ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Aktuellt

Viktig information till alla våra kunder

Från och med den 16:e januari 2017 måste du som beställer via vår e-handel ange VAT och organisationsnummer. I Sverige anges VAT-nummer (även kallat momsregistreringsnummer) med landskod +12 siffror. Organisationsnummer består av 10 siffror.

Logga in på ditt konto och klicka på "Mitt konto" för att uppdatera informationen på din fakturaadress.
Om du är privatperson väljer du "Inte företag".

Se exempel nedan.

Exempel VAT

Webbaserad administrering av Sensory Profile 2

Sensory Profile 2 ger information som är viktig för att förstå ett barns mönster av sensorisk bearbetning; vilka sinnesupplevelser han eller hon undviker, är särskilt känsligt för eller tvärtom söker sig till. Utifrån resultaten ges en del tips för interventionsplanering. Nu är nätbaserad administrering, scoring och resultatsammanställning av SP2 tillgänglig på plattformen Q-global. 

Läs mer här ››

Webbaserad D-REF – på svenska med skandinaviska normer!

Nu lanseras Delis Rating of Executive Functions, ett screeninginstrument för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar. D-REF kan snabbt och enkelt administreras till respondenter (barnet/ungdomen själv, förälder och lärare) för att inhämta information när det finns misstanke om beteendemässig och känslomässig problematik samt kognitiva svårigheter som ofta är relaterade till ADHD, autismspektrumstörning, Aspergers syndrom, traumatisk hjärnskada och andra utvecklingsmässiga, neurologiska eller psykologiska tillstånd som påverkar det vardagliga exekutiva fungerandet.

Läs mer och beställl D-REF >>

Framtidsgymnasiet får finansiering från Bildningsnämnden

Framtidsgymnasiet är en av de skolor som får finansieringshjälp från Bildningsnämnden i deras senaste satsning på att stärka elevernas måluppfyllelse. Bildningsnämnden kommer att bevilja nästan 2 miljoner kronor till 16 olika utvecklingsprojekt på 7 skolor under 2015-2016 utifrån deras ansökningar. 

Alla gymnasieskolor har under våren kunnat ansöka om pengar hos bildningsnämnden för egna utvecklingsprojekt i syfte att stärka elevernas måluppfyllelse. Projekten ska bygga på vetenskaplig grund, pågå minst tre terminer, ha minst 50 procent egenfinansiering samt utgå från något eller några av följande områden:

  • Studieteknik och motivationshöjande åtgärder
  • Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt
  • Jämställdhet
  • Psykisk ohälsa
  • Entreprenöriellt lärande och samverkan mellan skola och arbetsliv

Framtidsgymnasiet satsar på Cogmed Arbetsminnesträning i syfte att stärka läsförståelsen på skolan.

Läs hela artikeln här.

Nu lanserar vi WPPSI-IV - i svensk version med skandinaviska normer

Nu publiceras den efterlängtade svenska versionen av Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition, för bedömning av kognitiva funktioner hos barn i åldern 2:6–7:7 år. WPPSI-IV har reviderats väsentligt och uppdaterats baserat på forskning och de kliniska erfarenheter som gjorts sedan lanseringen av WPPSI-III.

 

Läs mer och beställ WPPSI-IV ››

Några ord från vår kliniska expert och samarbetspartner

Så här säger Eva Tideman, docent, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi, om den nya versionen av WPPSI:

"WPPSI-IV är ett helt nytt test som i Wechslertestens historia erbjuder den största skillnaden mellan två versioner! Med utgångspunkt i kliniska erfarenheter, aktuell begåvningsforskning, teoretiska och psykometriska överväganden samt med fokus på användbarhet, har både den övergripande strukturen och deltesten förändrats. Åldersspannet har utökats; versionen för yngre barn täcker 2:6–3:11 år och den för äldre barn 4:0–7:7 år.

WPPSI-IV ger information på flera nivåer.
Hela skalan består av deltest som har mycket goda psykometriska egenskaper och som speglar olika funktionsområden. Dessa deltest ska alltid ges och resultaten utgör grunden för att kunna jämföra barnets förmågor med jämnårigas.

De primära indexen är baserade på faktoranalys och utgör kärnan i en bedömning när vi vill få en fördjupad bild av barnets färdigheter medan de sekundära indexen bidrar med utökad klinisk information. Detta innebär sammantaget att psykologen får ett bättre underlag för att göra en funktionsbeskrivning - lyfta fram kognitiva styrkor och svårigheter för att öka omvärldens förståelse för barnet och behovet av insatser.

Nya deltest har tillkommit, några har försvunnit och de som finns kvar har uppdaterats. För både de yngre och äldre barnen finns det i WPPSI-IV exempelvis möjlighet att få ett mått som speglar den mer grundläggande begåvningen Kognitivt resursindex men också Arbetsminne är ett helt nytt index för barn i förskoleåldern. Arbetsminnets betydelse för att kunna använda den grundläggande begåvningen är välkänd, men dessa måste vid utredning kunna beskrivas var för sig, eftersom arbetsminnet i viss utsträckning är mer möjligt att träna eller kompensera för.

Att testa ett barn i förskoleåldern innebär alltid något av en upptäcksfärd. Administreringsförfarandet måste sitta i ryggmärgen så att uppmärksamheten kan riktas mot barnet. Med WPPSI-IV är det lätt att fånga intresset, vilket borgar för resultatets användbarhet. De nya indexen gör att den psykologiska bedömningen kan byggas ut och fördjupas utifrån kliniska behov.

Strukturen i WPPSI-IV förebådar upplägget i WISC-V som kommer i svensk version om några år. Nya versioner måste användas eftersom innehållet i test och skattningsskalor ska spegla både aktuella teorier avseende begåvning och psykometri och vad som är förväntade, salutogena färdigheter i det samhälle vi lever i.

Normdatainsamlingen är omsorgsfullt utförd i Sverige, Norge och Danmark, för att spegla de förutsättningar som råder i Norden.

Vid en psykologisk bedömning måste barnets hela situation beaktas, där kognitiva färdigheter utgör en, men mycket viktig del. WPPSI-IV vilar på ett gediget bakgrundsarbete. Det är viktigt att kunna lita på den siffermässiga informationen även om den bara är en vägvisare. Siffrorna måste levandegöras och tolkningen av resultaten på WPPSI-IV ska alltid – liksom i tidigare versioner – vila på psykologens teoretiska kunnande, kliniska erfarenhet och framför allt sunda förnuft!" 

Eva_Tideman

Eva Tideman

RBANS - nya normer på deltestnivå

Nu finns nya normer på deltestnivå tillgängliga för RBANS. Även om tolkning av resultat primärt görs på indexnivå i RBANS, så kan det ibland vara relevant att titta på hur personen presterat på enskilda deltest. Det kan handla om fall när det är stor variation mellan resultaten på de olika deltest som bidrar till ett index, eller mellan resultaten på olika index. Detta kan ge fördjupad inblick och förståelse för personens styrkor, svagheter och vardagsfungerande eller ge ytterligare underlag för behandlingsplanering.

Här kan du ladda ned riktlinjer för tolkning och normtabeller till deltesten i RBANS ››

Mer information om RBANS ››

Sensory Profile i svensk version!

Adolescent/Adult Sensory Profile - ett självskattningsintrument för bedömning av sensorisk bearbetning

Adolescent/Adult Sensory Profile är avsett för ungdomar och vuxna i åldern 11 år upp till 65+ år. Självskattningsformuläret består av 60 påståenden om hur personen upplever olika situationer som berör syn, hörsel, smak, lukt, rörelse och beröring. Utifrån resultaten finns möjlighet till interventionsplanering vilket är viktigt i många kliniska sammanhang, exempelvis i förhållande till vilket arbete eller vilka arbetsförhållanden som skulle kunna vara lämpliga.

Den svenska versionen av självskattningen har anpassats till svenska förhållanden både språkligt och kulturellt. 500 personer i åldern 11 år upp till 65+ år har besvarat självskattningen och resultaten ligger till grund för de framtagna cut-off-värdena. Resultaten visar tydligt på att de amerikanska cut-off-värdena inte är tillämpbara i svensk population.

Anna-Karin Olsson, arbetsterapeut på NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen, säger:

”Den svenska versionen av Adolescent/Adult Sensory Profile – AASP kommer att ge oss ytterligare ett verktyg för att förstå olika personers förutsättningar att utföra aktiviteter. Instrumentet hjälper oss att fånga fler aspekter kring hur personen tar emot och tolkar sinnesintryck, vilket kan ses som en grund för hur de sedan kan anpassa sig i miljöer och situationer med olika förutsättningar och krav. AASP är enkelt att använda och det ger ett bra stöd vid kartläggning av personens sensoriska stil. I manualen finns också tips på lämpliga strategier användbara i vardagliga aktiviteter som kan diskuteras tillsammans med personen i ett återkopplingssamtal.”

top