ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Kursinnehåll

Utbildningen är upplagd i 11 fristående avsnitt, som består av både ljud, text, bild och nedladdningsbara pdf:er med fördjupningsmaterial. Längden på avsnitten varierar mellan 15 och 35 minuter. Avsnitten är möjliga att gå igenom i vilken ordning som helst, men vi rekommenderar att man börjar med Avsnitt 1 och arbetar sig framåt. Utbildningslicensen gäller i 60 dagar och under denna period är det möjligt att gå tillbaka till varje avsnitt hur många gånger som helst.

Vart och ett av de 11 avsnitten innehåller ett antal lärandemål. Lärandemålen är till för att underlätta inlärningen och pekar på det mest väsentliga i varje avsnitt.

Psykologiska test i arbetslivet innehåller följande avsnitt och lärandemål: 

 Avsnitt 1 Introduktion

   1. Att känna till de första försöken att utveckla psykologiska test
   2. Att förstå syftet med psykologiska test och vilka grundläggande antaganden de bygger på.
   3. Att förstå innebörden av och sammanhanget mellan begreppen teori, latent konstrukt, indikator och skala.

 Avsnitt 2 Användning

   1. Att kunna redogöra för i vilka sammanhang arbetspsykologiska test kan användas.
   2. Att förstå vikten av att besvara frågorna varför, vad och hur innan man väljer att använda ett arbetspsykologiskt test.
   3. Att kunna redogöra för skillnaden mellan normativ och ipsativ information.
   4. Att känna till och kunna förklara skillnaden mellan beskrivande och predicerande information.
   5. Att kunna skilja mellan test på maximal prestation och typiskt beteende.

 Avsnitt 3 Prediktion och urval

   1. Att kunna redogöra för vilka styrkor psykologiska test har som metod i arbetslivet.
   2. Att känna till vikten av prognosförmåga och andra aspekter när man väljer metod för urvalsändamål.
   3. Att känna till olika metoders förmåga att förutsäga arbetsprestation.

 Avsnitt 4 Kvalitet

   1. Att känna till hur kvalitet definieras i arbetspsykologiska test.
   2. Att förstå innebörden av testpoäng.
   3. Att förstå betydelsen av normgrupper.
   4. Att känna till grundläggande statistik med relevans för testkvalitet.
   5. Att förstå innebörden i begreppet validitet och kunna redogöra för olika aspekter av validitet.
   6. Att förstå innebörden i begreppet reliabilitet och kunna redogöra för olika aspekter av reliabilitet.

 Avsnitt 5 Tolkning av testresultat

   1. Att förstå kopplingen mellan testanvändningens syfte och vilken typ av information ett test kan ge.
   2. Att förstå kopplingen mellan beskrivande information och normgrupper.
   3. Att förstå vikten av kravprofiler i urvalssammanhang.
   4. Att förstå innebörden av prediktiv information och konsekvenserna av olika sätt att väga samman information.

 Avsnitt 6 Återkoppling och hantering av testresultat

   1. Att förstå vad som avses med återkoppling.
   2. Att känna till riktlinjer för återkoppling, samt hantering av testresultat.
   3. Att förstå principer bakom beslut om återkoppling.
   4. Att förstå sambandet mellan testningens syfte och återkopplingens innehåll.
   5. Att kunna redogöra för de viktigaste punkterna vid muntlig återkoppling.

 Avsnitt 7 Rättvisa och diskriminering

   1. Att förstå innebörden i begreppen rättvisa, diskriminering, och differentiering inom arbetspsykologin.
   2. Att känna till grunderna i svensk lagstiftning kring diskriminering i arbetslivet.
   3. Att känna till komplexiteten kring frågor om rättvisa och diskriminering i arbetslivet.
   4. Att kunna redogöra för grundläggande åtgärder i syfte att undvika diskriminering i urvalsprocesser.

Avsnitt 8 Personalekonomi

   1. Att känna till syftet med personalekonomi.
   2. Att förstå hur rekryteringsprocessen påverkar den ekonomiska nyttan.
   3. Att förstå hur validitet i urvalsprocesser har betydelse för den ekonomiska nyttan.
   4. Att vara orienterad om samspelet mellan urvalskvot, framgångskvot och validitet i urvalsprocessen.
   5. Att förstå hur arbetsprestation kan uttryckas i pengar.
   6. Att förstå hur kompletterande metoder kan ge ökad validitet.

Avsnitt 9 Arbetspsykologiska kriterier

   1. Att förstå betydelsen av kriterier inom arbetspsykologin.
   2. Att kunna redogöra för kriteriet ”generell arbetsprestation”.
   3. Att kunna redogöra för kriterierna ”organisational citizenship behavior” och ”counterproductive work behavior”.
   4. Att vara orienterad om kriteriet ”ledarskap”.
   5. Att vara orienterad om andra typer av kriterier inom arbetspsykologin.

Avsnitt 10 Begåvning och begåvningstest

   1. Att känna till begåvningsbegreppets framväxt och dess ställning idag.
   2. Att känna till grunderna för begåvningsmätning.
   3. Att känna till kopplingen mellan begåvning och prestation i arbetslivet.
   4. Att känna till hur begåvning förhåller sig till arv och miljö.
   5. Att kunna redogöra för betydelsen av motivation för begåvningstestning.

Avsnitt 11 Personlighet och personlighetstest

   1. Att vara orienterad om bakgrunden till personlighetsmätning inom arbetspsykologin.
   2. Att känna till hur personlighet definieras inom arbetspsykologin.
   3. Att känna till aktuell forskning om den hierarkiska personlighetsmodellen och kopplingen till femfaktormodellen.
   4. Att kunna redogöra för faktorerna i femfaktormodellen.
   5. Att känna till grunderna i C.G. Jungs typ-teori och några av tillämpningsområdena för typ-test.
   6. Att känna till hur personlighet förhåller sig till arv, miljö, förändring och stabilitet.
   7. Femfaktormodellen och prediktion - att känna till kopplingen mellan personlighet, beteenden och arbetskriterier.
   8. Att vara orienterad om modeller kring värderingar, motiv och intressen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top