Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

BESS

Finns även digitalt på vår plattform Q-global
Cecil R. Reynolds, Randy W. Kamphaus, 2015
Behavioral and Emotional Screening System
X

Specifikationer

Digital plattform Q-global
Administrering Digitalt eller med penna- och papperversion
Tidsåtgång 5–10 minuter
Språkversion Svensk version, 2022
Behörighet Leg. Läkare, Leg. Psykolog
Åldersintervall 6–19 år

BESS   

BESS (Behavioral and Emotional Screening System) är ett kort screeningverktyg som bygger på BASC-3 (Behavior Assessment System for Children, Third Edition). Instrumentet är utformat för att ge en snabb och överskådlig bild av beteende- och känslomässiga styrkor och svagheter hos barn och ungdomar i åldrarna 6–19 år. BESS består av tre korta skattningsskalor som gör det möjligt att integrera information och perspektiv från olika respondentgrupper:  

 • Föräldraskattning för åldrarna 6–19 år med 29 påståenden 
 • Lärarskattning för åldrarna 6–19 år med 20 påståenden 
 • Självskattning för åldrarna 8–19 år med 28 påståenden 

Skattningsskalorna kan användas var och en för sig men också sammanställas så att information från självskattningen kan jämföras med skattningen från förälder och lärare. En sådan sammanställning ger en mer fullständig bild av eventuella känslomässiga och beteendemässiga svårigheter. BESS kan administreras både digitalt på Q-global och för hand med papper och penna.   

Papper/penna-versionen består av: 

 • Manual
 • Föräldraskattning, lärarskattning & självskattning
 • Poängsammanställningsformulär 

Digital version på Q-global består av: 

 • Digital manual
 • Digital föräldraskattning, lärarskattning & självskattning
 • Digital poängsammanställning och resultatrapport 

 

Fördelar med BESS  

 • Möjliggör en snabb bedömning av risken för att utveckla beteende- och känslomässiga problem hos barn och ungdomar 
 • Möjlighet att hämta information från olika respondentgrupper för att få en mer fullständig bild av svårigheter hos det enskilda barnet 
 • Fungerar bra som screeninginstrument innan en fördjupad kartläggning med BASC-3 genomförs 
 • Skandinaviska normer som bygger på normeringen av BASC-3 
 • Digital administrering, automatisk poängsättning och rapporter, på Q-global
 • Validitetsindex som ger information om pålitligheteni en respondents skattning 

 

BESS är en integrerad del av BASC-3 

De specifika index som ingår i BESS är innehållsmässigt överensstämmande med motsvarande skalor i BASC-3. De flesta av påståendena som ingår i BESS är också hämtade från relevanta skalor i BASC-3. De påståenden som är unika för BESS (sammanlagt 10 påståenden), ingick emellertid i det skandinaviska standardiseringsarbetet av BASC-3. Därför lämpar sig BESS bra som ett screeninginstrument innan en mer omfattande bedömning kan göras med hjälp av BASC-3. Till skillnad från BASC-3, som endast kan administreras digitalt, kan BESS både administreras digitalt på Q-global men också för hand. Här kan du läsa mer om BASC-3. 

 

Användningsområden 

BESS är lämpligt att använda inom: 

 • Skolhälsovården
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Barn-och ungdomshabilitering
 • Flera andra sammanhang när det finns ett behov av en snabb bedömning av risken för att utveckla känslomässiga- eller beteendemässiga problem

 

Riskindex som ingår i BESS 

Skattningsskalorna i BESS genererar ett övergripande mått, Generellt riskindex, vilket indikerar risken för att utveckla känslomässiga- eller beteendemässiga svårigheter. Utöver det generella indexet finns även flera specifika riskindex.

Föräldraskattningen och lärarskattningen genererar följande index:

 • Riskindex Internalisering: Beteenden och känslor förknippade med ångest, depression och somatisering. Barn med den här typen av problem tenderar att noga övervaka sitt beteende och vara följsamma, vilket innebär att deras svårigheter länge kan förbli oupptäckta.
 • Riskindex externalisering: Kärnan i detta riskindex är störande beteenden. Barn som uppvisar sådana beteenden uppmärksammas ofta av lärare och annan skolpersonal då de stör andras (både barn och vuxna) aktiviteter, är ohörsamma mot vuxna och har problematiska relationer till jämnåriga. 
 • Riskindex Adaptiva färdigheter: Indexet ger en bild av anpassningsförmåga, vardagliga färdigheter, kommunikation, sociala färdigheter, ledarskap och studiefärdigheter och speglar grundläggande karaktäristika i adaptivt beteende, viktiga för fungerandet i hem och skola, med kamrater och i samhället.

Självskattningen genererar följande index: 

 • Riskindex Internalisering: Beteenden och känslor förknippade med ångest, depression och somatisering. Barn med den här typen av problem tenderar att noga övervaka sitt beteende och vara följsamma, vilket innebär att deras svårigheter länge kan förbli oupptäckta.
 • Riskindex Självkontroll: Indexet beskriver beteenden förknippade med självkontroll; hyperaktivitet och uppmärksamhetsproblem vilka beskriver beteenden kopplade till symtombilden i ADHD. Dessa beteenden är särskilt framträdande i skolmiljöer, där störande beteenden och oförmåga att upprätthålla uppmärksamheten blir tydliga.
 • Riskindex Anpassning: Indexet beskriver beteenden förknippade med relationen till föräldrarna, interpersonella relationer, självkänsla och självtillit. Denna typ av färdigheter är viktiga för att etablera goda relationer till andra, liksom för en positivt färgad syn på sig själv.

 

Validitetsindex som ingår i BESS 

Skattningsskalorna i BESS innehåller också tre validitetsindex som ger information om pålitligheten i en enskild skattning: 

 • F-index (inkluderat i föräldra- och lärarskattningen) ger en fingervisning om huruvida en respondent beskriver barnet på ett överdrivet negativt sätt.
 • Konsistensindex (inkluderat i föräldra- lärar- och självskattningen) ger ett mått på respondentens benägenhet att besvara påståendena på ett inkonsekvent sätt (indexet finns bara tillgängligt vid digital administrering i Q-global).
 • Svarsmönsterindex (inkluderat i föräldra- lärar- och självskattningen) indikerar benägenheten att besvara påståendena enligt något urskiljbart mönster, snarare än att ta ställning till varje enskilt påstående (indexet finns bara tillgängligt vid digital administrering i Q-global).

  

Skandinaviskt utvecklingsarbete  

Normerna bygger på samma skandinaviska normeringsurval som använts under standardiseringen av BASC-3 (1544 skandinaviska skattningar). Endast ett fåtal item är unika för BESS, den absoluta merparten är hämtade ur olika skalor i BASC-3. De unika BESS-itemen ingick i normeringen av BASC-3. All psykometrisk information samt normerna bygger därför på normeringsurvalet för BASC-3. Manualen beskriver kort utvecklingen av BESS och den skandinaviska versionens psykometriska egenskaper men inte själva utprövningsarbetet. BASC-3 manualens Kapitel 2 Den skandinaviska standardiseringen finns som ett appendix för den som vill veta hur standardiseringen gick till.  

Resultatet i BESS presenteras i form av T-poäng med motsvarande percentiler för indexet Generellt riskindex. För de andra indexen presenteras resultatet i kategorier av råpoängsintervall.   

 

Administrering 

BESS kan administreras som papper och penna-version eller digitalt på plattformen Q-global. Vid digital administrering sker poängsättningen automatiskt och det finns möjlighet att generera automatiska resultat- och flerperspektivrapporter som sammanställer resultatet från de olika skattningsskalorna eller respondenterna.  

Penna/pappersversion: 

 • Manual
 • Självskattning, lärarskattning & föräldraskattning
 • Poängsammanställningsformulär

Digital version: 

 • Digital manual
 • Digital självskattning, lärarskattning & föräldraskattning
 • Digital poängsammanställning, resultatrapport och flerperspektivrapport

BESS kan administreras helt digitalt med hjälp av Q-global. Plattformen scorar och genererar rapport för den digitala administreringen. Det är möjligt att låta respondenten (lärare eller förälder) svara på skattningsformulären direkt på datorskärmen eller genom att skicka en länk via e-post: 

 • Skärmadministrering - Respondenten besvarar BESS direkt på skärmen hos testledaren. Testledaren kan sedan automatiskt generera en rapport. 
 • Fjärradministrering - Testledaren skickar en länk till respondenten via en e-postinbjudan. Respondenten besvarar formuläret. Testledaren kan sedan automatiskt generera en rapport.
 • Manuell inmatning - Det går även att administrera BESS på papper och sedan mata in svaren, scora digitalt och därefter generera rapporter digitalt på Q-global.

BESS på Q-global

Q-global är en digital plattform, där det finns möjlighet till administrering av digitala skattningar och digital scoring av pappersadministrerade skattningar. Här följer en kort köpguide över vad som ingår i de olika digitala produkterna för BESS.
 
• För att få tillgång till både digitala skattningar och digital scoring, beställ: ”Digitala skattningar på Q-global”.
• För att enbart få tillgång till digital scoring, beställ: ”Licens för digital scoring på Q-global i 1 år”. Notera att digital scoring förutsätter att du administrerar skattningen på papper och du behöver därför även ha tillgång till pappersskattningar, för att genomföra testningen.
 
Du beställer digitala produkterna genom att klicka på fliken Digitalt ovanför prislistan till höger på den här sidan. Efter beställningen kommer du till en sida där du kan registrera en ny eller existerande användare på Q-global, och på så vis koppla den digitala produkten till rätt användarkonto.
 
Du kan läsa mer om våra olika digitala produktalternativ och vad de omfattar här. Du kan även klicka på symbolen (i) som finns bredvid varje produkt i prislistan här ovanför, för att läsa mer om vad som ingår i varje produkt.
 
Läs mer om Q-global här.

Kontakt 

Har du frågor eller funderingar kring BESS eller BASC-3? Eller vill du boka in en kostandsfri produktpresentation? Hör då gärna av dig till våra produktspecialister.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt! 

Vårt team av psykologer och produktspecialister hjälper dig gärna att hitta rätt plattform och rätt testverktyg utifrån dina behov.

Vänligen välj vilket test eller skattningsskala du vill ha mer information om.
Skriv gärna i kommentarer om du har någon specifik fråga.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BASC-3 BESS Komplett
Art.nr 0000000128910
2 605,00 kr
BASC-3 BESS Manual
Art.nr 0000000128930
1 515,00 kr
BASC-3 BESS Lärarskattning Ålder 6–19
Art.nr 0000000128920
240,00 kr
BASC-3 BESS Föräldraskattning Ålder 6–19
Art.nr 0000000128921
240,00 kr
BASC-3 BESS Självskattning Ålder 8–19
Art.nr 0000000128922
240,00 kr
BASC-3 BESS Lärarskattning Ålder 6–19 Poängsammanställning
Art.nr 0000000128923
165,00 kr
BASC-3 BESS Föräldraskattning Ålder 6–19 Poängsammanställning
Art.nr 0000000128924
165,00 kr
BASC-3 BESS Självskattning Ålder 8–19 Poängsammanställning
Art.nr 0000000128925
165,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
BASC-3 BESS Digitala skattningar på Q-global, 10 st.
Art.nr 0000000128950
380,00 kr
BASC-3 BESS Licens för digital scoring på Q-global i 1 år
Art.nr 0000000128951
595,00 kr
BASC-3 BESS Digital manual på Q-global
Art.nr 0000000128952
540,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.