Brown ADD Scales for Children and Adolescents

Thomas E. Brown, 2001
Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolecents
X

Specifikationer

Administrering Individuell
Tidsåtgång 10–20 minuter
Språkversion Svensk version, 2004
Behörighet Leg. Psykolog
Åldersintervall 3–12 år
Typ av test Screeninginstrument för bedömning av ADHD-problematik

Brown ADD Scales for Children and Adolescents utforskar exekutivt kognitivt fungerande hos barn och ungdomar och ger en bild av funktionsnivån inom sex områden:

  1. Organisera, prioritera och komma igång med arbete
  2. Fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet
  3. Aktivitetsnivå, energi och bearbetningshastighet
  4. Frustrationstolerans och reglering av känslor
  5. Arbetsminne och återgivning
  6. Kontroll och självreglering

Brown ADD Scales for Children and Adolescents är uppdelad i två delar. Barn i åldern 3–7 år intervjuas av förälder/förskolepersonal med hjälp av ett standardiserat intervjuformulär (44 item). För barn 8–12 år finns en något anpassad version av samma intervjuformulär (50 item). Dessutom skattar barn i denna åldersgrupp sin egen funktionsnivå inom de sex områdena på en fyrgradig skala (50 item).

Instrumentet genererar två totalpoäng. ADD Ouppmärksamhet (för områdena 1–5) samt ADD Kombinerad (för samtliga områden). Resultatet tolkas i relation till ett framtaget gränsvärde samt som en profil över de olika funktionsområdena.

I den amerikanska manualen beskrivs den teoretiska modellen bakom instrumentet samt det amerikanska utprövningsarbetet och skalans psykometriska egenskaper. Det svenska manualsupplementet innehåller (förutom ett kort teoriavsnitt) administrerings- och tolkningsanvisningar samt riktlinjer för återkoppling av testresultat.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Amerikanska normdata.

Vänligen logga in för att handla i webshoppen.

Grupperade produktartiklar
Produktnamn Exkl. moms
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Komplett
3 250,00 kr
Amerikansk Manual
1 970,00 kr
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Svenskt Manualsupplement
725,00 kr
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Intervju 3–7 år, 10 st*
415,00 kr
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Intervju 8–12 år, 10 st*
415,00 kr
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Självskattning 8–12 år, 10 st*
415,00 kr
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial