ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Att bedöma begåvning oberoende av språk

Varje år kommer ett stort antal människor från andra länder till Sverige. Bland dem finns många barn och ungdomar, som ska integreras i det svenska skolsystemet. Dessa barn och unga har – som alla – olika förutsättningar och behov som skolan har till uppgift att möta på bästa sätt. Ibland krävs en bedömning av ett enskilt barns kognitiva kapacitet i syfte att få fördjupad förståelse för barnets generella begåvningsnivå och inlärningsmässiga förutsättningar. Att utreda barn med annan språklig och kulturell bakgrund innebär en utmaning. Hur bedömer man begåvning oberoende av språk? Ett möjligt alternativ är att via icke-verbala test få en första uppfattning om barnets eventuella svårigheter och styrkor.

Med Wechsler Nonverbal Scale of Ability WNV kan en snabb och helt icke-verbal bedömning av övergripande begåvningsnivå utföras. WNV lämpar sig för psykologer som har behov av ett enkelt, icke-verbalt begåvningstest för bedömning av barn/ungdomar, helt utan kunskaper i svenska. Testet kan även användas för barn och ungdomar med verbala inlärningssvårigheter eller hörselnedsättning.

WNV omfattar sex deltest; Matriser, Igenkänning, Blockrepetition, Kodning, Figursammansättning och Bildarrangemang. Deltesten mäter olika men besläktade aspekter av kognitiva förmågor med tyngdpunkt på "fluid reasoning", det vill säga förmågan att handskas med abstraktioner, regler, generaliseringar och logiska relationer. Samtliga deltest kan ges utan muntliga instruktioner och kräver inga verbala svar. Deltesten är organiserade för två åldersintervall, 4–7 år samt 8–21 år och möjlighet finns att ge två respektive fyra deltest för båda åldersintervallen.

Synen på begåvningsbedömningar kan variera mycket beroende på kunskap och kulturell bakgrund. För vissa kan en psykologbedömning upplevas som negativ och stigmatiserande, vilket kan bidra till en tveksamhet hos barn och föräldrar. För att öka förståelsen för vad ett begåvningstest är och varför man ska genomföra det, finns ett informationsmaterial på 20 olika språk. Informationen är formulerad till den som ska testas, men lämnas lämpligen till föräldrar och vårdnadshavare (om testpersonen är minderårig) inför en testning med WNV.

Texten ger en kortfattad beskrivning av begåvningstest, syftet med sådana test samt hur testningen går till. Texten bör ses som ett komplement till övrig information som ges till föräldrar och vårdnadshavare. 

 

Läs mer om och beställ WNV››

Ladda ner ovanstånde information om WNV som PDF (till testledare)


Ladda ner och skriv ut texterna på olika språk: 

albanska     franska             persiska      spanska
arabiska kurdiska romani tigrinja
bosniska   makedonska   ryska   turkiska
dari nederländska  serbiska tyska
engelska pashto somaliska urduAnmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top