Thomas E. Brown, 2001

Brown ADD Scales for Children and Adolescents

Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolecents

Thomas E. Brown, 2001

Brown ADD Scales for Children and Adolescents

Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolecents
Grupperade produktartiklar
Produktnamn
1 875,00 kr
Amerikansk Manual
Art.nr 0000000821030
Moms tillkommer på alla priser.
Vänligen logga in för att handla i webshoppen.
Typ av test
Screeninginstrument för bedömning av ADHD-problematik
Språkversion
Svensk version, 2004
Åldersintervall
3–12 år
Administrering
Individuell
Behörighet
Leg. Psykolog
Tidsåtgång
10–20 minuter

Brown ADD Scales for Children and Adolescents utforskar exekutivt kognitivt fungerande hos barn och ungdomar och ger en bild av funktionsnivån inom sex områden:

  1. Organisera, prioritera och komma igång med arbete
  2. Fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet
  3. Aktivitetsnivå, energi och bearbetningshastighet
  4. Frustrationstolerans och reglering av känslor
  5. Arbetsminne och återgivning
  6. Kontroll och självreglering

Brown ADD Scales for Children and Adolescents är uppdelad i två delar. Barn i åldern 3–7 år intervjuas av förälder/förskolepersonal med hjälp av ett standardiserat intervjuformulär (44 item). För barn 8–12 år finns en något anpassad version av samma intervjuformulär (50 item). Dessutom skattar barn i denna åldersgrupp sin egen funktionsnivå inom de sex områdena på en fyrgradig skala (50 item).

Instrumentet genererar två totalpoäng. ADD Ouppmärksamhet (för områdena 1–5) samt ADD Kombinerad (för samtliga områden). Resultatet tolkas i relation till ett framtaget gränsvärde samt som en profil över de olika funktionsområdena.

I den amerikanska manualen beskrivs den teoretiska modellen bakom instrumentet samt det amerikanska utprövningsarbetet och skalans psykometriska egenskaper. Det svenska manualsupplementet innehåller (förutom ett kort teoriavsnitt) administrerings- och tolkningsanvisningar samt riktlinjer för återkoppling av testresultat.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Amerikanska normdata.