Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

Vi söker logopeder och logopedstuderande!

VI SÖKER LOGOPEDER OCH LOGOPEDSTUDERANDE!

Under 2022 inledde Pearson Sweden AB* det skandinaviska standardiseringsarbetet av Clinical Evaluation of Language Fundamentals – Fifth edition, CELF 5! Vi startade med en mindre förutprövning av materialet och under 2023 kommer arbetet fortsätta med en omfattande datainsamling för normering.

I mer än 10 år har svenska logopeder haft tillgång till CELF-4, vilket sedan sin publicering blivit ett brett använt instrument när det gäller bedömning av språkutveckling hos barn i åldern 5 – 12 år.

Nu fortsätter resan mot ny och uppdaterad version av CELF och hoppas att du vill vara med!

CELF-5 har behållit sin föregångares grundläggande struktur och syfte. Genom ett antal deltest som undersöker olika aspekter av språkliga färdigheter, ger CELF-5 en både bred och djup bild av ett barns språkutveckling och bidrar med en pusselbit i det diagnostiska arbetet. Emellertid har sammansättningen av deltest modifierats, innehållet i uppgifterna uppdaterats och de sammansatta måtten (index) är nu fem till antalet. Förutom det övergripande måttet Index för grundläggande språkliga färdigheter, genererar CELF-5 också sammansatta mått inom mer avgränsade språkliga områden.

· Index för receptivt språk

· Index för expressivt språk

· Index för språkligt innehåll

· Index för språklig struktur (5 – 8 år) /Index för språkligt minne (9 – 16 år)

Den svenska versionen kommer att normeras för barn i åldern 5 – 16 år med svenska som förstaspråk, vilket innebär att åldersintervallet breddas jämfört med CELF-4.

SVENSKT OCH SKANDINAVISKT UTVECKLINGSARBETE 

I likhet med CELF-4 kommer CELF-5 att utvecklas parallellt på svenska, norska och danska i samarbete med kliniska experter från respektive land, för att därefter prövas ut och normeras i ett representativt skandinaviskt urval. I Sverige/Norge/Danmark ska totalt 403/234/267 barn och unga testas i två olika faser.

· Den första fasen (förutprövning), som nu är avslutad, var ägnad åt att fastställa att de ingående uppgifterna fungerar som de ska, det vill säga att de har en bra svårighetsprogression, är ekvivalenta över de olika skandinaviska språken och bidrar till god mätsäkerhet (reliabilitet) i deltesten.

· Den andra fasen (normering), som påbörjas våren 2023, bygger på analyser av data från förutprövningen och syftar till att samla normdata som kan ligga till grund för bedömning av ett enskilt barns resultat.

Det är till den andra fasen som vi nu söker intresserade testledare. Vi räknar med att färdigställa CELF-5 under senare delen av 2024, då i form av både en traditionell papper och penna-version och i digitalt format.

 

KOM OCH JOBBA SOM TESTLEDARE! 

Nu söker vi testledare, i första hand logopeder och logopedstudenter, till den andra fasen i projektet, normering av CELF-5.   

Som testledare får du tidigt kunskap om det instrument som kommer att bli många logopeders viktigaste utredningsverktyg under de närmaste åren. Du får också tillfälle att pröva instrumentet med barn utan språksvårigheter, vilket ger en god referensram i det kliniska arbetet.  

Nedan hittar du frågor och svar om projektet och om din roll. 

F: Vad innebär det att arbeta som testledare? 

S: Du kommer att testa ett antal barn med en normeringsversion av CELF-5. Du kommer själv att få rekrytera barn i de aktuella åldrarna, sköta alla kontakter med barnet och hens föräldrar (inklusive inhämta förälders skriftliga samtycke), samt testa barnet på lämplig plats som du själv väljer i samråd med föräldern. 

F: Hur vet jag vilka barn som kan vara aktuella att testa? 

S: De barn som ska ingå i normeringen ska vara ”helt vanliga barn” i de aktuella åldrarna. Barnen ska ha en för åldern normal språkutveckling, med de variationer som förekommer i normalpopulation. Det handlar inte om att hitta ”duktiga” barn, eller tvärtom, barn med olika typer av språkliga svårigheter. Mer information om rekrytering av lämpliga barn ges under den utbildning i CELF-5 som inleder projektet.

Då det är viktigt att de barn som ingår i normeringen utgör en representativ spegling av populationen, kommer krav att ställas på barnets kön och ålder samt på föräldrars utbildningsnivå. I samråd med ansvarig projektledare hos Pearson kommer du att bestämma vilka barn som är aktuella. Alla barn som testas måste passa in i vår urvalsplan – därför kan du bara testa de barn som du i förväg kommit överens med vår projektledare om.

F: Hur många barn ska jag testa? 

S: För att vara aktuell som testledare ska du kunna testa minst 5 barn. Och gärna fler!  

F: Hur lång tid tar en testning? 

S:Det varierar med barnets ålder och generella språkliga förmåga. För de yngre barnen kommer testet att avbrytas relativt tidigt, då många uppgifter kommer att vara för svåra. Äldre barn kommer av naturliga orsaker kunna svara på fler uppgifter och då tar testet längre tid. Räkna med ca 1–2 timmar för en testsession.

F: Spelar det någon roll var i landet jag bor och kan testa? 

S: Nej. Vi ser gärna att vi får en geografisk spridning; du kan bo var som helst i Sverige. 

F: Jag känner inte till CELF – kan jag ändå vara med? 

S: Ja. Alla testledare kommer att ges en utbildning innan några testningar kan genomföras. Utbildningen är digital och genomförs på distans. En ”provtestning” måste också genomföras och godkännas innan själva utprövningstestningarna inleds.

F: Hur är det med testmaterial? 

S: All testledare kommer att få det testmaterial som behövs för det antal testningar var och en ska genomföra. Allt testmaterial är papper och penna-material; inga digitala komponenter ingår.

F: När kommer projektet att starta och hur lång tid har jag på mig för testningar? 

S: Under våren 2023 kommer en digital utbildning att hållas och omfattar ca 3 timmar. Därefter kan testningar inledas.

F: Kan jag berätta för föräldern (eller barnet) vilket resultat barnet fick på testet? 

S: Nej. En mycket viktig princip är att ”vi testar testet” – inte barnet. Förutprövningen (liksom den efterföljande normeringen) är till för att säkerställa att testet fungerar för sitt ändamål. Testet kommer heller inte att vara klart, varför några tillförlitliga resultat inte är möjliga att ta fram. Ingen förutom du själv och projektledare på Pearson får ta del av individuella barns protokoll. 

F: Får jag betalt? Får barnet/föräldern någon ersättning? 

S: Ja. Du får 1000 SEK (inklusive sociala avgifter) per testning. Barnet/föräldern får 500 SEK i form av ett Superpresentkort. Vi ersätter också kringkostnader som exempelvis portokostnader. Resor ersätts inte annat än i undantagsfall, och då endast efter förhandsgodkännande.

Efter avslutad datainsamling får du ett intyg på ditt deltagande. Och självklart ett omnämnande i manualen till CELF-5!

F: Kommer det att finnas skriftlig information jag kan använda vid rekrytering av barn/föräldrar? 

S: Ja. Du kommer att få utförlig information som kan lämnas till föräldern. I informationsmaterialet kommer att framgå vad CELF-5 är, vad testet syftar till och varför det är viktigt att deras barn ges möjlighet att delta. Det kommer också att klart framgå att inga resultat kommer att lämnas ut, och varför. Det finns också informationsmaterial utformat för barn.

F: Hur tillgodoses de etiska aspekterna? Hur hanteras personuppgifter? 

S:

Varje förälder som låter sitt barn ingå i förutprövningen ska signera en samtyckesblankett där det framgår att man förstått syftet med studien, information om hur personuppgifter hanteras, att man när som helst har rätt att avbryta deltagandet eller dra tillbaka sitt samtycke, och hur data ska användas. Inga testningar får genomföras utan förälders skriftliga informerade samtycke.

Efter en genomförd testning, ska det ifyllda testprotokollet samt signerad samtyckesblankett skickas till ansvarig projektledare på Pearson. Testprotokoll ska - förutom barnets svar på uppgifterna - endast innehålla barnets kön och ålder samt förälders utbildningsnivå. Endast ansvarig projektledare på Pearson har tillgång till personuppgifter. Alla inkomna data behandlas strikt konfidentiellt. Databasen anonymiseras efter slutförd datainsamling och data kommer endast att presenteras i tabeller på gruppnivå i testets manual.

F: Finns det något särskilt att tänka på när det gäller Covid-19? 

S: Alla testledare ska följa rådande nationella riktlinjer. Se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/  

Vi hoppas vi lyckats väcka ditt intresse för att delta! Vi lovar att det kommer att bli ett både roligt och givande projekt. Och viktigt! Du kommer att bidra till att logopeder över hela Skandinavien får tillgång till ett instrument som kan bidra till än bättre utredningar och säkrare diagnostik när det gäller språkstörningsproblematik hos barn och unga.

Om du är intresserad av att medverka kommer ett skriftligt avtal att upprättas mellan dig och Pearson. Detta avtal reglerar villkoren för vårt samarbete; och anger hur många du ska testa, ditt arvode samt frågor avseende konfidentialitet och säkerhet.

Ta kontakt med ansvarig projektledare Anna Råde om du är intresserad av att vara med eller om du har några frågor:

anna.rade@pearson.com 

 

*Pearson Sweden AB är ett företag inriktat på utveckling av diagnostiska verktyg riktade i första hand till psykologer och logopeder. Läs mer om vår verksamhet här: www.pearsonclinical.se 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra tester och kurser? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.