RBANS - nytt screeninginstrument

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) är utvecklat i syfte att identifiera och kartlägga neurokognitiva störningar. På mellan 20 och 30 minuter får klinikern en bild av patientens funktionsnivå vad gäller uppmärksamhet, verbala och visuospatiala förmågor, samt omedelbart och fördröjt minne.

RBANS är användbart i en rad sammanhang där bedömning av neurokognitiva aspekter är relevant, och tillhör de mer välbeforskade neuropsykologiska instrumenten. Forskning har påvisat testets användbarhet inom en rad olika diagnosområden; från neuropsykologi till psykiatri till somatik. Ett nytt mått för ”malingering” gör testet än mer användbart.

Förutom att fungera som en tidseffektiv screening, kan RBANS användas för att följa utvecklingen av progredierande tillstånd och ett rehabiliteringsförlopp, något som underlättar val av behandlingsinsatser. Instrumentet finns i två parallella versioner vilket möjliggör en säkrare bedömning vid upprepade testningar.

De ingående deltesten omfattar klassiska neurokognitiva testuppgifter, som kopiering av komplex figur, benämningsuppgifter, spatiala uppgifter och minnesuppgifter. Utvecklingsarbetet har bedrivits parallellt i Sverige, Norge och Danmark mellan 2011 och 2012, och RBANS är ett av fåtalet neuropsykologiska test som kan erbjuda skandinaviska normer.