ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Sensory Profile i svensk version!

Adolescent/Adult Sensory Profile - ett självskattningsintrument för bedömning av sensorisk bearbetning

Adolescent/Adult Sensory Profile är avsett för ungdomar och vuxna i åldern 11 år upp till 65+ år. Självskattningsformuläret består av 60 påståenden om hur personen upplever olika situationer som berör syn, hörsel, smak, lukt, rörelse och beröring. Utifrån resultaten finns möjlighet till interventionsplanering vilket är viktigt i många kliniska sammanhang, exempelvis i förhållande till vilket arbete eller vilka arbetsförhållanden som skulle kunna vara lämpliga.

Den svenska versionen av självskattningen har anpassats till svenska förhållanden både språkligt och kulturellt. 500 personer i åldern 11 år upp till 65+ år har besvarat självskattningen och resultaten ligger till grund för de framtagna cut-off-värdena. Resultaten visar tydligt på att de amerikanska cut-off-värdena inte är tillämpbara i svensk population.

Anna-Karin Olsson, arbetsterapeut på NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen, säger:

”Den svenska versionen av Adolescent/Adult Sensory Profile – AASP kommer att ge oss ytterligare ett verktyg för att förstå olika personers förutsättningar att utföra aktiviteter. Instrumentet hjälper oss att fånga fler aspekter kring hur personen tar emot och tolkar sinnesintryck, vilket kan ses som en grund för hur de sedan kan anpassa sig i miljöer och situationer med olika förutsättningar och krav. AASP är enkelt att använda och det ger ett bra stöd vid kartläggning av personens sensoriska stil. I manualen finns också tips på lämpliga strategier användbara i vardagliga aktiviteter som kan diskuteras tillsammans med personen i ett återkopplingssamtal.”

top