Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Raven's 2

Finns även digitalt på vår plattform Q-global
John C. Raven, 2018
Raven's 2 Progressive Matrices - Clinical Edition
X

Specifikationer

Digital plattform Q-global
Administrering Individuell eller grupp. Digital version eller papper- och papperversion
Tidsåtgång 20–45 minuter
Språkversion Svensk version, 2019
Behörighet Certifierad användare av begåvningstest, Leg. Psykolog
Åldersintervall 4–69 år
Typ av test Icke-verbalt test för bedömning av generell begåvning

Raven’s 2 - Snabb och flexibel uppskattning av generell begåvning hos barn och vuxna

Raven’s 2 är ett icke-verbalt test för bedömning av generell begåvning. Raven’s 2 är en reviderad version av samtliga delar i Ravens progressiva matriser. Testet har helt nya uppgifter och uppdaterade europeiska normer för åldersintervallet 4:0 – 69:11 år. Normdata från Sverige, Norge och Danmark är inkluderade i normunderlaget. 

Vill du få mer information om Raven's 2 eller en presentation på din arbetsplats? Ta gärna kontakt med våra produktspecialister.

Uppgifterna i Raven’s 2 ställer krav på:

 • Uppfattning av och uppmärksamhet på visuella detaljer
 • Slutledningsförmåga, förmåga att tänka logiskt och abstrakt
 • Visuell och spatial förmåga
 • Kategoriseringsförmåga
 • Förmåga till simultan informationsbearbetning
 • Arbetsminne

Uppgifterna består av geometriska figurer, igenkännbara för de flesta oavsett utbildningsnivå. Administreringen kräver ett minimalt mått av muntliga instruktioner från testledaren, och inga muntliga eller skriftliga svar från testpersonen. Raven’s 2 kan därför med fördel användas för att bedöma generell begåvning hos personer med olika språklig och kulturell bakgrund.

Fördelar med Raven's 2

Nya uppgifter
Samtliga uppgifter i Raven’s 2 är nykonstruerade, men mäter samma förmågor som tidigare RPM mäter. Samtliga uppgifter är nu i färg i syfte att göra matriserna mer tilltalande och intressanta. Färgerna har granskats av expertis för att säkerställa att de inte missgynnar personer med defekt färgseende.

Ökad flexibilitet och säkerhet
Raven’s 2 kan administreras antingen digitalt på Q-global (Läs mer under fliken Digital) eller med papper och penna. När testet administreras digitalt tillämpas automatiskt en algoritm som genererar en slumpmässig sammansättning uppgifter till en unik testversion för varje testperson. Det digitala formatet med en omfattande uppgiftsbank ligger till grund för slumpmässigt genererade testversioner och bidrar till att skydda uppgifterna samt reducera inlärningseffekter. En fördel med digital administrering är också att scoring och resultatsammanställning sker automatiskt. Uppgiftsbanken inkluderar 329 uppgifter. Denna omfattar ett brett spektrum av uppgifter med olika svårighetsgrad i syfte att täcka hela det åldersintervall som tidigare omfattades av CPM, SPM och APM. Då papper och penna-versionerna är genererade utifrån samma uppgiftsbank, kan de – vid behov – ersättas av en av de digitala versionerna, exempelvis i fall där användaren har anledning att misstänka att uppgifterna i papper och penna-versionen kan vara kända för testpersonen.

Ökad användarvänlighet
Ett flertal faktorer bidrar till att Raven’s 2 är betydligt mer användarvänligt än sina föregångare.

 • CPM, SPM och APM har slagits samman till ett test med en manual.
 • Användaren har, utifrån behov och resurser, möjlighet att välja mellan digitala versioner och traditionella papper och penna-versioner. De digitala versionerna administreras, poängsätts och resultatrapporteras på Q-global.
 • Raven’s 2 ger möjlighet till mer tidseffektiv administrering. Den digitala kortversionen är tidsbegränsad till maximalt 20 minuter och motsvarande för de digitala långversionerna är 30 minuter för åldern 4:0–8:11 år och 45 minuter för åldern 9:0–69:11 år.
 • Anvisningar och instruktioner har förenklats och förkortats. Vid digital administrering finns demonstrations- och övningsuppgifter med visuellt stöd vilket minskar behovet av verbala instruktioner. För testpersoner med nedsatt kognitiv förmåga finns förtydligande verbala instruktioner som underlättar förståelsen för uppgiften.
 • Därutöver finns möjlighet för användaren bekanta sig med det digitala formatet och hur uppgifterna presenteras för testpersonen via en övningslänk på Q-global.

Användningsområden

Raven’s 2 har konstruerats för att ge en snabb och tillförlitlig uppskattning av en persons generella begåvning. Rätt använt är testet ett effektivt instrument för att särskilja mellan personer vars kognitiva fungerande kan sägas vara genomsnittligt, och de som är högt begåvade, alternativt har en intellektuell funktionsnedsättning. Raven’s 2 är lämpligt om tiden är begränsad och situationen sådan att en uppskattning av generell begåvning är tillräcklig, eller som screening för att bedöma behovet av en mer omfattande utredning av en persons kognitiva förmåga.

Raven’s 2 lämpar sig för:

 • Uppskattning av generell begåvning då en mer omfattande bedömning av en persons kognitiva styrkor och svagheter inte är nödvändig eller genomförbar.
 • Uppskattning av generell begåvning hos personer med expressiva eller receptiva språksvårigheter eller som har en annan språklig och/eller kulturell bakgrund.
 • Uppskattning av generell begåvning hos personer med nedsatt hörsel.
 • Screening i syfte att avgöra huruvida en mer omfattande utredning av kognitiv förmåga är påkallad.
 • Uppföljande bedömning av personer som tidigare genomgått en mer omfattande utredning och då tiden är begränsad.
 • Uppskattning av generell begåvning i olika typer av forskningssammanhang.
 • Vid bedömning av generell begåvning i arbetspsykologiska sammanhang, exempelvis för urval eller medarbetar- och ledarutveckling.

Svensk anpassning

Den svenska versionen av Raven’s 2 är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt. Normerna baseras på europeiska data och omfattar åldern 4:0 - 69:11 år. Normalpopulasionsdata samlades in mellan hösten 2018 till våren 2019 parallellt i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Tyskland och England. Klinisk data från särskilt begåvade (N=21) och individer med intellektuell funktionsnedsättning (N=20) samlades in i Sverige och Norge.

Papper- och pennaversion

Papper- och pennaversionen innehåller:

 • Totalt 60 uppgifter, uppdelade på fem grupper om 12 uppgifter vardera.
 • Tidsbegränsningen för åldern 4:0–8:11 är 30 minuter, totalt ges 36 uppgifter.
 • Tidsbegränsningen för åldern 9:0–69:11 är 45 minuter, totalt ges 48 uppgifter.

Digital administrering

Raven’s 2 kan administreras digitalt på Q-global. När testet administreras digitalt tillämpas automatiskt en algoritm som genererar en slumpmässig sammansättning uppgifter till en unik testversion för varje testperson. Det digitala formatet med en omfattande uppgiftsbank bidrar till att skydda uppgifterna samt reducerar inlärningseffekten. Vid digital administrering finns demonstrations- och övningsuppgifter med visuellt stöd vilket minskar behovet av verbala instruktioner. Scoring och resultatsammanställning sker automatiskt, vilket effektiviserar testningen.

Två olika digitala versioner:

Raven’s 2 digital långversion
Den digitala långversionen innehåller:

 • 36 uppgifter för åldersgrupperna 4:0–8:11. Tidsgränsen är 30 minuter.
 • 48 uppgifter för åldersgruppen 9:0–69:11. Tidsgränsen 45 minuter.
 • Varje testperson ges en unik uppsättning uppgifter som slumpmässigt genereras ur uppgiftsbanken.

Raven’s 2 digital kortversion
Den digitala kortversionen innehåller:

 • 24 uppgifter för alla åldrar. Tidsgränsen är 20 minuter.
 • Varje testperson ges en unik uppsättning uppgifter som slumpmässigt genereras ur uppgiftsbanken.

Raven's 2 på Q-global

Q-global är en digital plattform, där det finns möjlighet till administrering av digitala skattningar och digital scoring av pappersadministrerade skattningar. Här följer en kort köpguide över vad som ingår i de olika digitala produkterna för Raven's 2. 
 
• För att få tillgång till digitala skattningar, digital scoring och digital manual, beställ: ”Komplett digitalt kit på Q-global”.
• För att få tillgång till både digitala skattningar och digital scoring, beställ: ”Digitala administreringar på Q-global”.
• För att köpa till fler digitala skattningar, beställ: ”Digitalaadministreringar på Q-global”
 
Du beställer digitala produkterna genom att klicka på fliken Digitalt ovanför prislistan på den här sidan. Efter beställningen kommer du till en sida där du kan registrera en ny eller existerande användare på Q-global, och på så vis koppla den digitala produkten till rätt användarkonto.
 
Du kan läsa mer om våra olika digitala produktalternativ och vad de omfattar här. Du kan även klicka på symbolen (i) som finns bredvid varje produkt i prislistan här ovanför, för att läsa mer om vad som ingår i varje produkt.
 
Läs mer om Q-global här.
 

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar kring Raven's 2? Eller vill du boka in en produktpresentation? Hör gärna av dig direkt till våra produktspecialister.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Raven's 2 Komplett - Papper & penna
Art.nr 0000000190110
4 425,00 kr
Raven's 2 Manual
Art.nr 0000000190130
2 260,00 kr
Raven's 2 Stimulusbok
Art.nr 0000000190160
1 250,00 kr
Raven's 2 Svarsblankett *
Art.nr 0000000190123
1 025,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Raven's 2 Komplett digitalt kit på Q-global
Art.nr 0000000190161
3 630,00 kr
Raven's 2 Digitala administreringar på Q-global, 25 st.
Art.nr 0000000190162
1 425,00 kr
Raven's 2 Digital manual på Q-global
Art.nr 0000000190163
1 070,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial