ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

TROG-2

Dorothy Bishop, 2003
Test for Reception of Grammar - Second Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 10–20 minuter
Språkversion Svensk version, 2009
Behörighet Leg. Psykolog, Leg. Logoped, Specialpedagog, Speciallärare, Talpedagog
Åldersintervall 4–16 år
Typ av test Test för bedömning av receptiva grammatiska färdigheter

Test for Reception of Grammar, TROG-2, är avsett att mäta receptiv grammatisk förståelse hos barn och ungdomar. Testet är konstruerat så att det begränsar andra språkliga faktorers inverkan på testresultatet, såsom auditiv diskriminering, bristande ordförråd eller begränsad arbetsminneskapacitet.

TROG-2 består av 80 flervalsuppgifter som är indelade i 20 block om fyra uppgifter. Varje enskilt block mäter en specifik grammatisk konstruktion. Inga verbala svar krävs, utan barnet eller ungdomen pekar på den stimulusbild av fyra som motsvarar den lästa meningen. De övriga tre bilderna i en uppgift är distraktorer av lexikal eller grammatisk typ.

Testresultat utvärderas i relation till hur jämnåriga i normeringsurvalet presterat. Det finns även möjlighet att göra ett antal kvalitativa felanalyser i relation till framtagna kriterier.

Svensk anpassning

Normeringen har kommit till stånd genom ett antal magisteruppsatser i logopedi vid Göteborgs universitet, och omfattar 650 barn i åldrarna 4:0 till 12:11 år. Det svenska versionen av TROG-2 kan även administreras i åldrarna 13:0 till 16:5 år då estimerade normvärden finns att tillgå för denna grupp. I manualen finns utvecklingsarbetet beskrivet, liksom gängse information för att kunna administrera testet och tolka resultaten. I manualen redogörs även för testets teoretiska bakgrund.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
TROG-2 Komplett
Art.nr 0000000125810
4 095,00 kr
TROG-2 Svensk Manual
Art.nr 0000000125830
1 335,00 kr
TROG-2 Protokoll, 25 st*
Art.nr 0000000125820
1 120,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial