Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.
Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

”När logiken rämnar” – en föreläsning om psykos och neuropsykologi

Datum: 17 april 2023

Tid: 13.00-16.00

Plats: Online på Zoom

Föreläsare: Christine Bedinger

girl-walking-upstairs-with-phone

Om föreläsningen

Patienter med psykossjukdom har ofta funktionsnedsättningar i såväl basala som mer komplexa kognitiva funktioner. Dessa funktionsnedsättningar utgör centrala fenomen vid sjukdomens uppkomst och har dessutom en betydande inverkan på individens framtida prognos. De kognitiva funktionsnedsättningarna är mycket vanligt förekommande, men variationen inom patientgruppen är stor. I vilken utsträckning och på vilka sätt den kognitiva förmågan försämras av sjukdomen (vilket framförallt sker i samband med första insjuknandet) samt i vilken grad kognitiv funktion kan återhämtas, är mycket varierande. Därför är det angeläget att varje patient med psykossjukdom utreds individuellt.

Föreläsningens innehåll

- Olika typer av psykoser, när är det psykos och när är det inte psykos?

- Samsjuklighet och differentialdiagnostik (ex personlighetssyndrom, autism och affektiv problematik)

- Hur påverkas kognitiva funktioner vid psykossjukdom, kopplingen till negativa symptom.

- Hur genomföra en kvalificerad kognitiv utredning vid psykossjukdom, lämpligt testbatteri, beteendeobservationer

- Hur kan testresultatet återkopplas på bästa sätt så att det ger en terapeutisk effekt som ökar hopp, sjukdomsinsikt och följsamhet i behandling.

- Hur kan kunskap om kognition användas i bemötande, omvårdnad och behandling vid psykossjukdom.

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig primärt till psykologer och PTP-psykologer, men även andra professionella (t.ex. läkare, arbetsterapeuter, kuratorer och annan omvårdnadspersonal) som möter dessa individer inom sina verksamheter och önskar få uppdaterad kunskap och ökad förståelse för gruppen är välkomna att anmäla sig.

Praktisk information

Plats: Online på Zoom
Datum: 17 april 2023
Tid: kl. 13.00-16.00
Pris: 2500 exkl. moms.  

Föreläsare

Christine Bedinger – Leg psykolog, Specialist i neuropsykologi, Kognitia Psykologkonsult AB.

Christine har lång klinisk erfarenhet inom psykiatriska verksamheter och framförallt inom psykiatrisk heldygnsvård där hon under många år arbetat med utredning, bedömning och diagnostik av patienter med psykossjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar, personlighetssyndrom, affektiva sjukdomar och andra svåra och komplexa tillstånd. Hon har omfattande erfarenhet av diagnostik, differentialdiagnostik och samsjuklighet vid psykiatriska tillstånd. Christine har ett stort intresse för och lång kliniskt erfarenhet av metodiken Therapeutic Assessment som syftar till att ge patienten en terapeutisk effekt av utredningen. Christine har länge arbetat med handledning, konsultation och utbildning inom neuropsykologi och psykiatri. Hon har arbetat i flera projekt med neuropsykologiska testbatterier såsom WAIS-III NI, D-KEFS, WAIS-IV, Q-interactive och för närvarande som klinisk expert i arbetet med skandinaviska WAIS-5. Christine är medförfattare i  Svenska psykiatriska föreningens kliniska riktlinjer för utredning och behandling vid schizofreni samt vid det Nationella vård och insatsprogrammet för schizofreni där hon skrivit avsnitten kring bedömning av kognition, neuropsykologisk utredning samt bemötande vid nyinsjuknade i psykos.

Hur bokar jag en plats?

Bokningen för den här föreläsningen öppnar inom kort. Om du vill skriva upp dig på intresselistan redan nu, maila till  melissa.ovsiannikow@pearson.com.

Bokningsvillkor

Bokningen är bindande och antal platser är begränsade. Vid förhinder att delta, glöm inte att avboka din plats senast 4 veckor innan föreläsningen. Avbokning görs skriftligen och snarast till oss (maila melissa.ovsiannikow@pearson.com) senast 4 veckor innan föreläsningen. Sker avbokningen mindre än 4 veckor före föreläsningens start, debiteras 50 % av avgiften. Vid för få anmälda kan föreläsningen ställas in och avgiften återbetalas. Faktura skickas per post. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.