Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Brown EF/A

Finns även digitalt på vår plattform Q-global

Thomas E. Brown, 2018
Brown Executive Function/Attention Scales
X

Specifikationer

Digital plattform Q-global
Administrering Digital version eller papper- och papperversion
Tidsåtgång 10–15 minuter
Språkversion Svensk version, 2020
Behörighet Leg. Läkare, Leg. Psykolog
Åldersintervall 5–44 år
Typ av test Skattningsskalor för att kartlägga svårigheter med exekutiva funktioner och adhd

Brown EF/A

Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) är ett neuropsykologiskt instrument. Skattningsskalorna är primärt utvecklade för att användas som screening för att kartlägga svårigheter med exekutiva funktioner och adhd.

Exekutiva funktioner och uppmärksamhet

Brown EF/A  är utvecklat för att bedöma exekutiva funktioner relaterat till adhd hos personer med åldern 5–44 år. Skalan består av åtta skattningsskalor för tre olika typer av respondenter; föräldra-, lärar- och självskattning.

Brown EF/A är utvecklat för att mäta uppmärksamhet, sett som en dynamisk grupp samverkande exekutiva funktioner och nedsättningar i dessa. Frågorna i skalorna är grupperade i sex domäner. Varje domän representerar en underliggande dimension av exekutiva funktioner och deras relation till adhd enligt modellen av Thomas E. Brown.

De sex domänerna:

 • Aktivering (Organisera, prioritera och komma igång med arbete)
 • Uppmärksamhet (Fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet)
 • Energi (Aktivitetsnivå, energi och bearbetningshastighet)
 • Känsla (Frustrationstolerans och reglering av känslor)
 • Minne (Arbetsminne och återgivning)
 • Handling (Kontroll och självreglering)

Vad är nytt med Brown EF/A?

 • Uppdaterade skandinaviska normer för åldern 5–44 år.
 • Nya och uppdaterade påståenden som ökar tydligheten och den kliniska relevansen.
 • Fler domäner. Den sjätte domänen Handling är tillagd för de äldre åldrarna.  
 • Utvidgad föräldraskattning: Ett föräldraskattningsalternativ har tillkommit för åldersgruppen 13–18 år.
 • Nya svarsalternativ. Den förra versionens svarsalternativ fokuserade på frekvens medan Brown EF/A fokuserar på allvarlighetsgrad.
 • Valmöjlighet kring att använda kombinerade eller könsuppdelade normer.
 • Enklare scoring. Nytt sammansatt mått gör jämförelse mellan respondenter enklare. 
 • Nytt namn för att tydliggöra skalans användningsområde.
 • Nytt uppdaterat utseende.
 • Digital administrering och scoring via vår plattform Q-global. Rapporter som är tillgängliga på Q-global: 

Användningsområden och administrering

Den nya versionen av Brown EF/A är baserad på ny forskning, klinisk erfarenhet och är enhetlig till DSM-5. Skattningsskalorna har flera användningsområden. Till exempel:

 • Screening
 • Som en del i en omfattande utredning
 • Uppföljning av behandlingsinsatser
 • Forskning

Administrering

Pappersversion: 

 • Manual
 • Självskattning, Lärarskattning & Föräldraskattning
 • Poängsammanställningsformulär 

Digital version på Q-global

 • Digital manual 
 • Digital Självskattning, Lärarskattning & Föräldrarskattning 
 • Rapporter: Resultatrapport, Flerperspektivrapport & Progressionsrapport

Vad utmärker Brown EF/A?

 • Den kliniska och forskningsbaserade förankringen. Skalan bygger på över 20 års forskning och klinisk erfarenhet.
 • Specifika och situationsberoende frågor. Frågorna lägger vikt på att skilja mellan rutinmässiga eller ointressanta situationer till skillnad från självvalda eller intressanta situationer.
 • Fokus på allvarlighetsgrad istället för frekvens. Brown EF/A är utvecklat för att identifiera de symptom som är mest problematiska för personen. Det skiljer sig från många andra skalor som fokuserar på frekvens.
 • Tonvikt på situationsbunden variation. Skalan ger möjlighet att se en persons svårigheter ur flera perspektiv för en mer heltäckande bild.
 • Samstämmighet med diagnoskriterierna för adhd i DSM-5.

Det skandinaviska utvecklingsarbetet

Brown EF/A bygger på konstruktören Dr Thomas Brown’s över 25 års kliniska erfarenheter och forskning på barn, ungdomar och vuxna med add och adhd.

Vid utvecklandet av den skandinaviska versionen av Brown EF/A har skalorna översatts och anpassats kulturellt. För att säkerställa items begriplighet och kliniska relevans har yrkesverksamma psykologer med stor erfarenhet av adhd-utredningar varit inkopplade och lämnat feedback.

Normerna för den skandinaviska versionen av Brown EF/A är skapade utifrån sammanlagt 1400 respondenter. Dessa respondenter är fördelade på de tre skattningsformulären Föräldraskattning, Lärarskattning och Självskattning.

Reliabiliteten i såväl normgruppen som för den kliniska gruppen, för samtliga skattningsformulär och åldersgrupper, var till övervägande del god till utmärkt. 

När det gäller validitet i Brown EF/A visar anpassningsmåtten i faktoranalysen på en välfungerande faktorstruktur för den skandinaviska versionen. Analyser visar samband på måttliga till höga korrelationer mellan klustren i Brown EF/A och skattningsskalan D-REF för den skandinaviska valideringen. Analyser mellan adhd-gruppen och matchade kontroller från normalpopulationen visar på stora skillnader mellan klinisk grupp och kontrollgrupp.

Brown EF/A på Q-global

Q-global är en digital plattform, där det finns möjlighet till administrering av digitala skattningar och digital scoring av pappersadministrerade skattningar. Här följer en kort köpguide över vad som ingår i de olika digitala produkterna för Brown EF/A. 
• För att få tillgång till digitala skattningar, digital scoring och digital manual, beställ: ”Komplett digitalt kit på Q-global”.
• För att få tillgång till både digitala skattningar och digital scoring, beställ: ”Digitala skattningar på Q-global”.
• För att köpa till fler digitala skattningar, beställ: ”Digitala skattningar på Q-global”
• För att enbart få tillgång till digital scoring, beställ: ”Licens för digital scoring på Q-global i 1 år”. Notera att digital scoring förutsätter att du administrerar skattningen på papper och du behöver därför även ha tillgång till pappersskattningar, för att genomföra testningen.
 
Du beställer digitala produkterna genom att klicka på fliken Digitalt ovanför prislistan till höger på den här sidan. Efter beställningen kommer du till en sida där du kan registrera en ny eller existerande användare på Q-global, och på så vis koppla den digitala produkten till rätt användarkonto.
 
Du kan läsa mer om våra olika digitala produktalternativ och vad de omfattar här. Du kan även klicka på symbolen (i) som finns bredvid varje produkt i prislistan här ovanför, för att läsa mer om vad som ingår i varje produkt.
 
Läs mer om Q-global här.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar kring Brown EF/A? Eller vill du boka in en produktpresentation? Hör gärna av dig direkt till våra produktspecialister.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Brown EF/A Komplett
Art.nr 0000000128810
6 695,00 kr
Brown EF/A Manual
Art.nr 0000000128830
2 555,00 kr
Brown EF/A Föräldraskattning 5–7 år, 10 st
Art.nr 0000000128820
445,00 kr
Brown EF/A Föräldraskattning 8–12 år, 10 st
Art.nr 0000000128821
445,00 kr
Brown EF/A Föräldraskattning 13–18 år, 10 st
Art.nr 0000000128822
445,00 kr
Brown EF/A Lärarskattning 5–7 år, 10 st
Art.nr 0000000128823
445,00 kr
Brown EF/A Lärarskattning 8–12 år, 10 st
Art.nr 0000000128824
445,00 kr
Brown EF/A Självskattning 8–12 år, 10 st
Art.nr 0000000128825
445,00 kr
Brown EF/A Självskattning 13–18 år, 10 st
Art.nr 0000000128826
445,00 kr
Brown EF/A Självskattning 19 år och äldre, 10 st
Art.nr 0000000128827
445,00 kr
Brown EF/A Förälder Poängsammanställning 5–7 år, 10 st
Art.nr 0000000128828
175,00 kr
Brown EF/A Förälder Poängsammanställning 8–12 år, 10 st
Art.nr 0000000128829
175,00 kr
Brown EF/A Förälder Poängsammanställning 13–18 år, 10 st
Art.nr 0000000128870
175,00 kr
Brown EF/A Lärare Poängsammanställning 5–7 år, 10 st
Art.nr 0000000128871
175,00 kr
Brown EF/A Lärare Poängsammanställning 8–12 år, 10 st
Art.nr 0000000128872
175,00 kr
Brown EF/A Själv Poängsammanställning 8–12 år, 10 st
Art.nr 0000000128873
175,00 kr
Brown EF/A Själv Poängsammanställning 13-18 år, 10 st
Art.nr 0000000128874
175,00 kr
Brown EF/A Själv Poängsammanställning 19 år och äldre, 10 st
Art.nr 0000000128875
175,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Brown EF/A Komplett digitalt kit på Q-global
Art.nr 0000000128853
5 530,00 kr
Brown EF/A Licens för digital scoring på Q-global i 1 år
Art.nr 0000000128851
1 135,00 kr
Brown EF/A Digitala skattningar på Q-global, 10 st.
Art.nr 0000000128850
615,00 kr
Brown EF/A Digital manual på Q-global
Art.nr 0000000128852
1 135,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.