Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

WISC-IV Integrated

David Wechsler, 2004
Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition - Integrated
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång Flexibel; beroende på antal administrerade deltest
Språkversion Svensk version, 2011
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 6–16 år
Typ av test Test för fördjupad bedömning av kognitivt fungerade hos barn och ungdomar

WISC-IV Integrated är ett processinriktat test som möjliggör en fördjupad analys av ett barns eller ungdoms kognitiva kapacitet. Genom att använda WISC-IV Integrated kan psykologen få såväl kvantitativ som kvalitativ information om vilka bakomliggande processer som påverkat ett barns resultat på ett deltest eller index i WISC-IV. Utifrån frågeställning och ett hypotesprövande arbetssätt skräddarsys det testbatteri som administreras i varje enskilt fall.

I WISC-IV Integrated finns möjlighet att dels jämföra ett barns prestation med jämnårigas, dels genomföra olika diskrepansanalyser; mellan resultat inom WISC-IV, mellan resultat från WISC-IV och WISC-IV Integrated, samt mellan resultat inom WISC-IV Integrated.

De fyra deltest som ingår i indexet Verbal funktion kan i WISC-IV Integrated administreras med flervalsalternativ.

I indexet Perceptuell funktion ingår nykonstruerade processinriktade deltest; Blockmönster Flervalsalternativ, Blockmönster Stegvis och Elithorns labyrinter.

I indexet Arbetsminne finns nykonstruerade processinriktade deltest; Sifferrepetition Visuellt, Blockrepetition, Bokstavsrepetition, samt Bokstavs-siffer-serier Stegvis. Vidare kan deltestet Aritmetik ur WISC-IV administreras med alternativa tillvägagångssätt: Aritmetik Stegvis och Aritmetik Uppställningar.

WISC-IV Integrated är inte ett fristående test, utan bygger på WISC-IV. WISC-IV Integrated administreras som en tilläggsmodul, och kräver ett WISC-IV-resultat "i botten". WISC-IV Integrated kan alltså inte ersätta WISC-IV, utan är en påbyggnad i syfte att fördjupa och komplettera resultat från WISC-IV. I kapitel 1 i manualen beskrivs förhållandet mellan WISC-IV och WISC-IV Integrated.

Ladda ner kapitel 1 som en PDF under fliken Filnedladdning.

I manualen presenteras den teoretiska bakgrunden liksom anvisningar för administrering och poängsättning. Eva Tideman; leg. psykolog, FD, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi, har författat ett kapitel som på ett personligt sätt beskriver hur WISC-IV Integrated kan användas i den kliniska vardagen. Vi rekommenderar utbildning, kontakta Eva Tideman.
E-post: eva.tideman@psychology.lu.se

Svensk anpassning

Svensk översättning. 

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
WISC-IV Integrated Komplett
Art.nr 0000000111110
11 345,00 kr
WISC-IV Integrated Manual
Art.nr 0000000111130
1 935,00 kr
WISC-IV Integrated Protokoll, 25 st*
Art.nr 0000000111120
1 040,00 kr
WISC-IV Integrated Svarshäfte 25 st*
Art.nr 0000000111121
790,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial

Digital

Resultat från WISC-IV Integrated kan endast beräknas med hjälp av ett scoringprogram; det är inte möjligt att räkna fram resultatet för hand.
- Du som redan har WISC-IV scoringprogram kommer att få ett uppdaterat scoringprogram med det kompletta kitet.

Behöver ni hjälp med ytterligare uppdateringar, kontakta då kundservice.

Allmänt gäller att du alltid måste kontrollera med din IT- avdelning att du kan/får installera program. Specifikationer avseende installationen samt instruktioner finns i programvarumanualen.

För scoringprogrammets manual och en exempelrapport, se under fliken Filnedladdning.