Anna Cristina Åberg, 2011

GMF - Utgått!

Generell Motorisk Funktionsbedömning

Anna Cristina Åberg, 2011

GMF - Utgått!

Generell Motorisk Funktionsbedömning
Moms tillkommer på alla priser.
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Administrering
Individuell
Typ av test
Screening av grundläggande motoriska funktioner hos äldre
Tidsåtgång
Varierande, 5 till 40 minuter beroende på patientens tillstånd
Åldersintervall
Vuxna, i första hand avsett för åldersgruppen 65 och uppåt
Språkversion
Svensk version, 2011

Bibehållna motoriska funktioner är av central betydelse för äldre människors livskvalitet. Inom geriatrisk rehabilitering är ett av de centrala målen att i möjligaste mån återställa grundläggande motorisk förmåga för att främja självständighet i aktiviteter i dagliga livet. Generell Motorisk Funktionsbedömning, GMF, är ett screeninginstrument utvecklat för bedömning av sådana förmågor.

Med hjälp av GMF bedöms förmåga till såväl lägesförändringar och förflyttningar som armhandfunktioner. Instrumentet består av 21 uppgifter, och kan användas oberoende av patientens diagnos. Resultatet från GMF ger en bild dels av personens grad av självständighet och/eller hjälpbehov, generellt såväl som specifikt för varje motorisk funktion, och belyser även två viktiga faktorer med stor inverkan på äldres motoriska aktivitetsnivå; i vilken utsträckning patienten upplever smärta respektive otrygghet vid utförande av uppgifterna.

På individnivå kan GMF användas för att dels få en bild av den äldres funktionsnivå och ger information inför rehabiliteringsplanering. Instrumentet fungerar också väl för att utvärdera insatta åtgärder. På överordnade nivåer, som inom vårdkedjan och på verksamhetsnivå, kan GMF användas för överrapportering mellan olika vårdgivare och för kvalitetssäkring av rutiner inom geriatrisk motorisk rehabilitering.

GMF är konstruerat och standardiserat av leg sjukgymnast Anna Cristina Åberg, docent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.