Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

Brown EF/A

Exekutiva funktioner och uppmärksamhet
Thomas E. Brown, PhD
Brown Executive Function/Attention Scales
X

Specifikationer

Digital Platform Q-global
Administrering Digital eller penna/papper
Tidsåtgång 10-15 minuter
Språkversion Svensk version, 2020
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 5-44 år
Typ av test Skattningsskalor för att kartlägga svårigheter med exekutiva funktioner och adhd.

Brown EF/A

Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) är ett neuropsykologiskt instrument. Skattningsskalorna är primärt utvecklade för att användas som screening för att kartlägga svårigheter med exekutiva funktioner och adhd.

Exekutiva funktioner och uppmärksamhet

Brown EF/A  är utvecklat för att bedöma exekutiva funktioner relaterat till adhd hos personer med åldern 5-44 år. Skalan består av åtta skattningsskalor för tre olika typer av respondenter; föräldra-, lärar- och självskattning.

Brown EF/A är utvecklat för att mäta uppmärksamhet, sett som en dynamisk grupp samverkande exekutiva funktioner och nedsättningar i dessa. Frågorna i skalorna är grupperade i sex domäner. Varje domän representerar en underliggande dimension av exekutiva funktioner och deras relation till adhd enligt modellen av Thomas E. Brown.

De sex domänerna:

 • Aktivering (Organisera, prioritera och komma igång med arbete)
 • Uppmärksamhet (Fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet)
 • Energi (Aktivitetsnivå, energi och bearbetningshastighet)
 • Känsla (Frustrationstolerans och reglering av känslor)
 • Minne (Arbetsminne och återgivning)
 • Handling (Kontroll och självreglering)

Vad är nytt med Brown EF/A?

 • Uppdaterade normer för åldern 5–44 år.
 • Nya och uppdaterade påståenden som ökar tydligheten och den kliniska relevansen.
 • Fler domäner. Den sjätte domänen Handling är tillagd för de äldre åldrarna.  
 • Utvidgad föräldraskattning: Ett föräldraskattningsalternativ har tillkommit för åldersgruppen 13–18 år.
 • Nya svarsalternativ. Den förra versionens svarsalternativ fokuserade på frekvens medan Brown EF/A fokuserar på allvarlighetsgrad.
 • Valmöjlighet kring att använda kombinerade eller könsuppdelade normer.
 • Enklare scoring. Nytt sammansatt mått gör jämförelse mellan respondenter enklare. 
 • Nytt namn för att tydliggöra skalans användningsområde.
 • Nytt uppdaterat utseende.
 • Digital administrering och scoring via vår plattform Q-global. Rapporter som är tillgängliga på Q-global: 

Användningsområden och administrering

Den nya versionen av Brown EF/A är baserad på ny forskning, klinisk erfarenhet och är enhetlig till DSM-5. Skattningsskalorna har flera användningsområden. Till exempel:

 • Screening
 • Som en del i en omfattande utredning
 • Uppföljning av behandlingsinsatser
 • Forskning

Administrering

Pappersversion: 

 • Manual
 • Självskattning, Lärarskattning & Föräldraskattning
 • Poängsammanställningsformulär 

Digital version på Q-global

 • Digital manual 
 • Digital Självskattning, Lärarskattning & Föräldrarskattning 
 • Rapporter: Resultatrapport, Flerperspektivrapport & Progressionsrapport

Vad utmärker Brown EF/A?

 • Den kliniska och forskningsbaserade förankringen. Skalan bygger på över 20 års forskning och klinisk erfarenhet.
 • Specifika och situationsberoende frågor. Frågorna lägger vikt på att skilja mellan rutinmässiga eller ointressanta situationer till skillnad från självvalda eller intressanta situationer.
 • Fokus på allvarlighetsgrad istället för frekvens. Brown EF/A är utvecklat för att identifiera de symptom som är mest problematiska för personen. Det skiljer sig från många andra skalor som fokuserar på frekvens.
 • Tonvikt på situationsbunden variation. Skalan ger möjlighet att se en persons svårigheter ur flera perspektiv för en mer heltäckande bild.
 • Samstämmighet med diagnoskriterierna för adhd i DSM-5.

Det skandinaviska utvecklingsarbetet

Brown EF/A bygger på konstruktören Dr Thomas Brown’s över 25 års kliniska erfarenheter och forskning på barn, ungdomar och vuxna med add och adhd.

Vid utvecklandet av den skandinaviska versionen av Brown EF/A har skalorna översatts och anpassats kulturellt. För att säkerställa items begriplighet och kliniska relevans har yrkesverksamma psykologer med stor erfarenhet av adhd-utredningar varit inkopplade och lämnat feedback.

Normerna för den skandinaviska versionen av Brown EF/A är skapade utifrån sammanlagt 1400 respondenter. Dessa respondenter är fördelade på de tre skattningsformulären Föräldraskattning, Lärarskattning och Självskattning.

Reliabiliteten i såväl normgruppen som för den kliniska gruppen, för samtliga skattningsformulär och åldersgrupper, var till övervägande del god till utmärkt. 

När det gäller validitet i Brown EF/A visar anpassningsmåtten i faktoranalysen på en välfungerande faktorstruktur för den skandinaviska versionen. Analyser visar samband på måttliga till höga korrelationer mellan klustren i Brown EF/A och skattningsskalan D-REF för den skandinaviska valideringen. Analyser mellan adhd-gruppen och matchade kontroller från normalpopulationen visar på stora skillnader mellan klinisk grupp och kontrollgrupp.

Digital administrering och digital scoring

Digital administrering, scoring och rapporter

Brown EF/A kan administreras helt digitalt på skärmen med hjälp av Q-global. Programmet scorar därefter och genererar rapport för den digitala administreringen. Det är möjligt att låta respondenten (patient, lärare eller vårdnadshavare) svara på skattningsformulären direkt på datorskärmen eller genom att skicka en länk via e-post:

 • Skärmadministrering – Respondenten besvarar Brown EF/A direkt på skärm hos testledaren. Testledaren kan sedan automatiskt generera en rapport.
 • Fjärradministrering – Testledaren skickar en länk till respondenten via en e-postinbjudan. Respondenten besvarar formuläret. Testledaren kan sedan automatiskt generera en rapport.

Skärm- och fjärradministrering är möjlig för alla skattningsformulär och åldrar med ett undantag: Fjärradministrering är inte tillåten för självskattningsformulär för 8–12 år och 13–18 år. 

 • Om du vill administrera och scora digitalt och få digitala rapporter, beställ då: Brown EF/A 10 digitala administreringar och scoringar (Art. nr 0000000128850)
 
Digital scoring och rapporter

Det går även att administrera BROWN EF/A på papper och sedan mata in svaren, scora digitalt och därefter generera rapporter digitalt på Q-global.

 • Om du vill administrera med penna och papper och sedan vill scora digitalt och få digital rapport, beställ då: Brown EF/A - 1 års obegränsad digital scoring inkl. rapportgenerering på Q-global (Art. nr 0000000128851) 

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar kring Brown EF/A? Eller vill du boka in en produktpresentation i samband med lanseringen? Tveka inte att höra av dig till våra produktspecialister.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt! 

Vårt team av psykologer och produktspecialister hjälper dig gärna att hitta rätt plattform och rätt testverktyg utifrån dina behov.

Vänligen välj vilket test eller skattningsskala du vill ha mer information om.
Skriv gärna i kommentarer om du har någon specifik fråga.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Brown EF/A Komplett
Art.nr 0000000128810
6 195,00 kr
Brown EF/A Manual
Art.nr 0000000128830
2 365,00 kr
Brown EF/A Föräldraskattning 5–7 år, 10 st
Art.nr 0000000128820
410,00 kr
Brown EF/A Föräldraskattning 8–12 år, 10 st
Art.nr 0000000128821
410,00 kr
Brown EF/A Föräldraskattning 13–18 år, 10 st
Art.nr 0000000128822
410,00 kr
Brown EF/A Lärarskattning 5–7 år, 10 st
Art.nr 0000000128823
410,00 kr
Brown EF/A Lärarskattning 8–12 år, 10 st
Art.nr 0000000128824
410,00 kr
Brown EF/A Självskattning 8–12 år, 10 st
Art.nr 0000000128825
410,00 kr
Brown EF/A Självskattning 13–18 år, 10 st
Art.nr 0000000128826
410,00 kr
Brown EF/A Självskattning 19 år och äldre, 10 st
Art.nr 0000000128827
410,00 kr
Brown EF/A Förälder Poängsammanställning 5–7 år, 10 st
Art.nr 0000000128828
160,00 kr
Brown EF/A Förälder Poängsammanställning 8–12 år, 10 st
Art.nr 0000000128829
160,00 kr
Brown EF/A Förälder Poängsammanställning 13–18 år, 10 st
Art.nr 0000000128870
160,00 kr
Brown EF/A Lärare Poängsammanställning 5–7 år, 10 st
Art.nr 0000000128871
160,00 kr
Brown EF/A Lärare Poängsammanställning 8–12 år, 10 st
Art.nr 0000000128872
160,00 kr
Brown EF/A Själv Poängsammanställning 8–12 år, 10 st
Art.nr 0000000128873
160,00 kr
Brown EF/A Själv Poängsammanställning 13-18 år, 10 st
Art.nr 0000000128874
160,00 kr
Brown EF/A Själv Poängsammanställning 19 år och äldre, 10 st
Art.nr 0000000128875
160,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.

Digital