ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Stora Psykologpriset

 

Stora Psykologpriset instiftades 2009 av Pearson Clinical med Sveriges Psykologförbund som samarbetspartner för att uppmärksamma psykologer som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser.

Stora psykologpriset 2023 tilldelas Erik Andersson!

Vi är väldigt glada att berätta att Stora psykologpriset 2023 är utdelat och vinnare blev Erik Andersson. Erik är legitimerad psykolog, PhD, docent i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet samt ordförande i Sveriges kliniska psykologers förening. Han har flera strängar på sin lyra och varvar forskning med undervisning och kliniskt arbete. I rollen som forskare har han gjort ett stort arbete med att tillgängliggöra internetbaserade behandlingar för individer som lider av tvångssyndrom. Han har visat ett stort engagemang för undervisning på alla nivåer och därmed varit ett bidrag till utvecklingen av yrkeskåren.

Till Stora Psykologpriset 2023 inkom 21 nomineringar och tre finalister valdes ut: Anna Norlén, Sven Bölte och Erik Andersson. Juryn bestod av Sveriges Psykologförbunds ordförande Kristina Taylor, ordförande i förbundets råd samt representanter från prisets sponsorer. 

Juryns motivering:

”Erik Andersson har i många år varit ledande i Sverige med att bedriva och handleda forskning om hur psykologisk behandling kan utformas för att hjälpa människor med ett stort lidande på grund av ångest och tvång. Han har även möjliggjort tillgängligheten till evidensbaserad vård för alla som behöver det. Erik Andersson har under hela sitt yrkesliv konsekvent valt att engagera sig i handledning och undervisning av studenter, doktorander och kollegor – i forskningsutbildningar, på psykologprogram och i Psykologförbundets specialistutbildning. Ett sådant engagemang hos yrkesverksamma och meriterade psykologer är avgörande för att professionen och kåren ska utvecklas och hålla hög kvalitet. Att få till en aktiv växelverkan mellan forskning och praktik, vetenskap och tillämpning, är en konst som är lika viktigt för hög kvalitet i forskning som i utbildning och klinisk verksamhet. Erik Anderssons bidrag till denna konst gör honom till en självklar finalist till Stora Psykologpriset.”

Ta del av intervjun med pristagaren här


Tidigare vinnare av Stora Psykologpriset

2021 – Erica Mattelin, legitimerad psykolog och forskare vid Linköpings universitet

Juryns motivering löd: ”Brister i hur samhället tillgodoser barns rätt, rättigheter, behov av psykologisk trygghet samt tillgång till psykologisk behandling uppmärksammas på olika sätt ständigt i media. Inte minst gäller det barn som kommit till Sverige på flykt från andra länder och svåra omständigheter. Att samla och sprida kunskap om detta behövs för att rättsväsendet, myndigheter och hälso- och sjukvården ska kunna bemöta barn på ett sätt som respekterar deras rättigheter och utgår från deras behov. Erica Mattelins kombinerade praktik inom forskning, psykologisk behandling, utredningar och utbildning, ger henne ett kunskapsdjup och en trovärdighet som gör skillnad inte bara för de barn hon möter i behandlingsrum och forskningsintervjuer, utan potentiellt också för myndigheter och andra samhällsfunktioner som kan påverka hur Sverige framgent klarar att uppfylla barnkonventionen.”

2019- Lars-Göran Öst, legitimerad psykolog och professor emeritus vid Stockholms universitet 
Juryns motivering löd: "Lars-Göran har haft stort inflytande på utvecklingen av KBT som en behandlingsform. Han har skapat och forskat kring psykologiska behandlingsmetoder som spritts över världen och blivit förstahandsval för stora patientgrupper. Han har utvecklat evidensbaserade behandlingsmetoder för flera olika ångesttillstånd."

2017-  Liria Ortiz, leg. psykolog och författare
Juryns motivering löd: "Årets vinnare av Stora Psykologpriset sprider psykologisk kunskap på ett pedagogiskt och professionellt sätt. Hennes kloka, varma och mänskliga sätt att förmedla psykologisk kunskap är mycket uppskattat. Hon har vigt sitt liv åt samhällsengagemang och att arbeta med utsatta grupper såsom prostituerade, missbrukare och våldsutsatta kvinnor. Hon har skapat nya behandlingsmetoder för utsatta grupper och även spridit dessa till kollegor och övriga via utbildningar och handledning. Pristagaren har skrivit flera uppskattade böcker om bland annat motiverande samtal, riktade både till professionella och till allmänheten, och svarar på läsarnas frågor i exempelvis Dagens Nyheter om relationer och personlig utveckling. Hon arbetar ideellt bland annat med hemlösa kvinnor samt internationellt, som i Uruguay i projekt som syftar till att hjälpa våldsutsatta kvinnor."

2014 - Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet
Juryns motivering löd: "Med sitt arbete som praktiker och forskare har årets vinnare bidragit till att på vetenskaplig grund göra psykologiska behandlingsmetoder, både inom det psykologiska och det somatiska området, tillgängliga för alla, även för dem som bor på orter där psykologisk behandling varit svår att få. Han sprider också sin kunskap till allmänhet och beslutsfattare och skapar på så sätt en större förståelse kring psykisk ohälsa och de möjligheter psykologisk behandling innebär för att lindra och bota den."

2013 - Siv Boalt Boëthius, professor emerita vid Stockholms universitet
Juryns motivering löd: "Med sitt mångåriga arbete som praktiker och forskare har professor emerita Siv Boalt Boëthius bidragit till att sprida psykologisk kunskap till många olika yrkesgrupper. Hennes arbete inom organisations- och grupputveckling har varit en pionjärgärning som bland annat lett fram till en tvåårig utbildning i organisationspsykologi. Siv Boalt Boëthius har också under många år gjort avgörande insatser inom området terapi och behandling av barn och unga."

2012 - Aniko Bartfai, psykolog vid rehabiliteringskliniken, Danderyds sjukhus
Juryns motivering löd: "Med sitt pionjärarbete och långa engagemang för att etablera neuropsykologin i Sverige har Aniko Bartfai bidragit till att vi i dag bättre förstår hjärnans funktioner och dysfunktioner. Hennes banbrytande behandlingsmetoder har hjälpt människor som drabbats av hjärnskador eller stroke till ett bättre liv. Genom sin gärning har hon fört in neuropsykologin i den akademiska undervisningen och byggt broar mellan olika yrkesgrupper i vården."

2011 - Malin Alfvén, barn- och föräldrapsykolog
Juryns motivering löd: "Malin Alfvén har, som den nominerande föräldern uttryckte sig, varit 'ett ljus i mörkret', både i samtal med egna patienter och för allmänheten via rådgivning i böcker, tidningar, radio och TV. Genom att hjälpa både barn och vuxna att förstå att man inte måste vara perfekt för att vara en god förälder har hon under sina trettio år som verksam psykolog vågat utmana vårt samhälles attityder till föräldrarollen."

2010 - Åsa Landberg, psykolog på Rädda Barnen
Motiveringen vid utdelningen löd: "Med barnen som utgångspunkt har Åsa Landberg revolutionerat myndigheternas bemötande och påverkat lagstiftningen. Hon bedriver ett viktigt och framgångsrikt arbete både som psykolog och som opinionsbildare."

2009 - Eva Håkanson, katastrofpsykologisk expert inom Stockholms läns landsting
Juryns motivering löd: "Årets vinnare har mer än någon annan psykolog i Sverige bidragit till att förbättra samhällets psykologiska stöd till människor som drabbats av allvarliga kriser och till att föra ut aktuell psykologisk kunskap kring kriser, sorgereaktioner och katastrofer. Hennes erfarenheter av krisarbetet i samband med flera stora katastrofer, tillsammans med hennes mångåriga insatser för att öka människors beredskap att hantera sorgereaktioner, har gjort henne till en förgrundsgestalt inom svensk katastrofpsykologi."

Läs mer om Stora Psykologpriset på Psykologförbundets hemsida ››

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top