Skattningsskalor på ukrainska och ryska: Vi tillhandahåller kostnadsfria versioner av BDI-2, BAI och Beck ungdomsskalor. Läs mer här.

BASC-3 banner

Behavior Assessment System for Children, Third Edition 

→ Klicka här för att ta del av en längre presentation av BASC-3 ←

BASC-­3 består av en samling skattningsskalor som – genom att integrera information och perspektiv från flera källor – tillsammans ger en både bred och djup bild av olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga. Självskattningsskalor finns för barn och unga i åldern 8–19 år, Föräldraskattningsskalor för föräldrar/vårdnadshavare till barn och unga i åldern 6–19 år, och Lärarskattningsskalor för lärare till elever i åldern 6–19 år. BASC-3 innehåller en stor mängd mått och skalor som rör problembeteenden och psykiatrisk problematik, men även starka sidor belyses.

BASC-3 har skandinaviska normer som bygger på ett urval som avspeglar normalpopulationen i de skandinaviska länderna.

Fokus ligger på problembeteenden och olika typer av psykiatrisk problematik, men även starka sidor belyses. Områden som täcks är bland annat:

  • Aggression
  • Atypiskt beteende
  • Depression
  • Hyperaktivitet
  • Inlärningssvårigheter
  • Somatisering
  • Undvikande beteende
  • Uppförandeproblem
  • Uppmärksamhetsproblem

När kan du använda BASC-3?

BASC-3 lämpar sig för användning inom skolhälsovården, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen eller varhelst en bättre förståelse för barns och ungdomars psykiska hälsa behövs. Eftersom måtten i BASC-3 är kvantifierade och därmed möjliggör jämförelser, exempelvis mellan olika grupper och för uppföljning efter interventioner, är skattningsskalorna också användbara i forskning.

Barn aktualiseras oftast för utredning på grund av beteendeavvikelser och/eller tecken på psykisk ohälsa. Med hjälp av BASC-3 kan sådan problematik kartläggas, och svagheter och styrkor tydliggöras. Även om BASC-3 inte ensamt ska ligga till grund för diagnostisering kan man genom att analysera resultaten få en djupare inblick i om problematiken kan kopplas till diagnostiska kriterier i ICD-10 eller DSM-5.

Den svenska versionen av BASC-3 består av tre olika skattningsskalor avsedda för åldern 6:0–19:11 år, var och en indelad i två åldersgrupper. Skalorna innehåller mellan 137–187 påståenden. BASC-3 bygger på den grundläggande tanken om triangulering, det vill säga insamling och integrering av information från olika respondenter.

Digital administrering - snabbt och enkelt

BASC-3 scorast enbart digitalt, vilket görs enkelt via vår digitala plattform - Q-Global. Resultatsammanställningen gör det möjligt att jämföra resultat mellan olika respondenter; lärare, föräldrar och barnet själv. Det går också att jämföra resultat över tid, för att exempelvis utvärdera behandlingseffekter. En annan fördel med den digitala administreringen är att resultaten blir tillgängliga direkt efter att efter administreringen slutförts.

Här kan du se exampel på Resultatsammanställningar från BASC-3: 

Självskattning

Flerperspektivrapport (jämförelse av t.ex. förälder och lärares skattning)

Proggressionsrapport (förändring i skattning över tid)

Har du frågor eller vill veta mer? Boka ett möte om BASC-3 med våra psykologer. Klicka här!

Beställ BASC-3 här. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få aktuell information om våra test och utbildningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.