WNV

Wechsler Nonverbal Scale of Ability
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 15–45 minuter beroende på åldersversion och uppsättning deltest
Språkversion Svensk version, 2007
Behörighet Leg. Psykolog, Särskilt tillstånd för köp av enstaka produkter
Åldersintervall 4–21 år
Typ av test Icke-verbalt test för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar

Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV) är ett Wechslertest avsett för snabb och helt icke-verbal bedömning av övergripande begåvningsnivå hos barn och ungdomar i åldern 4:0–21:11 år. WNV är avsett för psykologer som har behov av ett enkelt, icke-verbalt begåvningstest för bedömning av till exempel barn/ungdomar med hörselnedsättningar, barn/ungdomar med språkstörningar och barn/ungdomar med annan språklig och kulturell bakgrund.

WNV omfattar sex deltest; Matriser, Igenkänning, Blockrepetition, Kodning, Figursammansättning och Bildarrangemang. Deltesten mäter olika men besläktade aspekter av kognitiva förmågor med tyngdpunkt på "fluid reasoning", det vill säga förmågan att handskas med abstraktioner, regler, generaliseringar och logiska relationer. Samtliga deltest kan ges utan muntliga instruktioner och kräver inga verbala svar. Deltesten är organiserade för två åldersintervall, 4–7 år samt 8–21 år och möjlighet finns att ge två respektive fyra deltest för båda åldersintervallen. I de fall två deltest administreras genererar WNV en IK-poäng för hela skalan för respektive åldersversion. Administrering av fyra deltest ger även möjlighet till diskrepansanalyser.

Svensk anpassning

Den svenska versionen av WNV utgörs av en översättning av administreringsmanual. Protokoll och svarshäfte. I övrigt amerikanskt originalmaterial. Samtliga data är amerikanska.

En psykologexamenuppsats från Lunds universitet (Dahlson & Kristoffersson, 2008) har granskat användbarheten av den svenska versionen av WNV.

 

Inför testning med WNV kan ett informationsmaterial på 20 olika språk laddas ner. Texterna beskriver vad ett begåvningstest är och varför man ska genomföra det. Informationen är formulerad till den som ska testas, men lämnas lämpligen till föräldrar och vårdnadshavare (om testpersonen är minderårig). 

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
WNV Komplett
13 910,00 kr
WNV Manual
1 775,00 kr
WNV Testprotokoll, 25 st*
910,00 kr
WNV Svarshäfte, 25 st*
655,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial