Test för forskning

Pearson Assessment har som målsättning att erbjuda professionella användare över hela världen innovativa, gediget underbyggda och utprövade test och metoder, språkligt och kulturellt anpassade för att fungera väl i lokala användarmiljöer.

Vi får många förfrågningar som gäller användning av test i forskning.
Läs nedanstående riktlinjer om vad som gäller för forskare som vill använda produkter från Pearson Assesment i sina studier.

Test och metoder för forskning

Vi får många förfrågningar som gäller användning av vårt material i forskning. Nedanstående riktlinjer är framtagna för att ge vägledning och underlätta för de forskare som vill använda test och metoder från Pearson Assessment.

Upphovsrätt

Alla test och metoder från Pearson Assessment skyddas av upphovsrättslagen. Oavsett ändamål är det inte tillåtet att kopiera innehållet i en produkt; vare sig det gäller uppgifter, manualtext, protokoll, tabeller eller något annat material som ingår i produkten. Det är inte heller tillåtet att göra några förändringar i publicerat material.

Behörighet

Merparten test och metoder från Pearson Assessment omgärdas av särskilda behörighetsbestämmelser för inköp. För forskningsändamål kan Pearson göra avsteg från denna princip.

Praktiskt

I det följande finns praktisk information för de forskare som vill använda Pearsons test eller metoder i forskning.

A) Forskaren/institutionen kan köpa publicerat material på vanligt sätt till gällande listpris. I de fall ansvarig forskare inte har den behörighet som normalt krävs för inköp, ska en särskild ansökan göras.

B) All annan användning av test i forskning (detta gäller alla test till vilka Pearson äger rättigheterna, oavsett språkversion) handhas från och med 1 december 2012 av Pearsons rättighetsavdelning i USA (se C och D nedan för undantag från denna regel). Ansökan görs via ett särskilt formulär här. En handläggningsavgift på 1 500 USD tillkommer alla godkända ansökningar. Utöver denna avgift tillkommer även en kostnad för användning av testet. Denna avgift kan variera beroende på forskningsprojektets storlek och fastställs från fall till fall. Handläggningstiden för forskningsansökningar är lång – tänk på att vara ute i god tid med er ansökan!

C) Forskning med användning av Cogmed Arbetsminnesträning handhas av Cogmed i USA. Kontakta forskningskoordinator Kathryn Ralph för mer information; kathryn.ralph@pearson.com.

D) För följande test och metoder; ABAS-II, CCC-2, BNIS, GMF, Movement-ABC-II, RBMT-II, SMART, TEA-Ch och Trog-2, gäller att ansökan ska ställas till Pearson Sweden AB; info.se@pearson.com. Ansökan ska märkas "Forskningsansökan" och innehålla följande information:

  • Kortfattad beskrivning av det/de forskningsprojekt inom vilket testet eller metoden ska användas
  • Vilket test eller metod ansökan gäller
  • Om någon typ av förändring av materialets format/innehåll ska göras ska denna beskrivas och motiveras
  • Under vilken tidsperiod – startdatum och slutdatum – som materialet ska användas i projektet
  • Fullständigt namn, adress och telefonnummer till ansvarig projektledare.

Tillstånd till anpassning/översättning är förknippat med en licensavgift. Licensavgiften varierar beroende på forskningsprojektets storlek och fastställs från fall till fall. Räkna med att en handläggningstid kan ta upp till 4 veckor.

Har du andra frågor om forskningsrättigheter, är du välkommen att kontakta oss på info.se@pearson.com.