brownjpg

Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) är ett neuropsykologiskt instrument. Skattningsskalorna är primärt utvecklade för att användas som screening för att kartlägga svårigheter med exekutiva funktioner och ADHD.

Brown_EFA_SE_1_
browninfo2
Mind_Brain_1_RGB

Exekutiva funktioner och uppmärksamhet

ADHD påverkar omkring 5-7.5 % av alla barn och 3-5 % av vuxna globalt sett. Brown EF/A  är utvecklat för att bedöma exekutiva funktioner relaterat till ADHD hos personer med åldern 5-44 år. Skalan består av åtta skattningsskalor för tre olika typer av respondenter; föräldra-, lärar- och självskattning.

Brown EF/A är utvecklat för att mäta uppmärksamhet, sett som en dynamisk grupp samverkande exekutiva funktioner och nedsättningar i dessa. Frågorna i skalorna är grupperade i sex domäner. Varje domän representerar en underliggande dimension av exekutiva funktioner och deras relation till ADHD enligt modellen av Thomas E. Brown.

De sex domänerna beskrivs följande:

 • Aktivering (Organisera, prioritera och komma igång med arbete)
 • Uppmärksamhet (Fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet)
 • Energi (Aktivitetsnivå, energi och bearbetningshastighet)
 • Känsla (Frustrationstolerans och reglering av känslor)
 • Minne (Arbetsminne och återgivning)
 • Handling (Kontroll och självreglering)

Vad är nytt med Brown EF/A?

 • Uppdaterade normer för åldern 5–44 år.
 • Nya och uppdaterade påståenden som ökar tydligheten och den kliniska relevansen.
 • Fler domäner. Den sjätte domänen Handling är tillagd för de äldre åldrarna.  
 • Utvidgad föräldraskattning: Ett föräldraskattningsalternativ har tillkommit för åldersgruppen 13–18 år.
 • Nya svarsalternativ. Den förra versionens svarsalternativ fokuserade på frekvens medan Brown EF/A fokuserar på allvarlighetsgrad.
 • Valmöjlighet kring att använda kombinerade eller könsuppdelade normer.
 • Enklare scoring. Nytt sammansatt mått gör jämförelse mellan respondenter enklare.
 • Digital administrering och scoring via vår plattform Q-global.  
 • Nytt namn för att tydliggöra skalans användningsområde.
 • Nytt uppdaterat utseende.
Lightbulb_2_RGB

Användningsområden

Den nya versionen av Brown EF/A är baserad på ny forskning, klinisk erfarenhet och är enhetlig till DSM-5. Skattningsskalorna har flera användningsområden. Till exempel:

 • Screening
 • Som en del i en omfattande utredning
 • Uppföljning av behandlingsinsatser
 • Forskning
Target_1_RGB
Location_Maps_1_RGB

Vad utmärker Brown EF/A?

 • Den kliniska och forskningsbaserade förankringen. Skalan bygger på över 20 års forskning och klinisk erfarenhet.
 • Specifika och situationsberoende frågor. Frågorna lägger vikt på att skilja mellan rutinmässiga eller ointressanta situationer till skillnad från självvalda eller intressanta situationer.
 • Fokus på allvarlighetsgrad istället för frekvens. Brown EF/A är utvecklat för att identifiera de symptom som är mest problematiska för personen. Det skiljer sig från många andra skalor som fokuserar på frekvens.
 • Tonvikt på situationsbunden variation. Skalan ger möjlighet att se en persons svårigheter ur flera perspektiv för en mer heltäckande bild.
 • Samstämmighet med diagnoskriterierna för ADHD i DSM-5.

Det skandinaviska utvecklingsarbetet

Brown EF/A bygger på konstruktören Dr Thomas Brown’s över 25 års kliniska erfarenheter och forskning på barn, ungdomar och vuxna med ADD och ADHD.

Vid utvecklandet av den skandinaviska versionen av Brown EF/A har skalorna översatts och anpassats kulturellt. För att säkerställa items begriplighet och kliniska relevans har yrkesverksamma psykologer med stor erfarenhet av ADHD-utredningar varit inkopplade och lämnat feedback.

Normerna för den skandinaviska versionen av Brown EF/A är skapade utifrån sammanlagt 1400 respondenter. Dessa respondenter är fördelade på de tre skattningsformulären Föräldraskattning, Lärarskattning och Självskattning.

Reliabiliteten i såväl normgruppen som för den kliniska gruppen, för samtliga skattningsformulär och åldersgrupper, var till övervägande del god till utmärkt. 

När det gäller validitet i Brown EF/A visar anpassningsmåtten i faktoranalysen på en välfungerande faktorstruktur för den skandinaviska versionen. Analyser visar samband på måttliga till höga korrelationer mellan klustren i Brown EF/A och skattningsskalan D-REF för den skandinaviska valideringen. Analyser mellan ADHD-gruppen och matchade kontroller från normalpopulationen visar på stora skillnader mellan klinisk grupp och kontrollgrupp.

Cogs_RGB
Classroom_1_RGB

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar kring Brown EF/A? Eller vill du boka in en produktpresentation i samband med lanseringen? Tveka inte att höra av dig till våra produktspecialister.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt! 

Vänligen välj vilket/vilka test du vill ha mer information om. Skriv gärna i kommentarer om du har någon specifik fråga eller önskar en presentation av testet.