Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Aktuellt

Svensk online-version av Ravens APM lll och BKT

Nu finns en svensk online-version av Raven's APM III och BKT (Watson-Glaser) med uppdaterade normer från 2012. Kandidatupplevelsen är helt på svenska medan testplattformen är på engelska. Du kan beställa dessa test via vårt engelska kontor. 

Läs mer om testen på respektive produktsida under fliken beskrivning.

För att beställa online-version av Raven's APM III eller BKT - Watson-Glaser, kontakta:

Maya Mistry
maya.mistry@pearson.com
+44 7889 409 753

Klicka här för att se Raven APM lll exempelrapport ››

Klicka här för att se prislista för svensk online-version ››

Webbaserad D-REF – på svenska med skandinaviska normer!

Nu lanseras Delis Rating of Executive Functions, ett screeninginstrument för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar. D-REF kan snabbt och enkelt administreras till respondenter (barnet/ungdomen själv, förälder och lärare) för att inhämta information när det finns misstanke om beteendemässig och känslomässig problematik samt kognitiva svårigheter som ofta är relaterade till ADHD, autismspektrumstörning, Aspergers syndrom, traumatisk hjärnskada och andra utvecklingsmässiga, neurologiska eller psykologiska tillstånd som påverkar det vardagliga exekutiva fungerandet.

Läs mer och beställl D-REF >>

Uppdateringar av Cogmeds träningsprogram!

Nu har Cogmeds träningsprogram uppdaterats så att alla åldersanpassade program Cogmed JM, Cogmed RM och Cogmed QM använder större yta av skärmen och mer liknar hur programmen ser ut i appen på iPad och Android.

Uppdateringen kräver att du inte har en äldre Flashspelare än 2 år. Vi rekommenderar därför att uppdatera Adobe Flash Player och gärna använda Chrome som webbläsare (där Flash uppdateras automatiskt).

Cogmed har gett resultat hos eleverna i Liljaskolan

Träning av arbetsminnet, motiverande samtal och formativ bedömning. Det har gett resultat hos gymnasieeleverna i Liljaskolan i Vännäs. 

– Man har fått höra ett och annat under minnesträningen men det har jag sett som ett positivt tecken på att eleverna försöker. Minnesträningen har även gett mig mer insikt om hur enormt ansträngande det är att aktivera hjärnan intensivt på det här sättet, säger läraren Tommy Björnehall.

Liljaskolan har jobbat med minnesträning i 40-minuterspass. Det kan vara i längsta laget för en del elever, menar Tommy Björnehall, men tillägger att det numera finns möjlighet att fullfölja ett träningsprogram med kortare pass.

– Allra helst vill vi att arbetsminnesträning sätts in direkt vid terminsstart, även om det kan vara praktiskt svårt att få tid för det, säger Marie Granholm, som varit Liljaskolans projektledare för projektet ”Sammanhang i utbildning”.

Tidigare har Marie Granholm som specialpedagog i enstaka fall kunnat arbeta med minnesträning, men behovet är så stort bland de här eleverna att det finns fördelar med att erbjuda det för en hel grupp elever. Vårterminen 2013 fick en första grupp elever vid skolans introduktionsprogram, med inriktning fordon och transport, chansen till minnesträning. Totalt deltog 41 elever under projekttiden, med ekonomiskt stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, och dokumentationen visar att samtliga förbättrade sitt arbetsminne efter ett program med 25 träningstillfällen.

– Samtliga elever fick godkänt i de ämnen där det saknades betyg för att läsa på ett nationellt program och det har känts uppmuntrande för att jobba vidare med vår modell. Just den här gruppen hade också ovanligt många elever i behov av särskilt stöd, berättar Marie Granholm.

Läs hela artikeln här ››

Framtidsgymnasiet får finansiering från Bildningsnämnden

Framtidsgymnasiet är en av de skolor som får finansieringshjälp från Bildningsnämnden i deras senaste satsning på att stärka elevernas måluppfyllelse. Bildningsnämnden kommer att bevilja nästan 2 miljoner kronor till 16 olika utvecklingsprojekt på 7 skolor under 2015-2016 utifrån deras ansökningar. 

Alla gymnasieskolor har under våren kunnat ansöka om pengar hos bildningsnämnden för egna utvecklingsprojekt i syfte att stärka elevernas måluppfyllelse. Projekten ska bygga på vetenskaplig grund, pågå minst tre terminer, ha minst 50 procent egenfinansiering samt utgå från något eller några av följande områden:

  • Studieteknik och motivationshöjande åtgärder
  • Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt
  • Jämställdhet
  • Psykisk ohälsa
  • Entreprenöriellt lärande och samverkan mellan skola och arbetsliv

Framtidsgymnasiet satsar på Cogmed Arbetsminnesträning i syfte att stärka läsförståelsen på skolan.

Läs hela artikeln här.

Höstens kursdatum för Cogmed coachutbildning

Nu är höstens kursdatum klara för våra coachutbildningar. Kurserna sker i Bromma, Stockholm. Om ni är flera coacher från samma organisation, behöver vi en anmälan per deltagare. Alla utbildningstillfällen hålls mellan 13-17.

Cogmed Coachutbildning 26 aug
Cogmed Coachutbildning 23 sept
Cogmed Coachutbildning 14 okt
Cogmed Coachutbildning 18 nov
Cogmed Coachutbildning 16 dec

Klicka på länken nedan för att anmäla dig till någon av höstens kurser:

Anmälan till coachutbildning ››

 

Behöver du hjälp att hitta rätt verktyg?

Här följer en översikt över några utvalda produkter inom olika områden, indelat efter åldersgrupp. Vi hoppas att det kan hjälpa dig att hitta det du behöver.

verktyg

Till dig som arbetar med barn och ungdomar

WPPSI-IV  (2-7 år) - Test för bedömning av kognitivt fungerande hos förskolebarn

WPPSI-IV är den fjärde reviderade versionen av detta välkända test för bedömning av förskolebarns kognitiva förmågor. Strukturen i WPPSI-IV har förnyats för att bättre avspegla aktuell teori och praktik vad gäller den tidiga utvecklingen.


Vineland-II (2-21 år) - Skattningskalor för bedömning av adaptivt beteende

Vineland-II kan användas i olika typer av sammanhang t. ex. för att utreda hur ett barn fungerar i vardagen eller när det finns behov att komplettera en begåvningstestning med en funktionsbeskrivning. Det kan också användas för att få kompletterande information i samband med diagnostisering, planering av stödåtgärder och uppföljning av dem.

 

WISC-IV (6-16 år) - Test för bedömning av kognitivt fungerande

WISC-IV är den fjärde reviderade versionen av denna Wechslerskala avsedd för bedömning av barns och ungdomars kognitiva förmåga.

 

Nepsy-II (3-16 år) - Test för neuropsykologisk undersökning av barn

Nepsy-II är en omfattande neuropsykologisk undersökningsmetod som ger en bild av ett barns kognitiva fungerande inom sex olika domäner; Uppmärksamhet och exekutiva funktioner, Språkliga funktioner, Minnes- och inlärningsfunktioner, Sensomotoriska funktioner, Social perception samt Visuomotoriska funktioner.

 

CELF-4 (5-12:11 år) - Test för bedömning av språksvårigheter

Att kunna kommunicera är nödvändigt för praktiskt taget alla vardagsaktiviteter och har avgörande betydelse för skolframgång. CELF-4 är det första språktestet av sitt slag och erbjuder en flexibel och allsidig utvärderingsprocess för identifiering, utredning och uppföljning av språksvårigheter och språkstörningar hos barn.

 

Beck Ungdomsskalor (7-18 år) - Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar

Beck Ungdomsskalor består av 5 olika skalor (Ångest, Depression, Ilska, Normbrytande beteende och Självbild). Varje skala består av 20 påståenden, vilka skattas på en fyrgradig skala.

 

Movement ABC-2 (3–16:11 år) - test för bedömning av barns motoriska utveckling

Movement ABC-2 är den reviderade versionen av detta klassiska rörelsetest för att identifiera och bedöma problem i barns motoriska utveckling.

 

D-KEFS (8-89 år) - Test för bedömning av exekutiva funktioner

D-KEFS är en uppsättning test avsedda att mäta exekutivt fungerande hos barn och vuxna. Resultaten ger en uttömmande bild av eventuella svårigheter med kontroll över det egna beteendet, planering och strategival, organisering, reglering av känslor och reaktioner, arbetsminne, graden av flexibilitet och abstraktionsnivå i tänkandet med mera.

 

Till dig som arbetar med unga/vuxna

AASP - Adolescent/Adult Sensory Profile (11-65+) - test för bedömning av sensorisk bearbetning

AASP tillhandahåller information som är viktig för att förstå en persons mönster av sensorisk bearbetning, vilka sinnesupplevelser han eller hon undviker, är särskilt känslig för eller tvärtom söker sig till.

 

WAIS-IV (16-90 år) - Test för bedömning av kognitivt fungerande

WAIS-IV är den fjärde reviderade versionen av denna Wechslerskala avsedd för bedömning av ungdomar och vuxnas kognitiva resurser.

 

WAIS-IV NI (20-75 år)- Test för fördjupad bedömning av kognitivt fungerande

WAIS-IV NI är ett processinriktat test som möjliggör en fördjupad analys av en persons kognitiva kapacitet. Genom att använda WAIS-IV NI kan psykologen få såväl kvantitativ som kvalitativ information om vilka bakomliggande faktorer som påverkat en persons resultat på ett deltest eller index i WAIS-IV.

 

RBANS (20-89 år) - Screeninginstrument för bedömning av kognitivt fungerande

RBANS kan fylla en funktion på olika sätt och inom olika områden. Det kan användas ensamt eller som inledande screening inför ställningstagande om en mer omfattande neuropsykologisk utredning behövs. Inom hälso- och sjukvården är RBANS tillämpbart vid minnes-/demensutredningar, psykiatriska utredningar och rehabilitering.

 

D-KEFS (8-89 år) - Test för bedömning av exekutiva funktioner D-KEFS är en uppsättning test avsedda att mäta exekutivt fungerande hos barn och vuxna. Resultaten ger en uttömmande bild av eventuella svårigheter med kontroll över det egna beteendet, planering och strategival, organisering, reglering av känslor och reaktioner, arbetsminne, graden av flexibilitet och abstraktionsnivå i tänkandet med mera. 

Risk för leveransförseningar

Pga. pågående lagerflytt är det tyvärr risk för leveransförseningar. Om du inte hör något från oss kommer dina varor att levereras inom 3-5 arbetsdagar. Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende. Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på telefon 08-619 76 00 eller via e-post info.se@pearson.com.

Nu lanserar vi WPPSI-IV - i svensk version med skandinaviska normer

Nu publiceras den efterlängtade svenska versionen av Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition, för bedömning av kognitiva funktioner hos barn i åldern 2:6–7:7 år. WPPSI-IV har reviderats väsentligt och uppdaterats baserat på forskning och de kliniska erfarenheter som gjorts sedan lanseringen av WPPSI-III.

 

Läs mer och beställ WPPSI-IV ›

Några ord från vår kliniska expert och samarbetspartner

Så här säger Eva Tideman, docent, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi, om den nya versionen av WPPSI:

"WPPSI-IV är ett helt nytt test som i Wechslertestens historia erbjuder den största skillnaden mellan två versioner! Med utgångspunkt i kliniska erfarenheter, aktuell begåvningsforskning, teoretiska och psykometriska överväganden samt med fokus på användbarhet, har både den övergripande strukturen och deltesten förändrats. Åldersspannet har utökats; versionen för yngre barn täcker 2:6–3:11 år och den för äldre barn 4:0–7:7 år.

WPPSI-IV ger information på flera nivåer.
Hela skalan består av deltest som har mycket goda psykometriska egenskaper och som speglar olika funktionsområden. Dessa deltest ska alltid ges och resultaten utgör grunden för att kunna jämföra barnets förmågor med jämnårigas.

De primära indexen är baserade på faktoranalys och utgör kärnan i en bedömning när vi vill få en fördjupad bild av barnets färdigheter medan de sekundära indexen bidrar med utökad klinisk information. Detta innebär sammantaget att psykologen får ett bättre underlag för att göra en funktionsbeskrivning - lyfta fram kognitiva styrkor och svårigheter för att öka omvärldens förståelse för barnet och behovet av insatser.

Nya deltest har tillkommit, några har försvunnit och de som finns kvar har uppdaterats. För både de yngre och äldre barnen finns det i WPPSI-IV exempelvis möjlighet att få ett mått som speglar den mer grundläggande begåvningen Kognitivt resursindex men också Arbetsminne är ett helt nytt index för barn i förskoleåldern. Arbetsminnets betydelse för att kunna använda den grundläggande begåvningen är välkänd, men dessa måste vid utredning kunna beskrivas var för sig, eftersom arbetsminnet i viss utsträckning är mer möjligt att träna eller kompensera för.

Att testa ett barn i förskoleåldern innebär alltid något av en upptäcksfärd. Administreringsförfarandet måste sitta i ryggmärgen så att uppmärksamheten kan riktas mot barnet. Med WPPSI-IV är det lätt att fånga intresset, vilket borgar för resultatets användbarhet. De nya indexen gör att den psykologiska bedömningen kan byggas ut och fördjupas utifrån kliniska behov.

Strukturen i WPPSI-IV förebådar upplägget i WISC-V som kommer i svensk version om några år. Nya versioner måste användas eftersom innehållet i test och skattningsskalor ska spegla både aktuella teorier avseende begåvning och psykometri och vad som är förväntade, salutogena färdigheter i det samhälle vi lever i.

Normdatainsamlingen är omsorgsfullt utförd i Sverige, Norge och Danmark, för att spegla de förutsättningar som råder i Norden.

Vid en psykologisk bedömning måste barnets hela situation beaktas, där kognitiva färdigheter utgör en, men mycket viktig del. WPPSI-IV vilar på ett gediget bakgrundsarbete. Det är viktigt att kunna lita på den siffermässiga informationen även om den bara är en vägvisare. Siffrorna måste levandegöras och tolkningen av resultaten på WPPSI-IV ska alltid – liksom i tidigare versioner – vila på psykologens teoretiska kunnande, kliniska erfarenhet och framför allt sunda förnuft!" 

Eva_Tideman

Eva Tideman