BASC-3

Cecil R. Reynolds, Randy W. Kamphaus, 2015
Behavior Assessment System for Children, Third Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell eller grupp
Språkversion Svensk version, 2019
Behörighet Leg. Läkare, Leg. Psykolog
Åldersintervall 6–19 år
Typ av test Skattningsskalor för att ge en bild av olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga

Den svenska versionen av Behavior Assessment System for Children, Third Edition – BASC-3 utgörs av en samling skattningsskalor som – genom att integrera information och perspektiv från flera källor – tillsammans syftar till att ge en både bred och djup förståelse för olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga. Fokus ligger på problembeteenden och olika typer av psykiatrisk problematik, men även starka sidor belyses. Områden som täcks är bland annat:

 • Aggression
 • Atypiskt beteende
 • Depression
 • Hyperaktivitet
 • Inlärningssvårigheter
 • Somatisering
 • Undvikande beteende
 • Uppförandeproblem
 • Uppmärksamhetsproblem

BASC-3 är enkelt att administera via vår digitala plattform - Q-Global. Resultatsammanställningen gör det möjligt att jämföra resultat mellan olika respondenter; till exempel lärare och föräldrar. Det går också att jämföra resultat över tid, för att exempelvis utvärdera behandlingseffekter. En annan fördel med den digitala administreringen är att resultaten blir tillgängliga direkt efter att efter administreringen slutförts.

BASC-3 har skandinaviska normer som bygger på ett stratifierat urval som avspeglar normalpopulationen i Sverige, Norge och Danmark. Läs mer om BASC-3 här. 

Vill du få mer information om BASC-3 eller en presentation på din arbetsplats? Fyll i formuläret här ››

Användningsområden

BASC-3 lämpar sig för användning inom skolhälsovården, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen eller varhelst en bättre förståelse för barns och ungdomars psykiska hälsa behövs. Eftersom måtten i BASC-3 är kvantifierade och därmed möjliggör jämförelser, exempelvis mellan olika grupper och för uppföljning efter interventioner, är skattningsskalorna också användbara i forskning.

Barn aktualiseras oftast för utredning på grund av beteendeavvikelser och/eller tecken på psykisk ohälsa. Med hjälp av BASC-3 kan sådan problematik kartläggas, och svagheter och styrkor tydliggöras. Även om BASC-3 inte ensamt ska ligga till grund för diagnostisering kan man genom att analysera resultaten få en djupare inblick i om problematiken kan kopplas till diagnostiska kriterier i ICD-10 eller DSM-5.

Den svenska versionen av BASC-3 består av tre olika skattningsskalor avsedda för åldern 6:0–19:11 år, var och en indelad i två åldersgrupper. Skalorna innehåller mellan 137–187 påståenden. BASC-3 bygger på den grundläggande tanken om triangulering, det vill säga insamling och integrering av information från olika respondenter. De tre skattningsskalorna är:
· Lärarskattning
· Föräldraskattning
· Självskattning

De olika skattningsskalorna i BASC-3 innehåller en stor mängd olika mått; kliniska skalor, adaptiva skalor, innehållsskalor, samt sammansatta mått och index.

Svensk anpassning

Skandinavisk normdata (6–19 år) samt data från kliniska grupper; barn med ADHD, barn med autism och barn med uppförandeproblematik.

bascbild

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BASC-3 Komplett Kombo
6 400,00 kr
BASC-3 Manual
2 050,00 kr
BASC-3 Lärarskattning Ålder 6–11
300,00 kr
BASC-3 Lärarskattning Ålder 12–19
300,00 kr
BASC-3 Föräldraskattning Ålder 6–11
300,00 kr
BASC-3 Föräldraskattning Ålder 12–19
300,00 kr
BASC-3 Självskattning Ålder 8–11
300,00 kr
BASC-3 Självskattning Ålder 12–19
300,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BASC-3 Komplett Digital
3 000,00 kr
BASC-3 Digital Administrering & Scoring, 10 st.
500,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.

Digital

Digital administrering

BASC-3 kan administreras på papper och scoras digitalt, eller administreras och scoras direkt på skärmen. Det är möjligt att låta respondenten svara på skattningsformulären på klinikens dator eller genom att skicka en länk via e-post. Det är inte möjligt att scora BASC-3 för hand. 

Det finns två sätt att administrera BASC-3 via Q-global:

 • Skärmadministrering – Respondenten besvarar BASC-3 direkt på skärm hos användaren. Användaren kan sedan automatiskt generera en rapport.
 • Fjärradministrering – Användare skickar en länk till respondenten via en e-postinbjudan. Respondenten besvarar formuläret. Användaren kan sedan automatiskt generera en rapport.