Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

D-REF

Finns även digitalt på vår plattform Q-global
Dean C. Delis, 2012
Delis Rating of Executive Functions
X

Specifikationer

Digital plattform Q-global
Administrering Individuell eller grupp
Tidsåtgång 10–15 minuter
Språkversion Svensk version, 2015
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall Självskattning 11:0–16:11 år, föräldra- och lärarskattning 6:0–16:11 år
Typ av test Test för bedömning av exekutiva funktioner

Delis Rating of Executive Functions (D-REF)

Delis Rating of Executive Functions (D-REF) är ett screeninginstrument för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar. D-REF kan snabbt och enkelt administreras till respondenter (barnet/ungdomen själv, förälder och lärare) för att inhämta information när det finns misstanke om beteendemässig problematik, känslomässig problematik och kognitiva svårigheter som ofta är relaterade till ADHD, autismspektrumstörning, Aspergers syndrom, traumatisk hjärnskada och andra utvecklingsmässiga, neurologiska eller psykologiska tillstånd som påverkar det vardagliga exekutiva fungerandet.

Var och en av skattningsskalorna i D-REF består av 36 påståenden där respondenten tar ställning till hur ofta det som beskrivs har observerats i vardagen. De olika påståendena ingår i olika kärnindex:

  • Beteendemässigt fungerande – Bedömer förmågan att reglera beteenden i relation till omgivningens krav.
  • Känslomässigt fungerande – Bedömer förmågan att reglera känslor i relation till omgivningens krav.
  • Kognitivt fungerande – Bedömer kognitiva förmågor som behövs för att effektivt anpassa sig till omgivningens krav.

Resultatet på dessa tre index ligger till grund för det sammansatta måttet Index för Generellt exekutivt fungerande, som bedömer förmågan att planera, genomföra och reglera beteendemässigt, känslomässigt och kognitivt fungerade i relation till omgivningens krav.

Det finns även index som bedömer mer specifika aspekter av de exekutiva funktionerna, kallade kliniska index:

  • Index för Uppmärksamhet/Arbetsminne – Bedömer symtom på ouppmärksamhet, nedsatt förmåga att genomföra flera uppgifter samtidigt, glömska samt bristande arbetsminne och organiseringsförmåga.
  • Index för Aktivitetsnivå/Impulskontroll – Bedömer symtom på hyperaktivitet, impulsivitet och bristande självkontroll.
  • Index för Anpassning/Hantera ilska – Bedömer symtom på humörsvängningar, känslighet för kritik, frustrationstolerans och benägenhet att bryta mot förhållningsregler.
  • Index för Abstrakt tänkande/Problemlösning – Bedömer symtom på konkret tänkande, kognitiv rigiditet samt svårigheter att fatta beslut och bristande problemlösningsfärdigheter.

Respondenten ska även i skattningsskalorna markera de påståenden som han eller hon upplever som mest stressande för sig själv, sitt barn eller sin elev. Det rekommenderas att dessa ”stressfaktorer” bör prioriteras vid eventuell åtgärdsplanering.

Vid låga resultat på D-REF kan användare med fördel även administrera exempelvis Becks ungdomsskalor, lämpliga deltest ur NEPSY-II och D-KEFS, samt för en kognitiv bedömning lämplig Wechslerskala.

Webbaserad administrering och scoring på Q-global

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatsammanställning av test. Q-global kommer successivt att ersätta de lokalt installerade scoringprogram som Pearson hittills tillhandahållit. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till D-REF. 

Observera att det inte är nödvändigt att spara testpersoners namn på Q-global. För att öka säkerheten kan man därför använda egna ID-nummer.

Via Q-global kan användare själv ladda ned skattningsskalorna till när D-REF administreras i papper-och-penna-version från Resursbiblioteket.

Det är inte möjligt att handscora D-REF.

Användare kan välja att beställa en tryckt manual separat.

Information om datalagring och säkerhet ››

D-REF Scoring på Q-global

Det finns tre sätt att administrera D-REF via Q-global:

Papper-och-penna-version – Användaren skriver ut vald/a skattningsskala(or) från Q-global. Respondenten besvarar formuläret och råpoängen matas sedan manuellt in i Q-global. Användaren kan sedan automatiskt generera en rapport.

Skärmadministrering – Respondenten besvarar D-REF direkt på skärm hos användaren.  Användaren kan sedan automatiskt generera en rapport.

Fjärradministrering – Användare skickar en länk till respondenten via en e-postinbjudan. Respondenten besvarar formuläret. Användaren kan sedan automatiskt generera en rapport.

De finns två typer av resultatsammanställningar att tillgå på Q-global:

Individuell – Resultatsammanställning från en respondent.

Flerskattare – Resultatsammanställning från två eller tre respondenter.

Resultatsammanställningarna presenterar T-poäng, indexpoäng, percentiler och resultatet av genomförda diskrepansanalyser; för en respondent eller mellan olika respondenter.

 

Att beställa D-REF Scoring

För att få tillgång till Q-global och D-REF Scoring väljer du att köpa ett av de digitala alternativen på vanligt vis (Observera att samma behörighetskrav gäller för D-REF Scoring som för hela testet – användaren måste vara leg. psykolog). Därefter får användaren (eller användarna) ett mail med ett personligt login till Q-global, och därmed också tillgång till D-REF Scoring.
Q-global kräver, som en säkerhetsfunktion, att du byter lösenord var 90:e dag.

Att komma igång med D-REF på Q-global ››

Ladda ner D-REF Exempelrapport ››

 

Svensk anpassning

D-REF har skandinaviska normer. Självskattningen besvarades av totalt 129 barn och ungdomar i åldern 11:0–16:11 år, föräldraskattningen besvarades av totalt 325 föräldrar till barn och ungdomar i åldern 6:0–16:11 år, och lärarskattningen besvarades av 343 lärare till elever i åldern 6:0–16:11 år.

Normerna är indelade i 6 åldersgrupper (6:0–6:11 år, 7:0–8:11år, 9:0–10:11 år, 11:0–12:11 år, 13:0–14:11 år, 15:0–16:11)år, samt i två åldersgrupper indelade efter kön (6:0–10:11 år, 12:0–16:11 år). I manualen refereras resultat från studier genomförda i olika kliniska grupper (vid den amerikanska standardiseringen): Barn med ADHD med uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet i kombination, barn med ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet, barn med autistiskt syndrom, barn med Aspergers syndrom samt barn med inlärningsstörning. Även resultat från studier där D-REF:s begreppsvaliditet undersökts presenteras, dels D-REF – BRIEF (från den amerikanska standardiseringen), dels mellan D-REF och AWMA (Alloway Working Memory Assessment), dels mellan D-REF och WMRS (Working Memory Rating Scale). De två sist nämnda studierna genomfördes i Skandinavien.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
D-REF Manual (tryckt)
Art.nr 0000000128030
835,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.

Filnedladdning