Aktuellt

Du som vill lära dig mer om hjärnan, se hit!

Fika med oss och lär dig mer om hur hjärnans funktioner arbetar när vi lär oss. Hur kan kunskap om hjärnan användas i skolan för att förbättra inlärning och skolresultat? Kom och lyssna på våra forskningschefer, som båda är doktorer i kognitiv neurovetenskap. 

Välj vilket datum som passar dig bäst:  

Onsdag 15:e februari. FULLBOKAT
Kvällsseminarium 

Torsdag 9:e mars.
Kvällsseminarium 

Tid: 17-18.30
Plats: Pearson Assessment, Alviks Strand.

Självklart är det kostnadsfritt. 

Anmäl dig här ››

Viktig information till alla våra kunder

Från och med den 16:e januari 2017 måste du som beställer via vår e-handel ange VAT och organisationsnummer. I Sverige anges VAT-nummer (även kallat momsregistreringsnummer) med landskod +12 siffror. Organisationsnummer består av 10 siffror.

Logga in på ditt konto och klicka på "Mitt konto" för att uppdatera informationen på din fakturaadress.
Om du är privatperson väljer du "Inte företag".

Se exempel nedan.

Exempel VAT

Webbaserad administrering av Sensory Profile 2

Sensory Profile 2 ger information som är viktig för att förstå ett barns mönster av sensorisk bearbetning; vilka sinnesupplevelser han eller hon undviker, är särskilt känsligt för eller tvärtom söker sig till. Utifrån resultaten ges en del tips för interventionsplanering. Nu är nätbaserad administrering, scoring och resultatsammanställning av SP2 tillgänglig på plattformen Q-global. 

Läs mer här ››

Cogmed på skolschemat

Specialläraren Lars Johansson har sedan 2010 bedrivit strukturerad träning i stor skala på Centralskolan i Laxå. I slutet av augusti i år fick han det långsiktiga uppdraget att implementera Cogmed på alla skolor i Tibro kommun. Pearson fick möjligheten att besöka Lars på Smulebergsskolan för att ta del av hans erfarenheter.

Läs mer här ››

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt?

Här följer en översikt på några utvalda produkter inom olika områden, indelat efter åldersgrupp.
Vi hoppas att det kan hjälpa dig att hitta det du behöver.

Till dig som arbetar med barn och ungdomar

Nyhet! WISC-V (6-16 år) - Test för bedömning av kognitivt fungerande
WISC-V är den femte reviderade versionen av denna Wechslerskala avsedd för bedömning av barns och ungdomars kognitiva förmåga. 

Nyhet! AWMA-2 (9-16 år)- Test för bedömning av arbetsminnesproblematik
AWMA-2 är det första testet som erbjuder en fullständig kartläggning av både verbalt och visuospatialt korttids- och arbetsminne hos barn och ungdomar.

Beck Ungdomsskalor (7-18 år) - Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar
Beck Ungdomsskalor består av 5 olika skalor (Ångest, Depression, Ilska, Normbrytande beteende och Självbild). Varje skala består av 20 påståenden, vilka skattas på en fyrgradig skala.

Nyhet! Sensory Profile 2 (0-14 år) Skattningsskalor för bedömning av sensorisk bearbetning
Sensory Profile 2 tillhandahåller information som är viktig för att förstå ett barns mönster av sensorisk bearbetning; vilka sinnesupplevelser han eller hon undviker, är särskilt känsligt för eller tvärtom söker sig till. Utifrån resultaten ges en del tips för interventionsplanering för att i såväl hemmet som i lärandemiljöer kunna planera för och ta hänsyn till det individuella barnets bearbetningsmönster. Resultaten kan också bidra med en pusselbit i utredning av barn med exempelvis ADHD eller autism.

Nepsy-II (3-16 år) - Test för neuropsykologisk undersökning av barn
Nepsy-II är en omfattande neuropsykologisk undersökningsmetod som ger en bild av ett barns kognitiva fungerande inom sex olika domäner; Uppmärksamhet och exekutiva funktioner, Språkliga funktioner, Minnes- och inlärningsfunktioner, Sensomotoriska funktioner, Social perception samt Visuomotoriska funktioner. 

CELF-4 (5-12 år) - Test för bedömning av språksvårigheter
Att kunna kommunicera är nödvändigt för praktiskt taget alla vardagsaktiviteter och har avgörande betydelse för skolframgång. CELF-4 är det första språktestet av sitt slag och erbjuder en flexibel och allsidig utvärderingsprocess för identifiering, utredning och uppföljning av språksvårigheter och språkstörningar hos barn. 

D-REF (11-16 år) - Screeninginstrument för bedömning av exekutiva funktioner barn/ungdomar
D-REF kan snabbt och enkelt administreras till respondenter (barnet/ungdomen själv, förälder och lärare) för att inhämta information när det finns misstanke om beteende- eller känslomässig problematik och kognitiva svårigheter som ofta är relaterade till ADHD, Aspergers syndrom och andra utvecklingsmässiga, neurologiska eller psykologiska tillstånd som påverkar det vardagliga exekutiva fungerandet.

WPPSI-IV  (2-7 år) - Test för bedömning av kognitivt fungerande hos förskolebarn
WPPSI-IV är den fjärde reviderade versionen av detta välkända test för bedömning av förskolebarns kognitiva förmågor. Strukturen i WPPSI-IV har förnyats för att bättre avspegla aktuell teori och praktik vad gäller den tidiga utvecklingen.

Vineland-II (2-21 år) - Skattningskalor för bedömning av adaptivt beteende
Vineland-II kan användas i olika typer av sammanhang t. ex. för att utreda hur ett barn fungerar i vardagen eller när det finns behov att komplettera en begåvningstestning med en funktionsbeskrivning. Det kan också användas för att få kompletterande information i samband med diagnostisering, planering av stödåtgärder och uppföljning av dem. 

Movement ABC-2 (3–16 år) - Test för bedömning av barns motoriska utveckling
Movement ABC-2 är den reviderade versionen av detta klassiska rörelsetest för att identifiera och bedöma problem i barns motoriska utveckling.

D-KEFS (8-89 år) - Test för bedömning av exekutiva funktioner
D-KEFS är en uppsättning test avsedda att mäta exekutivt fungerande hos barn och vuxna. Resultaten ger en uttömmande bild av eventuella svårigheter med kontroll över det egna beteendet, planering och strategival, organisering, reglering av känslor och reaktioner, arbetsminne, graden av flexibilitet och abstraktionsnivå i tänkandet med mera. 

Till dig som arbetar med unga/vuxna

AASP - Adolescent/Adult Sensory Profile (11-65+) - test för bedömning av sensorisk bearbetning
AASP tillhandahåller information som är viktig för att förstå en persons mönster av sensorisk bearbetning, vilka sinnesupplevelser han eller hon undviker, är särskilt känslig för eller tvärtom söker sig till.

WAIS-IV (16-90 år) - Test för bedömning av kognitivt fungerande
WAIS-IV är den fjärde reviderade versionen av denna Wechslerskala avsedd för bedömning av ungdomar och vuxnas kognitiva resurser. 

WAIS-IV NI (20-75 år) - Test för fördjupad bedömning av kognitivt fungerande
WAIS-IV NI är ett processinriktat test som möjliggör en fördjupad analys av en persons kognitiva kapacitet. Genom att använda WAIS-IV NI kan psykologen få såväl kvantitativ som kvalitativ information om vilka bakomliggande faktorer som påverkat en persons resultat på ett deltest eller index i WAIS-IV.

RBANS (20-89 år) - Screeninginstrument för bedömning av kognitivt fungerande
RBANS kan fylla en funktion på olika sätt och inom olika områden. Det kan användas ensamt eller som inledande screening inför ställningstagande om en mer omfattande neuropsykologisk utredning behövs. Inom hälso- och sjukvården är RBANS tillämpbart vid minnes-/demensutredningar, psykiatriska utredningar och rehabilitering. 

D-KEFS (8-89 år) - Test för bedömning av exekutiva funktioner D-KEFS är en uppsättning test avsedda att mäta exekutivt fungerande hos barn och vuxna. Resultaten ger en uttömmande bild av eventuella svårigheter med kontroll över det egna beteendet, planering och strategival, organisering, reglering av känslor och reaktioner, arbetsminne, graden av flexibilitet och abstraktionsnivå i tänkandet med mera.