Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Aktuellt

Vänligen välj

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

RBANS - nya normer på deltestnivå

Nu finns nya normer på deltestnivå tillgängliga för RBANS. Även om tolkning av resultat primärt görs på indexnivå i RBANS, så kan det ibland vara relevant att titta på hur personen presterat på enskilda deltest. Det kan handla om fall när det är stor variation mellan resultaten på de olika deltest som bidrar till ett index, eller mellan resultaten på olika index. Detta kan ge fördjupad inblick och förståelse för personens styrkor, svagheter och vardagsfungerande eller ge ytterligare underlag för behandlingsplanering.

Här kan du ladda ned riktlinjer för tolkning och normtabeller till deltesten i RBANS ››

Mer information om RBANS ››

Sensory Profile i svensk version!

Adolescent/Adult Sensory Profile - ett självskattningsintrument för bedömning av sensorisk bearbetning

Adolescent/Adult Sensory Profile är avsett för ungdomar och vuxna i åldern 11 år upp till 65+ år. Självskattningsformuläret består av 60 påståenden om hur personen upplever olika situationer som berör syn, hörsel, smak, lukt, rörelse och beröring. Utifrån resultaten finns möjlighet till interventionsplanering vilket är viktigt i många kliniska sammanhang, exempelvis i förhållande till vilket arbete eller vilka arbetsförhållanden som skulle kunna vara lämpliga.

Den svenska versionen av självskattningen har anpassats till svenska förhållanden både språkligt och kulturellt. 500 personer i åldern 11 år upp till 65+ år har besvarat självskattningen och resultaten ligger till grund för de framtagna cut-off-värdena. Resultaten visar tydligt på att de amerikanska cut-off-värdena inte är tillämpbara i svensk population.

Anna-Karin Olsson, arbetsterapeut på NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen, säger:

”Den svenska versionen av Adolescent/Adult Sensory Profile – AASP kommer att ge oss ytterligare ett verktyg för att förstå olika personers förutsättningar att utföra aktiviteter. Instrumentet hjälper oss att fånga fler aspekter kring hur personen tar emot och tolkar sinnesintryck, vilket kan ses som en grund för hur de sedan kan anpassa sig i miljöer och situationer med olika förutsättningar och krav. AASP är enkelt att använda och det ger ett bra stöd vid kartläggning av personens sensoriska stil. I manualen finns också tips på lämpliga strategier användbara i vardagliga aktiviteter som kan diskuteras tillsammans med personen i ett återkopplingssamtal.”

Nu enklare att använda Vineland-II

Vineland-II är internationellt ett av de mest använda testinstrumenten för bedömning av adaptiva färdigheter. Vineland-II ger dels ett övergripande mått på generella adaptiva färdigheter, dels mått inom ett flertal specifika funktionsområden.

Mikaéla Andric Blom och Lena Andersson Andalibi, psykologer på habiliteringen för barn och vuxna i Tierp och Älvkarleby, berättar här om sina erfarenheter av Vineland-II:

”Jag använder Vineland-II när jag genomför utredningar med frågeställning gällande begåvningsnivå och vill få en tydligare bild av barnets eller ungdomens förmågor i vardagen. Vineland-II är också ett utmärkt instrument att använda vid neuropsykologiska frågeställningar för bedömning av adaptiva färdigheter.”

Mikaéla Andric Blom

”På habiliteringen träffar jag personer med varierande funktionsnedsättningar som exempelvis rörelsehinder, utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd där det är centralt att inhämta information från anhöriga och andra i personens närhet för att få inblick i personens styrkor och svagheter i sitt vardagsfungerande. Jag har även använt skalorna för maladaptivt beteende vid kartläggning av svårhanterbara beteenden. I mitt arbete tycker jag att Vineland-II är ett mycket bra instrument då det ger grundlig och detaljerad information, och resultatsammanställningen fungerar väl som underlag för såväl valideringssamtal som planering av olika insatser.”

Lena Andersson Andalibi

Gratis scoringprogram till Vineland-II

Nu finns ett gratis scoringprogram att ladda ner för att enkelt poängsätta och sammanställa resultat på Vineland-II. Råpoängen på varje enskild delskala registreras i en Excelfil och programmet genererar automatiskt en resultatsammanställning.

Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows och Microsoft Office Excel.

Innan scoringprogrammet laddas ned, kontrollera vilken version av Excel som finns installerad på datorn.

Klicka här för att ta reda på vilken version av Excel du har installerad på datorn ››

Vineland-II Scoringprogram (för Excel 2007 eller senare) ››

Vineland-II Scoringprogram (för Excel 2003 eller tidigare) ››

Användarmanual ››

Instruktioner för dataregistrering i scoringprogrammet ››

Därför tar tonåringar stora risker - ny hjärnforskning

“6-åringen har svårt att ta instruktioner i flera led, 15-åringen är dålig på riskbedömning, men
20-åringen är redo att fatta viktiga beslut. Det visar ny forskning. En av forskarna, Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, förklarar vad de kommit fram till.”

Den 30 oktober visades ett inslag i nyhetsmorgon i TV4 med Torkel Klingberg.

Se inslaget på tv4.se ››

Prematura barn kan träna upp kognitiva funktioner

Neurologiska sjukdomar förekommer oftare hos prematura barn än hos jämnåriga. Flera studier har visat att för tidigt födda barn ofta har nedsatt koncentration, svårigheter med exekutiva funktioner och dåligt arbetsminne. Dessa funktioner är viktiga för inlärning, planering och problemlösning och kommer att påverka hur bra barnet klarar sig i skolan och sociala sammanhang. Dessa funktionsnedsättningar kan ge stora svårigheter i vuxen- och arbetslivet.

Läs hela artikeln här ››

CELF-4 - nytt språktest

Att kommunicera är nödvändigt för praktiskt taget alla vardagsaktiviteter och har avgörande betydelse för skolframgång. Blandmånga olika ömsesidigt beroende komponenter som är viktiga för färdigheter avseende talat (och skrivet) språk har bland annat benämningsförmåga, språkförståelse, förståelse för språkets grammatiska och syntaktiska struktur samt smidig språklig produktion identifierats.

För att snabbare identifiera barn med språkstörningar har vi utvecklat ett test kallat CELF-4. Det är det första språktestet av sitt slag och erbjuder en flexibel och allsidig utvärderingsprocess för identifiering, utredning och uppföljning av språksvårigheter och språkstörningar hos barn i åldern 5:0–12:11 år. CELF-4 är ett omfattande test som innehåller tretton olika deltest för att mäta olika språkliga aspekter såväl som faktorer som kan ligga bakom språksvårigheter, som exekutiva funktioner, verbalt korttidsminne och arbetsminne.

Behörighetsgivande utbildning

CELF-4 är behörighetsklassat och därför anordnar vi en utbildning för special- och talpedagoger samt speciallärare. Utbildningen är 2+1 dagar och innehåller såväl teoretiska som praktiska arbetspass. Logopederna Astrid Frylmark och Gertrud Edquist leder utbildningarna som hålls i Stockholm med första tillfället 14-15 augusti + 9 oktober.

Demens - den nya folksjukdomen

I en debattartikel i Svenska Dagbladet beskriver representanter för Swedish Brain Power vikten av att utreda tidiga symptom på demenssjukdom för att få en korrekt diagnos och därmed adekvat behandling och stöd.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är demens en folksjukdom och vår tids snabbast växande folkhälsoproblem.

I Sverige insjuknar 20 000 människor varje år i Alzheimers sjukdom, vilket är den vanligaste demenssjukdomen. Förra året översteg för första gången antalet döda i demenssjukdom antalet döda i hjärtinfarkt i vårt land. I dag kostar demenssjukdomarna i Sverige över 50 miljarder kronor per år och är därmed den sjukdomsgrupp som kostar samhället allra mest. Läs hela artikeln här.

Metoderna för att undersöka tidiga tecken på sjukliga förändringar i hjärnan utvecklas snabbt och Pearson Assessment har nu lanserat RBANS (Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status). RBANS är det första standardiserade och normerade screeninginstrumentet i Skandinavien som kan identifiera lindrig demens, och differentiera mellan de olika kognitiva sjukdomarna i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet.

Utvecklingen av RBANS är baserat på forskning om hur man på ett tillförlitligt, snabbt och effektivt sätt kan mäta olika neurokognitiva funktionsområden. Testet mäter uppmärksamhetsfunktioner, verbala och visuospatiala funktioner samt omedelbart och fördröjt minne. RBANS har skandinaviska normer som samlats in samtidigt i Sverige, Danmark och Norge.

RBANS - nytt screeninginstrument

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) är utvecklat i syfte att identifiera och kartlägga neurokognitiva störningar. På mellan 20 och 30 minuter får klinikern en bild av patientens funktionsnivå vad gäller uppmärksamhet, verbala och visuospatiala förmågor, samt omedelbart och fördröjt minne.

RBANS är användbart i en rad sammanhang där bedömning av neurokognitiva aspekter är relevant, och tillhör de mer välbeforskade neuropsykologiska instrumenten. Forskning har påvisat testets användbarhet inom en rad olika diagnosområden; från neuropsykologi till psykiatri till somatik. Ett nytt mått för ”malingering” gör testet än mer användbart.

Förutom att fungera som en tidseffektiv screening, kan RBANS användas för att följa utvecklingen av progredierande tillstånd och ett rehabiliteringsförlopp, något som underlättar val av behandlingsinsatser. Instrumentet finns i två parallella versioner vilket möjliggör en säkrare bedömning vid upprepade testningar.

De ingående deltesten omfattar klassiska neurokognitiva testuppgifter, som kopiering av komplex figur, benämningsuppgifter, spatiala uppgifter och minnesuppgifter. Utvecklingsarbetet har bedrivits parallellt i Sverige, Norge och Danmark mellan 2011 och 2012, och RBANS är ett av fåtalet neuropsykologiska test som kan erbjuda skandinaviska normer.