ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Bayley-4

bayleyheader

Bayley-4

Bayley-4 är ett av de mest använda, standardiserade instrumenten för att värdera grundläggande utvecklingsaspekter hos barn. Den svenska versionen av Bayley-4 består av översatta och språkligt anpassade delar av den amerikanska originalversionen. Normerna är amerikanska och bygger på ett urval av 1700 normalutvecklade barn i åldrarna 16 dagar till 42 månader och 30 dagar. Med hjälp av Bayley-4 kan du identifiera eventuella utvecklingsförseningar och få information inför planering eller bedömning av olika interventioner. Bayley-4 består av fem deltest; Kognition, Receptiv kommunikation, Expressiv kommunikation, Finmotorik och Grovmotorik.

Vad är nytt i Bayley-4? 

Bayley-4 behåller det ursprungliga formatet av Bayley-III, men med några uppdateringar i den nya versionen: 

– Uppdaterat och utökat innehåll i deltesten för bättre täckning i alla åldersgrupper.
– Utveckling av ett mer nyanserat poängsättningssystem där barnets färdighetsnivå värderas på en trepunktsskala.
– Ökad involvering av vårdnadshavare i testprocessen.
– Förkortad administreringstid och förenklad administrering.
– Högre grad av diagnostisk sensitivitet och större klinisk relevans.
– Nya normer.
– Digital version på vår digitala plattform Q-global för att underlätta administrering, protokollföring och poängsättning. 

Administrering och poängsättning av Bayley-4

– Traditionell administrering på papper och manuell beräkning av resultatet.
– Digital version på Q-global.

Bayley-4 kan administreras helt och hållet på papper och därefter poängsättas för hand eller med digital scoring och rapportgenerering på Q-global. Det kan även administreras med digitalt stöd på Q-global, vilket innebär att systemet ger uppgiftsinstruktioner, håller reda på startpunkter, tillämpar stopp- och vändregler, automatiskt poängsätter serieuppgifter, med mera.

Fördelar med Bayley-4

– Ger en ökad kunskap om barnets kognitiva, språkliga och motoriska utveckling. 
– Ger en nyanserad bild av barnets styrkor och svagheter.
– Hjälper till att identifiera utvecklingsförseningar hos barn. 
– Möjliggör anpassning av administreringen efter det enskilda barnet. 
– Gör det möjligt att följa utvecklingen över tid till exempel för att anpassa eventuella interventioner efter barnets behov. 
– Ökad förståelse av barnets funktion utifrån den information som erhållits från vårdnadshavare under administreringen. 
– Lämpar sig väl för användning i multidisciplinära team eftersom de kognitiva, språkliga och motoriska skalorna kan administreras oberoende av varandra. 
– Tillgång till digitalt administreringsstöd och digital poängsättning online på Q-global, inklusive möjligheten att kunna generera resultatrapporter i PDF-format.   


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top