ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Beställningar som görs före den 15 december kl. 12.00 kommer att levereras och faktureras under 2023, med reservation för oförutsedda händelser.

ABAS-II

Test för bedömning av adaptiva färdigheter hos barn och ungdomar.

Patti Harrison & Thomas Oakland
Adaptive Behavior Assessment System – Second Edition
X

Specifikationer

Administrering Papper- och pennasversion
Tidsåtgång 15–20 minuter
Språkversion Svensk version, 2008
Behörighet Leg. psykolog
Åldersintervall 5–21 år
Typ av test Test för bedömning av adaptiva färdigheter hos barn och ungdomar

ABAS-II

I många typer av utredningar ställs krav på en bedömning av adaptiva färdigheter. Adaptiva färdigheter kan sägas vara den repertoar av begreppsmässiga, sociala och praktiska färdigheter som människor lär sig för att kunna fungera i vardagen. Hur väl ett barn eller en ungdom utvecklat dessa förmågor, har stor betydelse för hans eller hennes fungerande, och ger ett värdefullt tillskott i utredningar av mental retardation, liksom i olika typer av barnpsykiatriska utredningar. Information från skattningsskalorna är också användbar såväl inom den vanliga skolverksamheten, som inom särskolan.

ABAS-II ger, via föräldrars och lärares/förskollärares skattningar, information om ett barns eller ungdoms funktionsnivå avseende följande skalor:

  • Kommunikation – färdigheter som behövs för att kunna uttrycka sig i tal och skrift; att lyssna och kommunicera med andra och att kunna kommunicera icke-verbalt.
  • Samhällsdelaktighet – färdigheter som behövs för att kunna delta i samhällslivet och att nyttja samhällsutbud; att kunna ta del av/använda samhällsinformation.
  • Kunskapstillämpning – inlärda färdigheter som behövs för att fungera i vardagen.
  • Hem-/Skolbeteende – färdigheter som behövs för att fungera i hemmet/skolan; att vårda hem-/skolmiljö, hjälpa till och vårda sina tillhörigheter.
  • Hälsa och säkerhet – färdigheter som behövs för att värna om sig själv och sin hälsa och att inte utsätta sig för risker.
  • Fritid – färdigheter som behövs för en meningsfull fritid, att leka med andra, ha egna fritidsintressen.
  • Självomsorg – färdigheter som behövs för sin egen omsorg, att klä på sig och att sköta sin hygien.
  • Självstyrning – färdigheter som behövs för självständighet, ansvarsfullhet och självkontroll.
  • Relationsförmåga – färdigheter som behövs för att kunna samspela med andra, uttrycka känslor och hjälpa andra.

De nio skalorna sammanfattas till tre olika färdighetsområden; Kognitiva färdigheter, Sociala färdigheter och Praktiska färdigheter. Dessutom finns ett övergripande mått avseende Generell Adaptiv Färdighet.


Svensk bearbetning

I manualen redovisas uppgifter om det svenska utprövningsarbetet. Svenska normdata.

I psykologexamensuppsatsen "En studie av adaptiva färdigheter hos ungdomar i gymnasiesärskola" (Mogensen & Sjöberg, 2009) undersöker författarna ABAS relevans vad gäller kartläggning av adaptiva färdigheter i denna grupp.

Vi har blivit uppmärksammade på att manualen (tryckår 2008) innehåller tre smärre korrekturfel i kapitel 4. Se rättelse i ABAS-II manualen.
I manualer med tryckår 2009 är dessa fel åtgärdade.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
ABAS-II Komplett
Art.nr 0000000160310
3 815,00 kr
ABAS-II Manual
Art.nr 0000000160330
2 145,00 kr
ABAS-II Lärarskattning, 25 st*
Art.nr 0000000160320
930,00 kr
ABAS-II Föräldraskattning, 25 st*
Art.nr 0000000160321
930,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial