Aktuellt

Behöver du hjälp att hitta rätt verktyg?

Här följer en översikt över några utvalda produkter inom olika områden, indelat efter åldersgrupp. Vi hoppas att det kan hjälpa dig att hitta det du behöver.

verktyg

Till dig som arbetar med barn och ungdomar

WPPSI-IV  (2-7 år) - Test för bedömning av kognitivt fungerande hos förskolebarn

WPPSI-IV är den fjärde reviderade versionen av detta välkända test för bedömning av förskolebarns kognitiva förmågor. Strukturen i WPPSI-IV har förnyats för att bättre avspegla aktuell teori och praktik vad gäller den tidiga utvecklingen.


Vineland-II (2-21 år) - Skattningskalor för bedömning av adaptivt beteende

Vineland-II kan användas i olika typer av sammanhang t. ex. för att utreda hur ett barn fungerar i vardagen eller när det finns behov att komplettera en begåvningstestning med en funktionsbeskrivning. Det kan också användas för att få kompletterande information i samband med diagnostisering, planering av stödåtgärder och uppföljning av dem.

 

WISC-IV (6-16 år) - Test för bedömning av kognitivt fungerande

WISC-IV är den fjärde reviderade versionen av denna Wechslerskala avsedd för bedömning av barns och ungdomars kognitiva förmåga.

 

Nepsy-II (3-16 år) - Test för neuropsykologisk undersökning av barn

Nepsy-II är en omfattande neuropsykologisk undersökningsmetod som ger en bild av ett barns kognitiva fungerande inom sex olika domäner; Uppmärksamhet och exekutiva funktioner, Språkliga funktioner, Minnes- och inlärningsfunktioner, Sensomotoriska funktioner, Social perception samt Visuomotoriska funktioner.

 

CELF-4 (5-12:11 år) - Test för bedömning av språksvårigheter

Att kunna kommunicera är nödvändigt för praktiskt taget alla vardagsaktiviteter och har avgörande betydelse för skolframgång. CELF-4 är det första språktestet av sitt slag och erbjuder en flexibel och allsidig utvärderingsprocess för identifiering, utredning och uppföljning av språksvårigheter och språkstörningar hos barn.

 

Beck Ungdomsskalor (7-18 år) - Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar

Beck Ungdomsskalor består av 5 olika skalor (Ångest, Depression, Ilska, Normbrytande beteende och Självbild). Varje skala består av 20 påståenden, vilka skattas på en fyrgradig skala.

 

Movement ABC-2 (3–16:11 år) - test för bedömning av barns motoriska utveckling

Movement ABC-2 är den reviderade versionen av detta klassiska rörelsetest för att identifiera och bedöma problem i barns motoriska utveckling.

 

D-KEFS (8-89 år) - Test för bedömning av exekutiva funktioner

D-KEFS är en uppsättning test avsedda att mäta exekutivt fungerande hos barn och vuxna. Resultaten ger en uttömmande bild av eventuella svårigheter med kontroll över det egna beteendet, planering och strategival, organisering, reglering av känslor och reaktioner, arbetsminne, graden av flexibilitet och abstraktionsnivå i tänkandet med mera.

 

Till dig som arbetar med unga/vuxna

AASP - Adolescent/Adult Sensory Profile (11-65+) - test för bedömning av sensorisk bearbetning

AASP tillhandahåller information som är viktig för att förstå en persons mönster av sensorisk bearbetning, vilka sinnesupplevelser han eller hon undviker, är särskilt känslig för eller tvärtom söker sig till.

 

WAIS-IV (16-90 år) - Test för bedömning av kognitivt fungerande

WAIS-IV är den fjärde reviderade versionen av denna Wechslerskala avsedd för bedömning av ungdomar och vuxnas kognitiva resurser.

 

WAIS-IV NI (20-75 år)- Test för fördjupad bedömning av kognitivt fungerande

WAIS-IV NI är ett processinriktat test som möjliggör en fördjupad analys av en persons kognitiva kapacitet. Genom att använda WAIS-IV NI kan psykologen få såväl kvantitativ som kvalitativ information om vilka bakomliggande faktorer som påverkat en persons resultat på ett deltest eller index i WAIS-IV.

 

RBANS (20-89 år) - Screeninginstrument för bedömning av kognitivt fungerande

RBANS kan fylla en funktion på olika sätt och inom olika områden. Det kan användas ensamt eller som inledande screening inför ställningstagande om en mer omfattande neuropsykologisk utredning behövs. Inom hälso- och sjukvården är RBANS tillämpbart vid minnes-/demensutredningar, psykiatriska utredningar och rehabilitering.

 

D-KEFS (8-89 år) - Test för bedömning av exekutiva funktioner D-KEFS är en uppsättning test avsedda att mäta exekutivt fungerande hos barn och vuxna. Resultaten ger en uttömmande bild av eventuella svårigheter med kontroll över det egna beteendet, planering och strategival, organisering, reglering av känslor och reaktioner, arbetsminne, graden av flexibilitet och abstraktionsnivå i tänkandet med mera. 

Risk för leveransförseningar

Pga. pågående lagerflytt är det tyvärr risk för leveransförseningar. Om du inte hör något från oss kommer dina varor att levereras inom 3-5 arbetsdagar. Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende. Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på telefon 08-619 76 00 eller via e-post info.se@pearson.com.

Lars Johansson om Cogmed Arbetsminnesträning

– Vad skulle ni säga om alla elever i skolan orkade jobba mer, lyssna längre och bli lugnare på lektionerna? Den frågan vill specialläraren Lars Johansson ställa till lärare, föräldrar och ansvariga för skolan. Lars själv är övertygad om sättet att nå dit: arbetsminnesträning för alla. Alla elever som börjar sjunde klass vid Centralskolan i Laxå genomgår en inledande screening av sina kunskaper i flera ämnen. Lars Johansson, speciallärare, är ansvarig för den. Det ger honom en bra uppfattning om vilken kunskapsnivå eleverna ligger på.

Vissa behöver extra stöd, och Lars jobbar mest med dem, främst genom enskild undervisning. Sedan några år tillbaka har Lars använt Cogmed som ett sätt att hjälpa eleverna att träna arbetsminnet. Det var ingen självklarhet att börja använda det. År 2001, när han för första gången fick kännedom om programmet, var han skeptisk.

– Vi var många som satt och småflinade första gången jag hörde talas om det. Vi var ju lärda att det inte ska gå att träna arbetsminnet, berättar Lars. Under kommande år märkte Lars hur arbetsminnesträning väckte större och större uppmärksamhet. Fler och fler rapporter kom in om elever som höjde sina resultat och dessutom visade ett större lugn och ökad koncentration. Lars bestämde sig för att driva igenom ett pilotprojekt. En elev fick genomgå en träningsperiod. Det räckte för att övertyga Lars.

– Vi började med en person och resultaten var fantastiska. Både det eleven själv upplevde och resultaten på papper, berättar Lars Johansson. Under följande vår fick även en grupp elever genomföra en träningsperiod. Eleverna hade tidigare haft svårt att uppnå sina mål. Efter att de genomfört träningen i början av vårterminen, lät resultaten inte vänta på sig.

– De 26 elever som genomförde träningen höjde sig avsevärt. Betygen blev bättre och de kände ett större lugn och en ökad koncentration, berättar Johansson. Lars insåg att arbetsminnesträningen gav en grund för kunskap och lärande, som alla elever har nytta av.

– Jag brukar säga att det är som motorn för lärande. Förutsättningarna för att ta till sig kunskaperna ökar, oavsett om ämnet är geografi, matematik, språk eller något annat. Alla elever vid Centralskolan i Laxå får nu möjlighet att genomföra en träningsomgång i sjunde klass, helt frivilligt och de flesta väljer att delta. De senaste fyra åren har cirka 95 procent av alla elever genomfört minst en träningsomgång, någonting unikt i Sverige. De som bedöms ha ett större behov erbjuds ytterligare en omgång. Vissa är undrande till varför alla elever, även de redan högpresterande, ska genomgå träningen. Lars har sitt svar klart:

– Alla elever, oavsett nivå på lärande, kan utsättas för stress eller trötthet, och behöva lära sig att hantera den. Arbetsminnesträningen höjer förmågan till lärande och ger ett större lugn, oavsett vilken nivå man ligger på från början. Trots att Lars har sett effekterna och att även eleverna instämmer i att träningen ger resultat, är det svårt att övertyga övriga lärare. Han menar att skolans värld, på gott och ont, är en trög värld och att förändringen måste få ta tid.

– Ibland ses man ju som en konkurrent, upplever Lars Johansson.

– Och visst, det tar tid. Eleverna måste öva 5 dagar i veckan under fem veckor då de genomför träningen. Det tar ju självklart utrymme från vanlig, traditionell, undervisning. I takt med att elevernas resultat även i andra ämnen höjs, hoppas Lars att andra lärare ska övertygas. Elevernas föräldrar är ofta mer positiva till träningen. Lars har redan från början varit noga med att informera föräldrar om innehåll och syfte med träningen och ger kontinuerliga rapporter om deras barns utveckling. De är även välkomna att vara med vid inledning och avslutning av en träningsperiod.

– Föräldrarna är ofta otroligt nöjda, träningen ger ofta effekt även utanför skolan. Resultaten gör Lars optimistisk inför framtiden. Han vill sprida budskapet att arbetsminnesträningen hjälper de elever som får den och att träningen bör prioriteras högt, trots tal om nedskärningar.

– Jag förstår att man måste prioritera i skolan. Men det är först den dag då man stänger av elen och bommar igen dörren på skolan, först då kan man sluta med arbetsminnesträningen. Så viktig är den, menar Lars.

Text: Jonas Hjalmar Blom, Psykologifabriken

Nu lanserar vi WPPSI-IV - i svensk version med skandinaviska normer

Nu publiceras den efterlängtade svenska versionen av Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition, för bedömning av kognitiva funktioner hos barn i åldern 2:6–7:7 år. WPPSI-IV har reviderats väsentligt och uppdaterats baserat på forskning och de kliniska erfarenheter som gjorts sedan lanseringen av WPPSI-III.

 

Läs mer och beställ WPPSI-IV ›

Några ord från vår kliniska expert och samarbetspartner

Så här säger Eva Tideman, docent, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi, om den nya versionen av WPPSI:

"WPPSI-IV är ett helt nytt test som i Wechslertestens historia erbjuder den största skillnaden mellan två versioner! Med utgångspunkt i kliniska erfarenheter, aktuell begåvningsforskning, teoretiska och psykometriska överväganden samt med fokus på användbarhet, har både den övergripande strukturen och deltesten förändrats. Åldersspannet har utökats; versionen för yngre barn täcker 2:6–3:11 år och den för äldre barn 4:0–7:7 år.

WPPSI-IV ger information på flera nivåer.
Hela skalan består av deltest som har mycket goda psykometriska egenskaper och som speglar olika funktionsområden. Dessa deltest ska alltid ges och resultaten utgör grunden för att kunna jämföra barnets förmågor med jämnårigas.

De primära indexen är baserade på faktoranalys och utgör kärnan i en bedömning när vi vill få en fördjupad bild av barnets färdigheter medan de sekundära indexen bidrar med utökad klinisk information. Detta innebär sammantaget att psykologen får ett bättre underlag för att göra en funktionsbeskrivning - lyfta fram kognitiva styrkor och svårigheter för att öka omvärldens förståelse för barnet och behovet av insatser.

Nya deltest har tillkommit, några har försvunnit och de som finns kvar har uppdaterats. För både de yngre och äldre barnen finns det i WPPSI-IV exempelvis möjlighet att få ett mått som speglar den mer grundläggande begåvningen Kognitivt resursindex men också Arbetsminne är ett helt nytt index för barn i förskoleåldern. Arbetsminnets betydelse för att kunna använda den grundläggande begåvningen är välkänd, men dessa måste vid utredning kunna beskrivas var för sig, eftersom arbetsminnet i viss utsträckning är mer möjligt att träna eller kompensera för.

Att testa ett barn i förskoleåldern innebär alltid något av en upptäcksfärd. Administreringsförfarandet måste sitta i ryggmärgen så att uppmärksamheten kan riktas mot barnet. Med WPPSI-IV är det lätt att fånga intresset, vilket borgar för resultatets användbarhet. De nya indexen gör att den psykologiska bedömningen kan byggas ut och fördjupas utifrån kliniska behov.

Strukturen i WPPSI-IV förebådar upplägget i WISC-V som kommer i svensk version om några år. Nya versioner måste användas eftersom innehållet i test och skattningsskalor ska spegla både aktuella teorier avseende begåvning och psykometri och vad som är förväntade, salutogena färdigheter i det samhälle vi lever i.

Normdatainsamlingen är omsorgsfullt utförd i Sverige, Norge och Danmark, för att spegla de förutsättningar som råder i Norden.

Vid en psykologisk bedömning måste barnets hela situation beaktas, där kognitiva färdigheter utgör en, men mycket viktig del. WPPSI-IV vilar på ett gediget bakgrundsarbete. Det är viktigt att kunna lita på den siffermässiga informationen även om den bara är en vägvisare. Siffrorna måste levandegöras och tolkningen av resultaten på WPPSI-IV ska alltid – liksom i tidigare versioner – vila på psykologens teoretiska kunnande, kliniska erfarenhet och framför allt sunda förnuft!" 

Eva_Tideman

Eva Tideman

RBANS - nya normer på deltestnivå

Nu finns nya normer på deltestnivå tillgängliga för RBANS. Även om tolkning av resultat primärt görs på indexnivå i RBANS, så kan det ibland vara relevant att titta på hur personen presterat på enskilda deltest. Det kan handla om fall när det är stor variation mellan resultaten på de olika deltest som bidrar till ett index, eller mellan resultaten på olika index. Detta kan ge fördjupad inblick och förståelse för personens styrkor, svagheter och vardagsfungerande eller ge ytterligare underlag för behandlingsplanering.

Här kan du ladda ned riktlinjer för tolkning och normtabeller till deltesten i RBANS ››

Mer information om RBANS ››

Sensory Profile i svensk version!

Adolescent/Adult Sensory Profile - ett självskattningsintrument för bedömning av sensorisk bearbetning

Adolescent/Adult Sensory Profile är avsett för ungdomar och vuxna i åldern 11 år upp till 65+ år. Självskattningsformuläret består av 60 påståenden om hur personen upplever olika situationer som berör syn, hörsel, smak, lukt, rörelse och beröring. Utifrån resultaten finns möjlighet till interventionsplanering vilket är viktigt i många kliniska sammanhang, exempelvis i förhållande till vilket arbete eller vilka arbetsförhållanden som skulle kunna vara lämpliga.

Den svenska versionen av självskattningen har anpassats till svenska förhållanden både språkligt och kulturellt. 500 personer i åldern 11 år upp till 65+ år har besvarat självskattningen och resultaten ligger till grund för de framtagna cut-off-värdena. Resultaten visar tydligt på att de amerikanska cut-off-värdena inte är tillämpbara i svensk population.

Anna-Karin Olsson, arbetsterapeut på NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen, säger:

”Den svenska versionen av Adolescent/Adult Sensory Profile – AASP kommer att ge oss ytterligare ett verktyg för att förstå olika personers förutsättningar att utföra aktiviteter. Instrumentet hjälper oss att fånga fler aspekter kring hur personen tar emot och tolkar sinnesintryck, vilket kan ses som en grund för hur de sedan kan anpassa sig i miljöer och situationer med olika förutsättningar och krav. AASP är enkelt att använda och det ger ett bra stöd vid kartläggning av personens sensoriska stil. I manualen finns också tips på lämpliga strategier användbara i vardagliga aktiviteter som kan diskuteras tillsammans med personen i ett återkopplingssamtal.”

Nu enklare att använda Vineland-II

Vineland-II är internationellt ett av de mest använda testinstrumenten för bedömning av adaptiva färdigheter. Vineland-II ger dels ett övergripande mått på generella adaptiva färdigheter, dels mått inom ett flertal specifika funktionsområden.

Mikaéla Andric Blom och Lena Andersson Andalibi, psykologer på habiliteringen för barn och vuxna i Tierp och Älvkarleby, berättar här om sina erfarenheter av Vineland-II:

”Jag använder Vineland-II när jag genomför utredningar med frågeställning gällande begåvningsnivå och vill få en tydligare bild av barnets eller ungdomens förmågor i vardagen. Vineland-II är också ett utmärkt instrument att använda vid neuropsykologiska frågeställningar för bedömning av adaptiva färdigheter.”

Mikaéla Andric Blom

”På habiliteringen träffar jag personer med varierande funktionsnedsättningar som exempelvis rörelsehinder, utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd där det är centralt att inhämta information från anhöriga och andra i personens närhet för att få inblick i personens styrkor och svagheter i sitt vardagsfungerande. Jag har även använt skalorna för maladaptivt beteende vid kartläggning av svårhanterbara beteenden. I mitt arbete tycker jag att Vineland-II är ett mycket bra instrument då det ger grundlig och detaljerad information, och resultatsammanställningen fungerar väl som underlag för såväl valideringssamtal som planering av olika insatser.”

Lena Andersson Andalibi

Gratis scoringprogram till Vineland-II

Nu finns ett gratis scoringprogram att ladda ner för att enkelt poängsätta och sammanställa resultat på Vineland-II. Råpoängen på varje enskild delskala registreras i en Excelfil och programmet genererar automatiskt en resultatsammanställning.

Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows och Microsoft Office Excel.

Innan scoringprogrammet laddas ned, kontrollera vilken version av Excel som finns installerad på datorn.

Klicka här för att ta reda på vilken version av Excel du har installerad på datorn ››

Vineland-II Scoringprogram (för Excel 2007 eller senare) ››

Vineland-II Scoringprogram (för Excel 2003 eller tidigare) ››

Användarmanual ››

Instruktioner för dataregistrering i scoringprogrammet ››