Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Vineland-II – Vineland-2 ersätts av Vineland-3 den 1 juli 2022

Sara S. Sparrow, Domenic V. Cicchetti & David A. Balla
Vineland Adaptive Behavior Scales – Second Edition
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång Ca 60 minuter
Språkversion Svensk version, 2012
Behörighet Leg. Arbetsterapeut, Leg. Fysioterapeut, Leg. Psykolog, Leg. Logoped, Socionom
Åldersintervall 2–21 år
Typ av test Skattningskalor för bedömning av adaptivt beteende

Vineland-II ersätts av Vineland-3 den 1 juli 2022

Vineland-II har ersatts av en ny version, med nya normer och förbättrat innehåll. Läs mer om Vineland-3 här. Om du har frågor eller funderingar kring den nya versionen, kontakta våra produktspecialister.

 

Vineland Adaptive Behavior Scales – Second Edition är skattningskalor avsedda för bedömning av adaptivt beteende. Skalorna ger såväl ett mått på övergripande generella adaptiva färdigheter som inom snävare funktionsområden, kallade index:

  • Kommunikation
  • Vardagliga färdigheter
  • Sociala färdigheter
  • Fysiska färdigheter

Läs mer om index och delskalor ››

Under hösten 2010 samlades samtidigt i de tre skandinaviska länderna in totalt 1 773 föräldraskattingar; skattningar baserade på föräldrarnas uppfattning om sina barns adaptiva färdigheter.

Normer finns att tillgå för åldersintervallet 2–21 år. Eftersom föräldraskattningen och föräldraintervjun har exakt samma innehåll kan normer baserade på föräldraskattningen på ett tillförlitligt sätt användas för tolkning av resultat från en halvstrukturerad intervju. Genom att genomföra olika diskrepansanalyser kan ett barns intraindividuella styrkor och svårigheter tydliggöras så att åtgärder som främjar barnets fortsatta utveckling sätts in.

Formulären omfattar även en skala avsedd för att inhämta information om eventuell beteendeproblematik, som kan utvärderas kvalitativt då inga normdata är insamlad.

Till Vineland-II finns en lärarskattning att tillgå som ger kvalitativ (normer ej insamlad) information om ett barns adaptiva vardagsfungerande i förskole-/skolmiljö, vilket kan komplettera den bild som föräldrar förmedlar.
Lärarskattningen rekommenderas för användning i åldersintervallet 3–21 år.

Vineland-II kan användas i olika typer av sammanhang:

  • När det finns behov att utreda hur ett barn fungerar i vardagen.
  • När det finns behov att komplettera en begåvningstestning med en funktionsbeskrivning.
  • När det finns behov av kompletterande information i samband med diagnostisering, planering av stödåtgärder och uppföljning av dem.

Vi rekommenderar utbildning. Kontakta psykolog Eva Tideman.

Svensk anpassning

Den svenska versionen är språkligt och kulturellt anpassad till svenska/skandinaviska förhållanden och har skandinaviska normer.

Det skandinaviska standardiseringsarbetet beskrivs i manualen. I en mindre studie samlades data in med hjälp av föräldraintervjun i en grupp barn med autism och resultaten presenteras i manualen.

Innan du lägger produkter i din kundvagn ber vi dig kontrollera att ditt yrke överensstämmer med den "Behörighet" som är angiven under "Specifikationer" på denna sida.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
OBS!!! Produkten har utgått. Går ej att beställa.
Art.nr DO NOT ORDER
0,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.

Digital

Nu finns ett gratis scoringprogram att ladda ner för att enkelt poängsätta och sammanställa resultat på Vineland-II. Råpoängen på varje enskild delskala registreras i en Excelfil och programmet genererar automatiskt en resultatsammanställning.

Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows och Microsoft Office Excel.

Innan scoringprogrammet laddas ned, kontrollera vilken version av Excel som finns installerad på datorn.

Klicka här för att ta reda på vilken version av Excel du har installerad på datorn ››

Vineland-II Scoringprogram (för Excel 2007 eller senare) ››

Vineland-II Scoringprogram (för Excel 2003 eller tidigare) ››

Användarmanual ››

Instruktioner för dataregistrering i scoringprogrammet ››