ℹSkattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Framgångsrik arbetsminnesträning på Danderyds Sjukhus

Danderyds sjukhus är den i särklass största användaren av Cogmed Arbetsminnesträning inom vården i Sverige. Sedan 2008 har närmare 300 träningar genomförts. Övervägande del av de som tränar är strokepatienter på avdelningen Rehabmedicin. ”Träningen passar väldigt bra in i vår verksamhet”, säger arbetsterapeut Anette Wikander. ”Patienterna har kommit långt i sin rehabilitering men känner av sina kognitiva begränsningar i vardagslivet. Det är för många väldigt skönt att kunna påverka sin situation och de är ofta både motiverade och mycket självgående genom träningen”.

Individuell planering och coachning

Anettes roll som coach är att hjälpa patienten med struktur, planering och att ge feedback. Hon kan ibland behöva assistera i samband med inloggning i programmet, men i övrigt sköter oftast patienten sin träning helt själv. Inför varje träning har Anette ett startmöte där de går igenom träningsboken tillsammans och sedan är det väldigt individuellt hur träningen planeras för varje person. En del patienter får ta eget ansvar över träningens utförande, medan andra behöver mer stöd rent planeringsmässigt. Viktigt är att träningen blir en tydlig del i patientens vardag, på så sätt tränas struktur och regelbundna vanor in på samma sätt som i övrig verksamhet.

En del patienter tränar hemma

Om patienten har lång resväg och ingen annan rehabiliteringsträning på avdelningen, utförs hela perioden eller i alla fall en del av träningstillfällena hemma. Anette tycker att det fungerar bra eftersom hon kan följa träningen på träningswebben och på så sätt kontrollera att träningen genomförs som planerat. Träningswebben ger coachen också möjlighet att kunna ge den feedback som är relevant för den tränande. Anette framhåller att det är viktigt att ha regelbundna coachsamtal för att patienten skall lyckas genomföra träningen med så goda resultat som möjligt.

Självskattning före och efter varje träning

För att öka patientens självinsikt har coacherna utformat ett självskattningsformulär som fylls i före och efter varje träningspass. Det används som underlag vid coachsamtalet och hjälper personen att se sambanden mellan yttre faktorer och koncentrationsförmåga. Till exempel kan patienten upptäcka hur mycket lättare hon har att koncentrera sig på förmiddagen när hon är utvilad, en erfarenhet som hon kan använda i sitt dagliga liv. På gruppnivå ser Anette att patienterna generellt skattar trötthet, smärta och stress lägre i slutet av träningsperioden.

Arbetsminnesträning i rätt tid i rehabiliteringsprocessen

Det varierar hur lång tid efter sin sjukdom patienten tränar, men träningen påbörjas tidigast ett halvår efter till exempel en stroke. Anette säger att det är viktigt att träningen inte startar för tidigt och tror att det är en anledning till att träningen fungerar så bra i öppenvården. Patienten har kommit långt i rehabiliteringsprocessen, är på väg in i arbetslivet och är motiverad att träna upp sin kognitiva förmåga. Motivation och självständighet ökar chanserna till goda effekter av träningen.

Kriterier för att träna

Vilka patienter som får träna Cogmed Arbetsminnesträning bestäms vid en bedömningskonferens inom teamet. De flesta patienter har påverkan på arbetsminnet, men inte alla. Det kan hända att de nekar träning för att de inte ser någon anledning till det. Alla som erbjuds träning får först testa programmet och sedan bestämma sig om de vill genomföra träningen. Hittills har alla som erbjudits träning tackat ja utom en.

Goda effekter av träningen

De vanligaste effekterna som patienterna upplever är ökad koncentrationsförmåga och bättre fokus. Anette testar sällan arbetsminneskapaciteten efter träning utan det är den upplevda förbättringen hos patienten som är intressant och som utvärderas efteråt. Hon påpekar att det också finns andra positiva bieffekter av träningen. En patient med synfältsbortfall lärde sig till exempel snabbt att söka av skärmen under träning. En patient med afasi hade svårigheter med bokstäver och arbetsminnesträningen gav ett tillfälle att träna också det. Patienterna upplever framför allt det väldigt positivt att kunna påverka sin situation genom träningen och är väldigt stolta efter genomförd träning. Många vill träna igen eller fortsätta träna arbetsminnet i vardagen för att fortsätta öka sin kapacitet eller för att bibehålla sin förbättrade förmåga.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

top