APA:s riktlinjer för psykologisk testning under COVID-19

Många psykologer skjuter upp testning tills dess att den kan genomföras som vanligt, på plats i samma rum som patienten. I vissa fall kan det dock krävas att en utredning genomförs utan fördröjning och därför måste ske via länk. Det är då viktigt att tänka på den inverkan det förändrade sättet att administrera testet har på resultatet. 

Här följer en sammanfattning av riktlinjerna enligt American Psychological Association (för att läsa riktlinjerna i sin helhet, klicka på länken nedan):

  • Äventyra inte testsekretessen: Var försiktig och medveten om att testmaterial inte får spridas, skicka till exempel inte stimulusmaterial via post till patienten. 

  • Gör ditt bästa utifrån förutsättningarna: Se till att tekniken fungerar som den ska. Bedöm utifrån varje patienten och frågeställning om det är lämpligt att testa via nätet. 

  • Var mycket noggrann när du utvärderar kvaliteten i resultaten: Det finns väldigt lite studier i evidens och ekvivalens gällande testning via länk. Varje uppgift bör utvärderas utifrån huruvida resultatet påverkades av sättet att administrera. 

  • Var kritisk i valet av att ersätta test och deltest

  • Bredda konfidensintervallet i dina slutsatser och kliniska bedömningar: Att förändra administreringssättet ökar felmarginalen i din testning. Det är alltid viktigt att sammanväga flera olika datakällor ihop med klinisk expertis, och inte förlita sig på enbart ett resultat. 

  • Behåll samma etiska standard för vård som vid traditionell testning: Samma yrkesetiska principer ska gäller oavsett vilket tillvägagångssätt för vård.

Läs gärna hela APA:s riktlinjer här.