Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Alla beställningar som görs före den 16 december 2022 kommer att levereras före den 31 december 2022. *Detta gäller, om produkten finns i lager och med undantag för oförutsedda omständigheter, vid köp av alla digitala tester, papperskit, protokoll, svarshäften och licenser.

CELF-4

E. Semel, E. H. Wiig, & W. A. Secord, 2003
Clinical Evaluation of Language Fundamentals - Fourth Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång Cirka 1 ½ timme
Språkversion Svensk version, 2013
Behörighet Leg. Psykolog, Leg. Logoped, Utbildning CELF-4, Särskilt tillstånd för köp av enstaka produkter
Åldersintervall 5:0–12:11 år
Typ av test Test för bedömning av språksvårigheter

VI SÖKER LOGOPEDER OCH LOGOPEDSTUDERANDE!

Under 2022 inledde vi det skandinaviska standardiseringsarbetet av Clinical Evaluation of Language Fundamentals – Fifth edition, CELF 5! Vi startade med en mindre förutprövning av materialet och under 2023 kommer arbetet fortsätta med en omfattande datainsamling för normering.

Nu fortsätter resan mot ny och uppdaterad version av CELF och hoppas att du vill vara med!

Läs mer här. 

CELF-4

VIKTIGT! - Information om felaktig instruktion (2020-11-11). Klicka här!

Att kommunicera är nödvändigt för praktiskt taget alla vardagsaktiviteter och har avgörande betydelse för skolframgång. Bland många olika ömsesidigt beroende komponenter som är viktiga för färdigheter avseende talat (och skrivet) språk har bland annat benämningsförmåga, språkförståelse, förståelse för språkets grammatiska och syntaktiska struktur samt smidig språklig produktion identifierats. De tretton deltesten i CELF-4 mäter dessa språkliga aspekter, liksom sådana exekutiva funktioner som kan ligga bakom språksvårigheter; verbalt kortidsminne och arbetsminne.

Beskrivning av de 13 ingående deltesten ››

I CELF-4 kan man fastställa sju sammansatta mått, benämnda index. Ett är Index för Grundläggande språkliga färdigheter som sammanfattar ett barns språkliga förmågor generellt. Den sex andra indexen bedömer mer avgränsade språkliga områden och benämns Index för Receptivt språk, Index för Expressivt språk, Index för Språkligt innehåll, Index för Språklig struktur, Index för Språkligt minne samt Index för Arbetsminne.

Resultaten på CELF-4 utvärderas i fyra olika nivåer.

Beskrivning av tolkningsnivåerna ››

Resultaten på CELF-4 utvärderas i fyra olika nivåer: Nivå 1 Identifiera språksvårigheter; Nivå 2 Att belysa svårigheter och styrkor; Nivå 3 Att utvärdera bakomliggande faktorer; Nivå 4 Att utvärdera språket i vardaglig kontext.

Den Pragmatiska profil som ingår i CELF-4 syftar till att fånga sidor av språket som inte är tydliga eller lätta att bedöma i en formell klinisk testsituation. I samband med utredningar av språksvårigheter har det länge varit känt att för några barn spelar pragmatiska svårigheter en betydande roll i deras kommunikationsproblematik. För att inhämta ytterligare information om hur barnet kommunicerar finns dessutom ett Observationsschema att tillgå som beskriver olika kommunikationssvårigheter indelade i fyra områden: Lyssna, Tala, Läsa och Skriva.

Svensk anpassning

Den svenska versionen av CELF-4 är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt. Totalt testades 600 barn och 496 föräldrar besvarade den tillhörande pragmatiska profilen. Dessa data bildar underlag för de skandinaviska normerna. Därutöver samlades data in i fyra kliniska grupper: Barn med språkstörning, barn med Autismspektrumstörning, barn med ADHD och barn med cochleaimplantat.

Behörighetsgivande utbildningar

Pearson Assessment anordnar behörighetsgivande utbildningar i CELF-4, för speciallärare, specialpedagoger och talpedagoger.

Läs mer ››

Övriga utbildningar

Logoped Astrid Frylmark anordnar endagskurs för logopeder och psykologer i Uppsala. 

Läs mer och anmäl dig direkt på hemsidan ››

Digitalt

För att poängsätta och sammanställa resultat från CELF-4 rekommenderas att ett framtaget scoringprogram används.

Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows och Microsoft Office Excel.

Innan scoringprogrammet laddas ned, kontrollera vilken version av Excel som finns installerad på datorn.

Klicka här för att ta reda på vilken version av Excel du har installerad på datorn ››

CELF-4 Scoringprogram (för Excel 2007 eller senare) ››

CELF-4 Scoringprogram (för Excel 2003 eller tidigare) ››

Instruktioner för dataregistrering i scoringprogrammet ››

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
CELF-4 Komplett
Art.nr 0000000170010
15 310,00 kr
CELF-4 Manual
Art.nr 0000000170030
2 105,00 kr
CELF-4 Protokoll 5-8 år, 25 st*
Art.nr 0000000170020
1 025,00 kr
CELF-4 Protokoll 9-12 år, 25 st*
Art.nr 0000000170021
1 025,00 kr
CELF-4 Pragmatisk profil, 25 st*
Art.nr 0000000170022
730,00 kr
CELF-4 Observationsschema, 25 st*
Art.nr 0000000170023
730,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial