WISC-V

Finns även digitalt på våra plattformar Q-interactive och Q-global.

David Wechsler, 2014
Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 45–80 minuter beroende på valda deltest och barnets ålder
Språkversion Svensk version, 2016
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 6:0–16:11 år
Typ av test Test för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar

Beskrivning

WISC-V är den femte reviderade versionen av detta välkända begåvningstest för bedömning av barns och ungdomars kognitiva förmågor. Testet har reviderats väsentligt och uppdaterats mot bakgrund av forskning och de kliniska erfarenheter som gjorts sedan lanseringen av den föregående versionen av skalan. Revideringarna innebär bland annat att skalans struktur förändrats från en modell med fyra faktorer till en femfaktormodell. Ett antal nya deltest har tillkommit, och möjligheterna att kombinera deltest till såväl primära som sekundära index har väsentligt utökats i syfte att möjliggöra såväl breda som nyanserade bedömningar av övergripande generell begåvning, liksom av intraindividuella styrkor och svagheter. Testtiden har förkortats något genom striktare regler för att avbryta och färre deltest för att fastställa HIK, modifieringar av administrerings- och poängsättningsprocedurer har genomförts, och stimulusmaterialet har uppdaterats.

Det finns möjlighet att ta fram HIK samt 5 primära index och 5 sekundära index.

Klicka här för en översikt av strukturen i WISC-V, index och deltest ››

Primära index

Verbalt Index mäter förmågan till verbal begreppsbildning och slutledning samt tillägnad kunskap.

Visuospatialt Index mäter förmågan till visuospatial bearbetning, analys av förhållandet mellan helhet och delar, samt visuomotoriska färdigheter.

Fluid Index ger ett mått på ”fluid” begåvning, förmågan att tänka logiskt och abstrakt utifrån icke-verbala problemlösningsuppgifter.

Arbetsminnesindex mäter förmågan till uppmärksamhet, koncentration samt både visuellt och auditivt arbetsminne.

Snabbhetsindex ger ett mått på förmågan till automatiserad bearbetningshastighet, uppmärksamhet, kognitiv flexibilitet samt perceptuell snabbhet.

Sekundära index

Kvantitativt Index ger ett mått på förmågan att förstå och använda kvantitativa begrepp, abstrakt resonerande och arbetsminne.

Auditivt arbetsminnesindex mäter minnesomfång, uppmärksamhet och koncentration. Icke-verbalt Index mäter förmågan till problemlösning och bearbetningshastighet vid uppgifter som ska lösas icke-verbalt.

Icke-verbalt Index avser att mäta förmågan till problemlösning och bearbetningshastighet vid uppgifter som presenteras icke-verbalt. 

Kognitivt resursindex ger, liksom HIK, ett mått på generell begåvning, men är mindre känsligt för inflytande av arbetsminneskapacitet och bearbetningshastighet.

Basalt bearbetningsindex ger ett mått på informationsbearbetning och arbetsminneskapacitet avseende okomplicerad information.

Deltest 

WISC-V innehåller totalt 15 deltest, varav 3 är nya; Figurvikter, Visuella pussel och Bildminne. 2 deltest från WISC-IV har utgått; Bildkomplettering och Slutledning.

Klicka här för en översiktlig beskrivning av deltesten ››

Klicka här för en beskrivning av skillnaderna mellan WISC-IV och WISC-V ››

WISC-V Technical and Interpretive Manual

Klicka här för en överblick av innehållet i den amerikanska tekniska manualen ››

Svensk anpassning

Den svenska versionen av WISC-V är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt. Standardiseringsarbetet och resultatet av de psykometriska analyserna beskrivs i WISC-V Manual Del 1. Normerna baseras på 660 skandinaviska barn. I manualen återges också resultat från studier i två särskilda grupper, barn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och särskilt begåvade barn. Även resultaten från en korrelationsstudie mellan den svenska versionen av WISC-IV och WISC-V presenteras.

WISC-V utbildning

Vi rekommenderar utbildning. Kontakta Eva Tideman, eva.tideman@psy.lu.se  

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
WISC-V Komplett
17 335,00 kr
WISC-V Manual Del 1
1 735,00 kr
WISC-V Technical and Interpretive Manual
2 405,00 kr
WISC-V Manual Del 2
1 785,00 kr
WISC-V Protokoll, 25 st*
940,00 kr
WISC-V Svarshäfte 1A, 25 st*
795,00 kr
WISC-V Svarshäfte 1B, 25 st*
795,00 kr
WISC-V Svarshäfte 2, 25 st*
685,00 kr
WISC-V Rättningsmall Överstrykning
390,00 kr
WISC-V, Rättningsmall Symbolletning & Kodning
390,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
WISC-V Scoring – Licens för en användare
5 780,00 kr
WISC-V Scoring – Licens för fem användare
26 005,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial

Digital

Webbaserad scoring på Q-global

WISC-V kan scoras och resultatredovisas via Q-global – Pearson Assessments webbaserade plattform för scoring och resultatsammanställning. Det kommer således inte att finnas något scoringprogram på CD-skiva till WISC-V. Alla data överförs till en krypterad databas i Pearsons serverpark i Kanada och data som skickas till och från applikationen krypteras automatiskt.

Vad är Q-global?

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör scoring och resultatsammanställning av test. Scoring på Q-global kommer successivt att ersätta de lokalt installerade scoringprogram som Pearson hittills tillhandahållit. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till scoring för de test du köpt.

Observera att det inte är nödvändigt att spara testpersoners namn på Q-global. För att öka säkerheten kan man använda egna ID-nummer.

Information om datalagring och säkerhet ››

WISC-V scoring på Q-global

Du matar in råpoäng från ett ifyllt testprotokoll, och testresultaten sammanställs i form av skalpoäng, indexpoäng, percentiler, diskrepansanalyser och grafer. WISC-V Scoring är ett abonnemang om 5 år med obegränsad användning för en person, det vill säga en enanvändarlicens.

Att beställa WISC-V Scoring

För att få tillgång till Q-global och WISC-V Scoring köper du valt alternativ i e-handeln på vanligt vis (observera att samma behörighetskrav gäller för WISC-V Scoring som för hela testet - användaren måste vara leg. psykolog). Den person som är angiven som behörig användare i e-handeln får ett mail med ett personligt login till Q-global, och därmed också tillgång till WISC-V Scoring. Q-global kräver, som en säkerhetsfunktion, att du byter lösenord var 90:e dag.

Via länken nedan kan du ladda ned en kort beskrivning av hur du kommer igång med WISC-V på Q-global och hur du genererar en resultatsammanställning. Sist i dokumentet presenteras även exempel på en resultatsammanställning.

Att komma igång med Q-global för WISC-V ››

Skapa ny användare och tilldela licens i Q-Global ››