WMRS

Finns även digitalt på vår plattform Q-global.
Tracy P. Alloway, Susan E. Gathercole och Hanna J. Kirkwood (2008)
Working Memory Rating Scale
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 5–10 minuter
Språkversion Svensk version, 2016
Åldersintervall 6:0–11:11 år
Typ av test Screeninginstrument för bedömning av arbetsminnesproblematik

Working Memory Rating Scale är en skattningsskala bestående av 20 påståenden. Påståendena beskriver olika arbetsminnesrelaterade beteenden som kan observeras i klassrums- och inlärningssituationer. Skattningsskalan är utformad i syfte att differentiera mellan elever med svaga respektive genomsnittliga arbetsminnesfärdigheter.

WMRS kan besvaras av förskollärare, lärare, lärarassistenter, fritidspedagoger eller annan personal på förskolan/skolan, givet att han eller hon är väl förtrogen med barnets vardagsfungerande i förskole-/skolmiljö.

Respondenten besvarar de 20 påståendena genom att markera hur vanligt förekommande det beteende som beskrivs är för eleven på en fyrgradig skala:

0 Inte typiskt
1 Ibland
2 Ganska typiskt
3 Mycket typiskt

Efter genomförd skattning genereras kortfattade resultatrapporter som använder sig av ett ”trafikljussystem”.

I WMRS tolkas resultat som faller upp till 1 SD över eller lägre som genomsnittliga i relation till jämnåriga, det vill säga T-poäng på 60 eller lägre (grönmarkerad rapport).

Resultat som faller mellan 1 och 2 SD över medelvärdet tolkas som förhöjt i relation till jämnåriga, det vill säga T-poängintervallet 61–70 (gulmarkerad rapport).

Om en elevs resultat faller över 2 SD över medelvärdet i relation till jämnåriga indikerar det hög sannolikhet för problematik som är relaterad till arbetsminnesnedsättningar, det vill säga T-poäng på 71 eller högre (rödmarkerad rapport).

Svensk anpassning

WMRS är resultatet av ett svenskt och danskt samarbetsprojekt. Totalt har 274 lärare besvarat WMRS. Normer finns för åldersgrupperna, 6 år, 7–8 år, 9 år och 10–11 år.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
WMRS Screening
270,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.

Digital

Webbaserad administrering och scoring på Q-global

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatredovisning av test. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till WMRS. Flera användare kan dela på antalet förköpta screeningar/resultatredovisningar, men varje användare behöver en egen inloggning i Q-global. Användare med administratörsrättigheter kan skapa nya inloggningar med vilka den förköpta potten kan delas.

All data i Q-global krypteras automatiskt och lagras på Pearsons egna skyddade servrar i Kanada. Kanadas lagstiftning om personuppgifter är omfattande och godkänd av EU, och möter därmed de krav som ställs på datalagring hos medlemsländerna.

Observera att det inte är nödvändigt att spara testpersoners namn på Q-global. För att öka säkerheten kan man därför använda egna ID-nummer.

Information om datalagring och säkerhet ››

WMRS på Q-global

Det finns tre sätt på vilka WMRS kan scoras/administreras på Q-global:

  • Papper och penna-version. Användaren skriver ut skattningsskalan från resursbiblioteket i Q-global och använder pappersversionen för att göra sin skattning (eller lämnar pappersformulär vidare till annan respondent). Poängen för varje påstående matas sedan manuellt in i Q-global och en rapport kan genereras.
  • Skärmadministrering. Skattningsskalan besvaras direkt av respondenten på datorn hos användaren och en rapport kan genereras.
  • Fjärradministrering. Användaren skickar via e-post en länk till den respondent (annan specialpedagog, lärare) som ska genomföra skattningen. Respondenten besvarar skattningen på sin dator. Användaren kan sedan generera en rapport från systemet.

Efter administrering genereras kortfattade resultatrapporter – se fliken Beskrivning.

Systemkrav för WMRS Scoring på Q-global ››

En manual till WMRS kan laddas ner från Q-globals resursbibliotek. Manualen innehåller även information om arbetsminnestestet Alloway Working Memory Assessment, Second Edition – AWMA-2, Alloway, 2011, avsedd för fördjupad bedömning av arbetsminnesproblem för barn i åldern 9:0–16:11 år.

För att få tillgång till Q-global och WMRS köper du WMRS i e-handeln på vanligt vis. När du genomfört beställningen får du e-post med anvisningar för hur du aktiverar ditt konto på Q-global. När aktiveringen är slutförd kan du logga in på Q-global via qglobal.pearsonclinical.com, och därmed få tillgång till WMRS.

Q-global kräver, som en säkerhetsfunktion, att du byter lösenord var 90:e dag.

Att komma igång med Q-global för WMRS ››