ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Nu lanserar vi WPPSI-IV - i svensk version med skandinaviska normer

Nu publiceras den efterlängtade svenska versionen av Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition, för bedömning av kognitiva funktioner hos barn i åldern 2:6–7:7 år. WPPSI-IV har reviderats väsentligt och uppdaterats baserat på forskning och de kliniska erfarenheter som gjorts sedan lanseringen av WPPSI-III.

 

Läs mer och beställ WPPSI-IV ››

Några ord från vår kliniska expert och samarbetspartner

Så här säger Eva Tideman, docent, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi, om den nya versionen av WPPSI:

"WPPSI-IV är ett helt nytt test som i Wechslertestens historia erbjuder den största skillnaden mellan två versioner! Med utgångspunkt i kliniska erfarenheter, aktuell begåvningsforskning, teoretiska och psykometriska överväganden samt med fokus på användbarhet, har både den övergripande strukturen och deltesten förändrats. Åldersspannet har utökats; versionen för yngre barn täcker 2:6–3:11 år och den för äldre barn 4:0–7:7 år.

WPPSI-IV ger information på flera nivåer.
Hela skalan består av deltest som har mycket goda psykometriska egenskaper och som speglar olika funktionsområden. Dessa deltest ska alltid ges och resultaten utgör grunden för att kunna jämföra barnets förmågor med jämnårigas.

De primära indexen är baserade på faktoranalys och utgör kärnan i en bedömning när vi vill få en fördjupad bild av barnets färdigheter medan de sekundära indexen bidrar med utökad klinisk information. Detta innebär sammantaget att psykologen får ett bättre underlag för att göra en funktionsbeskrivning - lyfta fram kognitiva styrkor och svårigheter för att öka omvärldens förståelse för barnet och behovet av insatser.

Nya deltest har tillkommit, några har försvunnit och de som finns kvar har uppdaterats. För både de yngre och äldre barnen finns det i WPPSI-IV exempelvis möjlighet att få ett mått som speglar den mer grundläggande begåvningen Kognitivt resursindex men också Arbetsminne är ett helt nytt index för barn i förskoleåldern. Arbetsminnets betydelse för att kunna använda den grundläggande begåvningen är välkänd, men dessa måste vid utredning kunna beskrivas var för sig, eftersom arbetsminnet i viss utsträckning är mer möjligt att träna eller kompensera för.

Att testa ett barn i förskoleåldern innebär alltid något av en upptäcksfärd. Administreringsförfarandet måste sitta i ryggmärgen så att uppmärksamheten kan riktas mot barnet. Med WPPSI-IV är det lätt att fånga intresset, vilket borgar för resultatets användbarhet. De nya indexen gör att den psykologiska bedömningen kan byggas ut och fördjupas utifrån kliniska behov.

Strukturen i WPPSI-IV förebådar upplägget i WISC-V som kommer i svensk version om några år. Nya versioner måste användas eftersom innehållet i test och skattningsskalor ska spegla både aktuella teorier avseende begåvning och psykometri och vad som är förväntade, salutogena färdigheter i det samhälle vi lever i.

Normdatainsamlingen är omsorgsfullt utförd i Sverige, Norge och Danmark, för att spegla de förutsättningar som råder i Norden.

Vid en psykologisk bedömning måste barnets hela situation beaktas, där kognitiva färdigheter utgör en, men mycket viktig del. WPPSI-IV vilar på ett gediget bakgrundsarbete. Det är viktigt att kunna lita på den siffermässiga informationen även om den bara är en vägvisare. Siffrorna måste levandegöras och tolkningen av resultaten på WPPSI-IV ska alltid – liksom i tidigare versioner – vila på psykologens teoretiska kunnande, kliniska erfarenhet och framför allt sunda förnuft!" 

Eva_Tideman

Eva Tideman

top