Raven's 2

Raven's Progressive Matrices, Clinical Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell eller grupp. Digital- eller pappersversion
Språkversion Svensk version, 2019
Behörighet Certifierad användare av begåvningstest, Leg. Psykolog
Åldersintervall 4–69 år
Typ av test Icke-verbalt test för bedömning av generell begåvning

Raven’s 2 - Snabb och flexibel uppskattning av generell begåvning hos barn och vuxna.
Raven’s 2 Progressive Matrices 2 - Raven’s 2 är ett icke-verbalt test för bedömning av generell begåvning. Raven’s 2 är en reviderad version av samtliga delar i Ravens progressiva matriser. Testet har helt nya uppgifter och uppdaterade europeiska normer för åldersintervallet 4:0 – 69:11 år. Normdata från Sverige, Norge och Danmark är inkluderade i normunderlaget. Mer info hittar du här

Vill du få mer information om Raven's 2 eller en presentation på din arbetsplats? Fyll i formuläret här ››

Uppgifterna i Raven’s 2 ställer krav på:

 • Uppfattning av och uppmärksamhet på visuella detaljer
 • Slutledningsförmåga, förmåga att tänka logiskt och abstrakt
 • Visuell och spatial förmåga
 • Kategoriseringsförmåga
 • Förmåga till simultan informationsbearbetning
 • Arbetsminne

Uppgifterna består av geometriska figurer, igenkännbara för de flesta oavsett utbildningsnivå. Administreringen kräver ett minimalt mått av muntliga instruktioner från testledaren, och inga muntliga eller skriftliga svar från testpersonen. Raven’s 2 kan därför med fördel användas för att bedöma generell begåvning hos personer med olika språklig och kulturell bakgrund.

Nya uppgifter
Samtliga uppgifter i Raven’s 2 är nykonstruerade, men mäter samma förmågor som tidigare RPM mäter. Samtliga uppgifter är nu i färg i syfte att göra matriserna mer tilltalande och intressanta. Färgerna har granskats av expertis för att säkerställa att de inte missgynnar personer med defekt färgseende.

Raven’s 2 – papper och penna-version
Papper och penna-versionen innehåller:

 • Totalt 60 uppgifter, uppdelade på fem grupper om 12 uppgifter vardera.
 • Tidsbegränsningen för åldern 4:0–8:11 är 30 minuter, totalt ges 36 uppgifter.
 • Tidsbegränsningen för åldern 9:0–69:11 är 45 minuter, totalt ges 48 uppgifter.

För digitala versioner läs under fliken Digitalt

Ökad flexibilitet och säkerhet
Raven’s 2 kan administreras antingen digitalt på Q-global (Läs mer under fliken Digital) eller med papper och penna. När testet administreras digitalt tillämpas automatiskt en algoritm som genererar en slumpmässig sammansättning uppgifter till en unik testversion för varje testperson. Det digitala formatet med en omfattande uppgiftsbank ligger till grund för slumpmässigt genererade testversioner och bidrar till att skydda uppgifterna samt reducera inlärningseffekter. En fördel med digital administrering är också att scoring och resultatsammanställning sker automatiskt. Uppgiftsbanken inkluderar 329 uppgifter. Denna omfattar ett brett spektrum av uppgifter med olika svårighetsgrad i syfte att täcka hela det åldersintervall som tidigare omfattades av CPM, SPM och APM. Då papper och penna-versionerna är genererade utifrån samma uppgiftsbank, kan de – vid behov – ersättas av en av de digitala versionerna, exempelvis i fall där användaren har anledning att misstänka att uppgifterna i papper och penna-versionen kan vara kända för testpersonen.

Ökad användarvänlighet
Ett flertal faktorer bidrar till att Raven’s 2 är betydligt mer användarvänligt än sina föregångare.

 • CPM, SPM och APM har slagits samman till ett test med en manual.
 • Användaren har, utifrån behov och resurser, möjlighet att välja mellan digitala versioner och traditionella papper och penna-versioner. De digitala versionerna administreras, poängsätts och resultatrapporteras på Q-global.
 • Raven’s 2 ger möjlighet till mer tidseffektiv administrering. Den digitala kortversionen är tidsbegränsad till maximalt 20 minuter och motsvarande för de digitala långversionerna är 30 minuter för åldern 4:0–8:11 år och 45 minuter för åldern 9:0–69:11 år.
 • Anvisningar och instruktioner har förenklats och förkortats. Vid digital administrering finns demonstrations- och övningsuppgifter med visuellt stöd vilket minskar behovet av verbala instruktioner. För testpersoner med nedsatt kognitiv förmåga finns förtydligande verbala instruktioner som underlättar förståelsen för uppgiften.
 • Därutöver finns möjlighet för användaren bekanta sig med det digitala formatet och hur uppgifterna presenteras för testpersonen via en övningslänk på Q-global.

Användningsområden
Raven’s 2 har konstruerats för att ge en snabb och tillförlitlig uppskattning av en persons generella begåvning. Rätt använt är testet ett effektivt instrument för att särskilja mellan personer vars kognitiva fungerande kan sägas vara genomsnittligt, och de som är högt begåvade, alternativt har en intellektuell funktionsnedsättning. Raven’s 2 är lämpligt om tiden är begränsad och situationen sådan att en uppskattning av generell begåvning är tillräcklig, eller som screening för att bedöma behovet av en mer omfattande utredning av en persons kognitiva förmåga.

Raven’s 2 lämpar sig för:

 • Uppskattning av generell begåvning då en mer omfattande bedömning av en persons kognitiva styrkor och svagheter inte är nödvändig eller genomförbar.
 • Uppskattning av generell begåvning hos personer med expressiva eller receptiva språksvårigheter eller som har en annan språklig och/eller kulturell bakgrund.
 • Uppskattning av generell begåvning hos personer med nedsatt hörsel.
 • Screening i syfte att avgöra huruvida en mer omfattande utredning av kognitiv förmåga är påkallad.
 • Uppföljande bedömning av personer som tidigare genomgått en mer omfattande utredning och då tiden är begränsad.
 • Uppskattning av generell begåvning i olika typer av forskningssammanhang.
 • Vid bedömning av generell begåvning i arbetspsykologiska sammanhang, exempelvis för urval eller medarbetar- och ledarutveckling.

Svensk anpassning
Den svenska versionen av Raven’s 2 är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt. Normerna baseras på europeiska data och omfattar åldern 4:0 - 69:11 år. Normalpopulasionsdata samlades in mellan hösten 2018 till våren 2019 parallellt i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Tyskland och England.

Klinisk data från särskilt begåvade (N=21) och individer med intellektuell funktionsnedsättning (N=20) samlades in i Sverige och Norge.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Raven's 2 Komplett - Papper & penna
3 900,00 kr
Raven's 2 Svarsblankett *
900,00 kr
Raven's 2 Manual (tryckt)
1 990,00 kr
Raven's 2 Stimulusbok
1 100,00 kr
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Raven's 2 Komplett - Digital
3 200,00 kr
Raven's 2 Digital Administrering & Scoring, 25 st. *
1 250,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial

Digital

Digital administrering
Raven’s 2 kan administreras digitalt på Q-global. När testet administreras digitalt tillämpas automatiskt en algoritm som genererar en slumpmässig sammansättning uppgifter till en unik testversion för varje testperson. Det digitala formatet med en omfattande uppgiftsbank bidrar till att skydda uppgifterna samt reducerar inlärningseffekten. Vid digital administrering finns demonstrations- och övningsuppgifter med visuellt stöd vilket minskar behovet av verbala instruktioner. Scoring och resultatsammanställning sker automatiskt, vilket effektiviserar testningen.

Två olika digitala versioner

Raven’s 2 digital långversion
Den digitala långversionen innehåller:

 • 36 uppgifter för åldersgrupperna 4:0–8:11. Tidsgränsen är 30 minuter.
 • 48 uppgifter för åldersgruppen 9:0–69:11. Tidsgränsen 45 minuter.
 • Varje testperson ges en unik uppsättning uppgifter som slumpmässigt genereras ur uppgiftsbanken.

Raven’s 2 digital kortversion
Den digitala kortversionen innehåller:

 • 24 uppgifter för alla åldrar. Tidsgränsen är 20 minuter.
 • Varje testperson ges en unik uppsättning uppgifter som slumpmässigt genereras ur uppgiftsbanken.