Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Bayley-4

Finns även digitalt på vår plattform Q-global
Nancy Bayley, PhD & Glen P. Aylward, PhD, 2023
Bayley Scales of Infant and Toddler Development – Fourth Edition
X

Specifikationer

Digital plattform Q-global
Tidsåtgång 35–68 minuter (beroende på barnets ålder)
Språkversion Svensk version
Behörighet Leg. Läkare, Leg. Arbetsterapeut, Leg. Fysioterapeut, Leg. Psykolog, Leg. Logoped
Åldersintervall 16 dagar till 42 månader och 30 dagar
Typ av test Test för värdering av grundläggande utvecklingsaspekter hos spädbarn och små barn

Bayley-4 

Bayley-4 är ett av de mest använda, standardiserade instrumenten för att värdera grundläggande utvecklingsaspekter hos barn. Den svenska versionen av Bayley-4 består av översatta och språkligt anpassade delar av den amerikanska originalversionen. Normerna är amerikanska och bygger på ett urval av 1 700 normalutvecklade barn i åldrarna 16 dagar till 42 månader och 30 dagar. 

Testets struktur och innehåll 

Den svenska versionen av Bayley-4 omfattar de skalor som utgör ”kärnan” i den amerikanska orginialversionen av Bayley-4 och som relaterar till problem som kan uppstå i förhållande till tidig kognitiv, språklig och motorisk utveckling.​ 

Kognitiva skalan består av ett deltest: 

 • Kognition kartlägger olika aspekter av kognitiv funktion inklusive sensomotorisk utveckling, utforskande och manipulation av objekt, objektkonstans, minne, förmåga att bilda begrepp, föregångare till exekutiva funktioner och andra aspekter av kognitiv bearbetning.  

Språkliga skalan består av två deltest: 

 • Receptiv kommunikation kartlägger bland annat förståelsen för icke-verbal kommunikation och utveckling av ordförråd, inklusive förmågan att identifiera objekt och bilder som benämns verbalt. 
 • Expressiv kommunikation kartlägger bland annat förspråklig expressiv kommunikation som babblande, gester, gemensamt fokus och turtagning, samt morfologisk och syntaktisk utveckling så som förmågan att bilda tvåordssatser och tempus.​ 

Motoriska skalan består av två deltest: 

 • Finmotorik kartlägger finmotoriska färdigheter förknippade med olika handgrepp, perceptuell-motorisk integration, planering av finmotoriska rörelser och motorisk hastighet. 
 • Grovmotorik kartlägger stabilitet och rörelser i armar, ben och kropp samt utvecklingsneurologiska funktioner. 

Användningsområden 

 • Identifiering av utvecklingsförseningar hos barn. 
 • Planering och utvärdering av behandlingsinsatser. 
 • Diagnostiskt verktyg som en del av ett större testbatteri. 
 • Forskning.

Vad är nytt i Bayley-4? 

Bayley-4 har samma skalstruktur som Bayley-III, men med flera viktiga uppdateringar: 

 • Ett mer nyanserat poängsättningssystem där barnets färdighetsnivå värderas på en tregradig skala, från 0 = kan inte till 1 = begynnande och 2 = bemästrar.
 • Uppdaterat och utökat innehåll för bättre täckning i alla åldersgrupper.
 • Ökad involvering av vårdnadshavare i testprocessen genom strukturerade föräldrafrågor som stödjer poängsättningen.

 • Förkortad administreringstid och förenklad administrering med hjälp av bland annat flera kombinerade uppgifter och frågor till vårdnadshavare.
 • Högre grad av diagnostisk sensitivitet och större klinisk relevans tack vare ett mer nyanserat poängsystem och enklare uppgifter. 
 • Nya normer. 
 • Digital version på vår digitala plattform Q-global för att underlätta administrering, protokollföring och poängsättning. 

   Fördelar med Bayley-4 

   • Ger en ökad kunskap om barnets kognitiva, språkliga och motoriska utveckling. 
   • Ger en nyanserad bild av barnets styrkor och svagheter. 
   • Hjälper till att identifiera utvecklingsförseningar hos barn. 
   • Möjliggör anpassning av administreringen efter det enskilda barnet. 
   • Gör det möjligt att följa utvecklingen över tid till exempel för att anpassa eventuella interventioner efter barnets behov. 
   • Ger ökad förståelse för barnets funktion utifrån den information som erhållits från vårdnadshavare under administreringen. 
   • Lämpar sig väl för användning i multidisciplinära team eftersom de kognitiva, språkliga och motoriska skalorna kan administreras oberoende av varandra. 
   • Ger tillgång till digitalt administreringsstöd och digital poängsättning online på Q-global, inklusive möjligheten att kunna generera resultatrapporter i PDF-format. 

   Administrering och poängsättning 

   • Traditionell administrering på papper och manuell beräkning av resultatet.  
   • Traditionell administrering ihop med digital scoring och digitala rapporter på Q-global.
   • Digitala protokoll, digital manual och digitala rapporter på Q-global. Stimulusmaterialet är fortfarande i fysisk form. 

   Du kan välja att administrera Bayley-4 på olika sätt, där du i olika grad kan välja hur digitalt du vill arbeta. Bayley-4 kan administreras helt och håller på papper och därefter poängsättas antingen för hand eller digitalt på Q-global. Bayley-4 kan även administreras med digitalt stöd på Q-global, vilket innebär att systemet tillhandahåller uppgiftsinstruktioner, håller reda på startpunkter, tillämpar stopp- och vändregler, samt poängsätter serieuppgifter automatiskt.

   Bayley-4 på Q-global

   Q-global är en digital plattform, där det finns möjlighet till administrering av digitala skattningar och digital scoring av pappersadministrerade skattningar. Här följer en kort köpguide över vad som ingår i de olika digitala produkterna för Bayley-4.

   • För att få tillgång till Digital manual, 1st; Digitalt protokoll, 25 st; Digital teknisk manual (US), 1st; Stimulusbok (tryckt), 1st; Svarshäfte Finmotorik (tryckt), 25 st; Tillfälligtvisa observationer, checklista (tryckt), 1st; Föräldrainformation (tryckt), 25 st; samt, allt stimulusmaterial (fysiskt), beställ: ”Komplett digital kombo på Q-global”. Det här alternativet inkluderar även digital scoring och rapportgenerering.
   • För att köpa till fler digitala protokoll (vilket inkluderar digital scoring och rapportgenerering) beställ: ”Digitala protokoll (inkl. rapporter) på Q-global”
   • För att enbart få tillgång till digital scoring, beställ: ”Licens för digital scoring på Q-global i 1 år”. Notera att digital scoring förutsätter att du administrerar skattningen på papper och du behöver därför även ha tillgång till pappersskattningar, för att genomföra testningen.

   Du beställer de helt digitala produkterna via prislistan högst upp på den här sidan. Efter beställningen kommer du till en sida där du kan registrera en ny eller existerande användare på Q-global, och på så vis koppla den digitala produkten till rätt användarkonto.

   Du kan läsa mer om våra olika digitala produktalternativ och vad de omfattar här. Du kan även klicka på symbolen (i) som finns bredvid varje produkt i prislistan här ovanför, för att läsa mer om vad som ingår i varje produkt.

    Läs mer om Q-global här.  

     Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

     Grupperade produktartiklar
     Produktnamn Exkl. moms
     Bayley-4 Komplett kit papper och penna
     Art.nr 0000000129010
     21 200,00 kr
     Bayley-4 Komplett Digital Kombo på Q-global
     Art.nr 0000000129050
     19 500,00 kr
     Bayley-4 Manual
     Art.nr 0000000129030
     3 000,00 kr
     Bayley-4 Protokoll, 25 st
     Art.nr 0000000129020
     2 400,00 kr
     Bayley-4 Svarshäfte Finmotorik, 25 st
     Art.nr 0000000129021
     750,00 kr
     Bayley-4 Föräldrainformation, 25 st
     Art.nr 0000000129022
     750,00 kr
     Bayley-4 Stimulusbok
     Art.nr 0000000129060
     3 900,00 kr
     Bayley-4 Tillfälligtvisa observationer, checklista
     Art.nr 0000000129061
     150,00 kr
     Grupperade produktartiklar
     Produktnamn Exkl. moms
     Bayley-4 Digitala protokoll (inkl. rapporter) på Q-global, 25 st.
     Art.nr 0000000129053
     2 400,00 kr
     Bayley-4 Digital Manual på Q-global
     Art.nr 0000000129051
     3 000,00 kr
     Bayley-4 Licens för digital scoring på Q-global i 1 år
     Art.nr 0000000129052
     950,00 kr
     Grupperade produktartiklar
     Produktnamn Exkl. moms
     Att testa små barn med Bayley-4: Genomförande, scoring och profiltolkning - en grundkurs - 16 och 17 november 2023
     Art.nr course:1495638_1558757 / 0000000529063
     9 950,00 kr
     Moms tillkommer på alla priser.